Monthly Archives: Mart 2021

GENEL MÜDÜRÜ ALİM’DEN YENİDEN REFAH PARTİSİNE İADEYİ ZİYARET

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM, Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­kan’ı Meh­met Akif ZER­DECİ’yi İl Baş­kan­lı­ğı Bi­na­sın­da iade­yi zi­ya­ret ede­rek baş­kan Zer­de­ciy­le bir araya geldi.

Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni ve­kâ­le­ten ifa eder­ken Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile asa­le­ten ata­ma­sı ya­pı­lan Yusuf Ziya ALİM, Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı Meh­met Akif ZER­DECİ ’nin yap­mış ol­du­ğu teb­rik ve ha­yır­lı olsun zi­ya­re­ti­ne kar­şın iade­yi zi­ya­ret­te bu­lun­du.
Zi­ya­ret­te, Çay­kur Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Zeki KA­RA­OĞ­LU ve bazı İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri hazır bu­lun­du­lar. Ya­pı­lan gö­rüş­me­de Ye­ni­den Refah Par­ti­si Rize İl Baş­ka­nı ZER­DECİ; Çay­kur’un böl­ge­miz eko­no­mik kal­kın­ma­sın­da­ki en büyük aktör ol­du­ğu­nu ve si­ya­se­tin dı­şın­da tu­tul­ma­sı ge­rek­li­li­ği­ni; Çay­kur’un si­ya­se­ten maruz kal­dı­ğı fi­nan­sal ve yö­ne­tim­sel ba­ğım­lı­lık­tan ber­ta­raf edi­le­rek daha güçlü bir Çay­kur için parti ola­rak her türlü des­te­ği ver­me­ye hazır ol­duk­la­rı­nın al­tı­nı çizdi.
Ay­rı­ca bölge ta­rı­mı için çok önem­li olan Çay Ka­nu­nu ya­sa­sı için Recep Tay­yip ER­DO­ĞAN Üni­ver­si­te­si ön­cü­lü­ğün­de ya­pı­lan Çay Ka­nu­nu ça­lış­ma­la­rı­na si­ya­si par­ti­ler­den, Çay­kur’dan, STK’lar­dan, çay müs­tah­sil­le­rin­den ve özel sek­tör çay üre­ti­ci­le­rin­den olu­şan bir he­ye­tin­de dahil edi­le­rek ortak akıl ile çı­kar­tı­la­cak ka­nu­nun tüm ke­sim­le­re ve böl­ge­ye daha fayda sağ­la­ya­ca­ğı­nın öne­mi­ne de­ğin­di. Ye­ni­den Refah Par­ti­si ola­rak, Çay­kur’un işçi alım­la­rın­da gös­ter­miş ol­du­ğu şef­faf­lık ve eşit şart­lar al­tın­da kura çe­ki­mi ya­pıl­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren ZER­DECİ; İşçi alım­la­rın­da aynı ko­şul­la­rın devam et­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di. Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM; Gö­re­ve ge­ti­ril­di­ği gün iti­ba­ri ile ta­sar­ruf sü­re­ci­ni baş­lat­tık­la­rı­nı, is­ra­fın her tür­lü­sü­ne karşı ol­duk­la­rı­nı, fab­ri­ka­lar­da üre­tim ve­rim­li­li­ği­nin ve çay ka­li­te­si­nin art­tı­rıl­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu ko­nu­da her türlü ey­le­me ge­çil­di­ği­ni, çay ta­rı­mı­nın daha ka­li­te­li ya­pıl­ma­sı için müs­tah­sil­le­ri bi­linç­len­di­rip, Türk ça­yı­nın eko­no­mik de­ğe­ri­nin art­ma­sı­nı sağ­la­mak, ça­yı­mı­zı bir dünya mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­mek, ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­dan daha fazla pay ala­bil­mek için ça­lış­ma­la­rı­mı­zın sür­dü­ğü­nü ifade etti. Çok sa­mi­mi ve sıcak bir or­tam­da ya­pı­lan gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de her iki taraf da mem­nu­ni­yet­le­ri­ni ifade et­ti­ler. İl Baş­ka­nı ZER­DECİ açık­la­ma­sı­nın de­va­mın­da. Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya ALİM ‘e yeni gö­re­vi­nin tek­rar ha­yır­lı ol­ma­sı di­lek­le­ri­nin ar­dın­dan zi­ya­ret­le­rin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti ifade ede­rek, ” Sayın Genel Müdür ne­za­ket gös­te­rip iade-i zi­ya­ret­te bu­lun­du­lar, Rize eko­no­mi­si­nin mer­ke­zin­de bu­lu­nan Çay­kur’un bu yeni dö­nem­de daha iyi, daha ba­şa­rı­lı yö­ne­ti­le­ce­ği­ni ümit edi­yor, Sayın Genel Mü­dü­re üstün ba­şa­rı­lar di­li­yor zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum” diye ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Rize’de Sanal Bültenle Nevruz Kutlandı

Rize Şehit Erhan Dural (ŞED) Kız Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si (KAİHL) Proje Okulu; ha­zır­la­dı­ğı ‘Man­ŞED’ adlı sanal bül­ten­de Nev­ruz bay­ra­mı­nı iş­le­di.

Rize Şehit Erhan Dural KAİHL’nin ha­zır­la­dı­ğı ‘Man­ŞED’ isim­li sanal bül­ten Türk dün­ya­sın bu­luş­tur­du.
Türk Dün­ya­sı ve Nev­ruz ko­nu­su­nun iş­len­di­ği Mart sa­yı­sı için ha­zır­la­nan vi­de­oda Azer­bay­can’dan Ka­za­kis­tan’a, Kır­gı­zis­tan’dan Öz­be­kis­tan’a, Ta­ci­kis­tan’dan Türk­me­nis­tan’a, Çin Uygur Özer Böl­ge­si’nden Af­ga­nis­tan’a çok sa­yı­da ül­ke­den genç­ler nev­ruz coş­ku­su­na ortak oldu.
Ça­lış­ma­da sı­nır­lar öte­sin­den bir­lik ve be­ra­ber­lik me­saj­la­rı ve­ril­di.
Bakü’den Ali Mam­mad­za­de, Öz­be­kis­tan’dan Se­vinç Ba­ba­ha­no­va, Af­ga­nis­tan’dan Omi­dul­lah Wa­hedy ve daha bir­çok­la­rı nev­ruz bay­ra­mı­nı kut­la­dı.
Rize gör­sel­le­ri ile baş­la­yan, öğ­ren­ci­le­rin me­saj­la­rı ile devam eden vi­de­onun ka­pa­nı­şı­nı Rize Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen yaptı.
Emen, “Bugün Orta Asya’dan Bal­kan­la­ra kadar geniş bir coğ­raf­ya­da coş­kuy­la kut­la­nan ba­ha­rın müj­de­ci­si Nev­ruz’un sahip olu­ğu­muz de­ğer­le­rin, zen­gin­lik­le­rin ha­tır­lan­ma­sı­na, ko­run­ma­sı­na ve yeni ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi

DSİ Rize’deki Derelerde Taşkın Riskini Azaltacak

Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Dev­let Su İşleri (DSİ) Genel Mü­dür­lü­ğü’nce Rize’de de­re­ler­de taş­kın ris­ki­ni azal­ta­cak taş­kın kont­rol sis­tem­le­ri ya­pı­la­cak.

DSİ’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, DSİ’nin Rize’ye yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la içme ve kul­lan­ma suyu temin et­me­ye ve de­re­ler­de ki taş­kın ris­ki­ni azalt­ma­ya devam et­ti­ği be­lir­til­di.
DSİ ya­tı­rım­la­rı­nın tarım, en­düst­ri, ener­ji ve hiz­met sek­tör­le­rin­de büyük önem ta­şı­dı­ğı ifade edi­len açık­la­ma­da, gerek gıda gü­ven­li­ği­nin te­mi­ni ge­rek­se ener­ji arz gü­ven­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı hu­sus­la­rın­da önem­li bir işlev gör­dü­ğü kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, bu ya­tı­rım­la­rın aynı za­man­da sel gibi afet­le­re karşı da va­tan­daş­la­rı­mı­zın can ve mal em­ni­ye­ti­ni sağ­la­dı­ğı ak­ta­rı­la­rak, “DSİ ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len ya­tı­rım­lar yeni iş sa­ha­la­rı ve gelir ge­ti­ri­ci fa­ali­yet­le­re zemin ha­zır­la­ya­rak eko­no­mik ve sos­yal ya­şa­ma doğ­ru­dan ya da do­lay­lı ola­rak etki et­mek­te­dir. Rize ve il­çe­le­rin­de son dö­nem­de ya­pı­lan su ya­pı­la­rı­nın art­ma­sı böl­ge­de­ki taş­kın risk­le­ri­ni ciddi an­lam­da azalt­mak­ta bir­lik­te, va­tan­daş­la­rı­mız can ve mal ka­yıp­la­rı­nın da önüne geç­mek­te­dir.” de­nil­di.
Açık­la­ma­da de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne yer ve­ri­len DSİ Genel Mü­dü­rü Kaya Yıl­dız, bu kap­sam­da “Rize ili Gü­ney­su İlçesi Taş­lı­de­re Re­ha­bi­li­tas­yon ve Çevre Dü­zen­le­me­si” işi­nin iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı ifade etti.
Doğu Ka­ra­de­niz’in ül­ke­nin en çok yağış alan böl­ge­si ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Yıl­dız, şun­la­rı kay­det­ti:
“Bu böl­ge­de inşa et­ti­ği­miz taş­kın kont­rol te­sis­le­ri­miz son de­re­ce büyük önem arz et­mek­te­dir. Söz ko­nu­su işi­mi­zin 9 Şubat 2021 ta­ri­hin­de söz­leş­me­si­ni im­za­la­dık. Taş­kın kont­rol pro­je­le­ri­miz­de es­te­tik ve em­ni­yet ön­ce­li­ği­miz. Pro­je­le­ri­miz­de çevre dü­zen­le­me­le­ri ve re­ha­bi­li­tas­yon pro­je­le­ri de ya­pa­rak hal­kı­mı­za nezih yaşam alan­la­rı oluş­tu­ru­yo­ruz. Pro­je­miz ta­mam­lan­dı­ğı­mız­da bir il­çe­miz­de taş­kın risk­le­ri­ni azalt­mış ola­ca­ğız. Pro­je­nin Rize’ye ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.
Yıl­dız, diğer ta­raf­tan “Ri­ze-Ça­ye­li Bü­yük­köy Bel­de­si Yan De­re­le­ri Taş­kın Kont­rol Pro­je­si” işi­nin de iha­le­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı da be­lir­te­rek, “Doğu Ka­ra­de­niz ül­ke­mi­zin en çok yağış alan böl­ge­si. Bu böl­ge­de inşa et­ti­ği­miz taş­kın kont­rol te­sis­le­ri­miz son de­re­ce büyük önem arz et­mek­te­dir. Söz ko­nu­su işi­mi­zin 8 Şubat 2021 ta­ri­hin­de söz­leş­me­si­ni im­za­la­dık. Pro­je­miz ta­mam­lan­dı­ğı­mız­da bir ma­hal­le­miz­de taş­kın risk­le­ri­ni azalt­mış ola­ca­ğız. Pro­je­nin Rize ili­mi­ze ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi

RTSO Başkanı Karamehmetoğlu: Kısa Çalışma Ödeneği ve Kira Gelir Desteği Uzatılmalı

Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO) Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, kısa ça­lış­ma öde­ne­ği ve çok risk­li il­ler­de gelir kira des­te­ği­ne ih­ti­ya­cın devam et­ti­ği­ni söy­le­di.

Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) Yö­ne­tim Ku­ru­lu üyesi ve Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (RTSO) Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, iş dün­ya­sın­da Kısa Ça­lış­ma Öde­ne­ği uy­gu­la­ma­sı­nın, iş­let­me­le­rin de­vam­lı­lı­ğı ve işten çı­kar­ma­la­rın ön­len­me­si adına be­lir­li bir süre daha uza­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şü­nün öne çık­tı­ğı­nı kay­de­de­rek, ken­di­le­ri­nin de gelir kaybı ve kira des­te­ği­ne ih­ti­ya­cın devam et­ti­ği ka­na­atin­de ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.
Ka­ra­meh­me­toğ­lu, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­mız bir yıl içe­ri­sin­de tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs, sağ­lık açı­sın­dan et­ki­le­ri­nin yanı sıra artık eko­no­mik et­ki­ler de bı­rak­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da bu et­ki­le­ri azalt­ma­ya yö­ne­lik dev­le­ti­mi­zin yü­rüt­mek­te ol­du­ğu bazı uy­gu­la­ma­lar bu­lun­mak­ta­dır.
Üye­le­ri­miz ve pay­daş­la­rı­mız­la yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler­de, özel­lik­le Kısa Ça­lış­ma Öde­ne­ği uy­gu­la­ma­sı­nın, iş­let­me­le­rin de­vam­lı­lı­ğı ve işten çıkar­ma­la­rın ön­len­me­si adına be­lir­li bir süre daha uza­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği gö­rü­şü öne çık­mak­ta­dır.
Öte yan­dan özel­lik­le daha ağır ön­lem­ler ile Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı ile mü­ca­de­le edi­len ve kır­mı­zı renk­le ifade edi­len çok yük­sek risk gru­bun­da­ki il­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren ve ön­lem­ler ne­de­niy­le açı­la­ma­yan iş­yer­le­ri­mi­ze gelir kaybı ve kira des­te­ği­ne ih­ti­ya­cın devam et­ti­ği ka­na­atin­de­yiz.
Bu sü­re­ci maske, me­sa­fe ve te­miz­lik ku­ral­la­rı­na uya­rak, kendi sağ­lı­ğı­mız, ça­lı­şan­la­rı­mız ve müş­te­ri­le­rin sağ­lı­ğı için ge­re­ken her türlü ted­bi­ri ala­rak, dev­le­ti­mi­zin de des­te­ği ile ge­ri­de bı­ra­ka­ca­ğı­mız gün­le­rin ge­le­ce­ği ümi­diy­le sağ­lık­lı ve be­re­ket­li gün­ler di­li­yo­rum. “ diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rize’de enkaz, deniz dolgu malzemesi oldu

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm için yı­kı­lan bi­na­la­rın en­kaz­la­rı park ve bahçe ya­pıl­mak üzere dolgu için de­ni­ze dö­kü­lü­yor.

Rize’de kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da deniz dol­gu­su üze­ri­ne ya­pı­lan ve ko­roz­yon ne­de­niy­le risk­li hale gelen bi­na­lar­da yıkım sü­rü­yor. Yı­kı­lan bi­na­la­rın en­kaz­la­rı ise park ve bahçe ya­pıl­mak üzere dolgu için de­ni­ze dö­kü­lü­yor. İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Murat Ya­zı­cı, in­şa­at ar­tık­la­rı da ka­tı­la­rak devam eden dolgu ala­nın ya­pı­laş­ma­ya cevap ve­re­me­ye­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu alan park­lar, yü­rü­yüş alan­la­rı ya­pı­la­rak de­ğer­len­di­ril­me­li” dedi.

Rize’de, 1960’lı yıl­la­rın or­ta­la­rın­da, dö­ne­min Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Orhon ta­ra­fın­dan deniz dol­gu­su baş­la­tıl­dı. Büyük taş­lar­la dol­du­ru­lan, ara­sı­na kum ve bal­çık gibi mal­ze­me­ler­le dolgu ya­pı­lan 350 bin met­re­ka­re­lik alan, deniz dolgu alanı ola­rak ka­za­nıl­dı. Ekrem Orhon, ‘De­ni­zi kara, ka­ra­yı para yapan baş­kan’ ola­rak anıl­dı. Şehir mer­ke­zi­nin yak­la­şık 3’te 1’ini oluş­tu­ran dolgu ala­nı­na bi­na­lar inşa edil­di. 173 bin met­re­ka­re­lik dolgu ala­nın­da ko­roz­yon ne­de­niy­le risk­li du­ru­ma gelen 4 bin 174 ba­ğım­sız ya­pı­da kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si için ha­re­ke­te ge­çil­di.


EN­KAZ­LA DENİZ DOL­DU­RU­LU­YOR
Kent­te ilk etap ça­lış­ma­sı için yı­kım­lar baş­la­dı. Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ve Rize Be­le­di­ye­si’nce yü­rü­tü­len pro­je­de be­le­diye blok­la­rı diye anı­lan 23 hek­tar­lık alan ile risk­li diğer ya­pı­la­rın yı­kı­mı baş­la­tıl­dı. Bi­na­la­rın en­kaz­la­rı de­mir­ler ayık­lan­dık­tan sonra kam­yon­la­ra yük­le­ne­rek dolgu için de­ni­ze dö­kü­lü­yor. Deniz dol­du­ru­la­rak ka­za­nı­la­cak alan üze­rin­de ise park ve bah­çe­ler ya­pıl­ma­sı plan­lanı­yor.
‘DOLGU YA­PI­LAŞ­MA­YA CEVAP VER­MEZ’
İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası Baş­ka­nı Murat Ya­zı­cı, deniz dol­gu­su ile il­gi­li uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Mü­hen­dis­lik he­sa­bıy­la bir dolgu ya­pıl­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Ya­zı­cı, “Yıkım sa­ha­sın­da ça­lış­ma­lar devam edi­yor. Yıkım ala­nın­da demir ve be­to­nu ayı­rıp mo­lo­zu or­ta­ya çı­kar­tı­yor­lar. Çıkan mal­ze­me­nin de bir yere dö­kül­me­si lazım. Bunun için de sa­hil­de ya­pı­mı devam eden mil­let bah­çe­si ala­nın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­lı­yor. Bu­ra­da mü­hen­dis­lik he­sa­bıy­la bir dolgu ya­pıl­mı­yor. Çıkan mal­ze­me­yi bu­ra­ya ser­di­ği­miz için bu ala­nın park­lar, yü­rü­yüş alan­la­rı ya­pı­la­rak de­ğer­len­di­ril­me­si lazım. Bu­ra­da ya­pı­lan dolgu, üze­rin­de ola­cak bir ya­pı­laş­ma­ya cevap ve­re­mez” dedi.
‘İNSAN KUL­LA­NI­MI­NA AÇIK ALAN­LAR YA­PI­LABİLİR’
Rize mer­kez­de deniz dol­gu­nu­nun 1960’lı yıl­lar­da baş­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Ya­zı­cı “Mer­kez­de­ki ya­pı­laş­ma­yı, eğimi yüzde 80’leri bulan ya­maç­la­ra doğru yay­mak mı yoksa dol­guy­la bir alan ka­zan­mak mı doğru olur diye dü­şü­nen o za­ma­nın Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ekrem Orhon de­ni­zi dol­du­ra­rak arazi ka­zan­ma­yı he­def­le­miş. Bu hedef doğ­rul­tu­sun­da da şu anki dolgu alan­la­rı ve ya­pı­laş­ma var. Yeni dol­gu­lar yap­ma­ya devam edi­yo­ruz. Eğer dolgu ya­pı­lan alana yapı ya­pa­cak­sak onun dolgu şekli fark­lı olur. Şu an buna en iyi örnek, ya­pı­mı devam eden Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı. Orada ki­lit­li taş­lar­la, ara­sın­da boş­luk ol­ma­ya­cak dol­gu­lar­la alan ka­zan­dı­rı­lı­yor. Bu durum, dolgu üze­ri­ne bina ya­pıl­ma­sı­na mü­hen­dis­lik açı­sın­dan imkan ta­nı­yor. Bizim in­şa­at ar­tık­la­rı­nı se­re­rek yap­tı­ğı­mız dol­gu­nun üze­rin­de ya­pı­laş­ma olmaz, ancak in­san­la­rın kul­la­nı­mı­na açık alan­la­rı ya­pı­la­bi­lir” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Herkes işini iyi yaparsa ne faiz, ne döviz sorunumuz kalır

ASKON Rize Şube Baş­ka­nı Recep Ali Ka­ra­ko­yun, güçlü bir Tür­ki­ye için daha çok üre­ten bir ülke ve düşük fa­iz­li bir ortam ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.

ASKON Rize Şube Baş­ka­nı Recep Ali Ka­ra­ko­yun, döviz ar­tı­şı ve ül­ke­nin şu anki eko­no­mik tab­lo­suy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.
Yük­sek faiz or­ta­mın­da ya­tı­rım ya­pa­bil­me­nin hayal ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ka­ra­ko­yun, dolar ku­ru­nun Tür­ki­ye için önem­li ol­du­ğu­na vurgu ya­pa­rak, “Bizim için, ge­le­ce­ği­miz için, üre­tim için, kal­kın­ma­mız için, düşük fa­iz­li bir ortam ge­rek­li­dir.
Yoksa ül­ke­miz­de yeni fab­ri­ka­lar, yeni iş sa­ha­la­rı ve is­tih­da­mın art­ma­sı hayal olur. Eğer üre­tim ve is­tih­da­mı art­tı­rır­sak, be­ra­be­rin­de döviz ku­ru­nu da aşa­ğı­ya çek­miş ola­ca­ğız.” dedi.
Güçlü bir Tür­ki­ye için daha çok üre­ten bir ülke, daha çok üre­ten bir ülke için de, düşük fa­iz­li bir ortam ge­rek­mek­ti­ği­ne vurgu yapan Ka­ra­ko­yun, “Ül­ke­mi­ze ve in­sa­nı­mı­za gü­ven­me­miz, daha çok ça­lış­ma­mız ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye güçlü ve ça­lış­kan bir ül­ke­dir, her­ke­sin kendi öz para bi­ri­mi­ne gü­ven­me­si ve bu ülke için taş, taş üs­tü­ne koy­ma­sı ge­re­kir. Her­kes işini iyi ya­par­sa ne faiz, ne döviz so­ru­nu­muz kalır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Rize’de Kar Nedeniyle 29 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Rize’nin yük­sek ke­sim­le­rin­de de ge­ce­den iti­ba­ren ara­lık­lar­la devam eden kar ya­ğı­şı se­be­biy­le 29 köye ula­şım sağ­la­na­mı­yor.

Rize’nin yük­sek ke­sim­le­rin­de de dün ge­ce­den iti­ba­ren ara­lık­lar­la devam eden kar ya­ğı­şı se­be­biy­le Çam­lı­hem­şin’de 7, İkiz­de­re’de 22 olmak üzere 29 köye ula­şım sağ­la­na­mı­yor.
İl Özel İda­re­si ekip­le­ri, yol­la­rın açıl­ma­sı için 25 iş ma­ki­ne­si ve 30 per­so­nel­le ça­lış­ma yü­rü­tü­yor.
Ka­ra­yol­la­rı ekip­le­ri ise Ovit Dağı Siv­ri­ka­ya mev­ki­sin­de­ki tünel böl­ge­sin­de ve Ayder Yay­la­sı’nda, yolun araç tra­fi­ği­ne açık kal­ma­sı ve buz­lan­ma ol­ma­ma­sı için ça­lış­ma­la­ra devam edi­yor.


Haber Merkezi