DSİ Rize’deki Derelerde Taşkın Riskini Azaltacak

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Dev­let Su İşleri (DSİ) Genel Mü­dür­lü­ğü’nce Rize’de de­re­ler­de taş­kın ris­ki­ni azal­ta­cak taş­kın kont­rol sis­tem­le­ri ya­pı­la­cak.

DSİ’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, DSİ’nin Rize’ye yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la içme ve kul­lan­ma suyu temin et­me­ye ve de­re­ler­de ki taş­kın ris­ki­ni azalt­ma­ya devam et­ti­ği be­lir­til­di.
DSİ ya­tı­rım­la­rı­nın tarım, en­düst­ri, ener­ji ve hiz­met sek­tör­le­rin­de büyük önem ta­şı­dı­ğı ifade edi­len açık­la­ma­da, gerek gıda gü­ven­li­ği­nin te­mi­ni ge­rek­se ener­ji arz gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı hu­sus­la­rın­da önem­li bir işlev gör­dü­ğü kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, bu ya­tı­rım­la­rın aynı za­man­da sel gibi afet­le­re karşı da va­tan­daş­la­rı­mı­zın can ve mal em­ni­ye­ti­ni sağ­la­dı­ğı ak­ta­rı­la­rak, “DSİ ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len ya­tı­rım­lar yeni iş sa­ha­la­rı ve gelir ge­ti­ri­ci fa­ali­yet­le­re zemin ha­zır­la­ya­rak eko­no­mik ve sos­yal ya­şa­ma doğ­ru­dan ya da do­lay­lı ola­rak etki et­mek­te­dir. Rize ve il­çe­le­rin­de son dö­nem­de ya­pı­lan su ya­pı­la­rı­nın art­ma­sı böl­ge­de­ki taş­kın risk­le­ri­ni ciddi an­lam­da azalt­mak­ta bir­lik­te, va­tan­daş­la­rı­mız can ve mal ka­yıp­la­rı­nın da önüne geç­mek­te­dir.” de­nil­di.
Açık­la­ma­da de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne yer ve­ri­len DSİ Genel Mü­dü­rü Kaya Yıl­dız, bu kap­sam­da “Rize ili Gü­ney­su İlçesi Taş­lı­de­re Re­ha­bi­li­tas­yon ve Çevre Dü­zen­le­me­si” işi­nin iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı ifade etti.
Doğu Ka­ra­de­niz’in ül­ke­nin en çok yağış alan böl­ge­si ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Yıl­dız, şun­la­rı kay­det­ti:
“Bu böl­ge­de inşa et­ti­ği­miz taş­kın kont­rol te­sis­le­ri­miz son de­re­ce büyük önem arz et­mek­te­dir. Söz ko­nu­su işi­mi­zin 9 Şubat 2021 ta­ri­hin­de söz­leş­me­si­ni im­za­la­dık. Taş­kın kont­rol pro­je­le­ri­miz­de es­te­tik ve em­ni­yet ön­ce­li­ği­miz. Pro­je­le­ri­miz­de çevre dü­zen­le­me­le­ri ve re­ha­bi­li­tas­yon pro­je­le­ri de ya­pa­rak hal­kı­mı­za nezih yaşam alan­la­rı oluş­tu­ru­yo­ruz. Pro­je­miz ta­mam­lan­dı­ğı­mız­da bir il­çe­miz­de taş­kın risk­le­ri­ni azalt­mış ola­ca­ğız. Pro­je­nin Rize’ye ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.
Yıl­dız, diğer ta­raf­tan “Ri­ze-Ça­ye­li Bü­yük­köy Bel­de­si Yan De­re­le­ri Taş­kın Kont­rol Pro­je­si” işi­nin de iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı da be­lir­te­rek, “Doğu Ka­ra­de­niz ül­ke­mi­zin en çok yağış alan böl­ge­si. Bu böl­ge­de inşa et­ti­ği­miz taş­kın kont­rol te­sis­le­ri­miz son de­re­ce büyük önem arz et­mek­te­dir. Söz ko­nu­su işi­mi­zin 8 Şubat 2021 ta­ri­hin­de söz­leş­me­si­ni im­za­la­dık. Pro­je­miz ta­mam­lan­dı­ğı­mız­da bir ma­hal­le­miz­de taş­kın risk­le­ri­ni azalt­mış ola­ca­ğız. Pro­je­nin Rize ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi