Rize’de Toprak Kayması: 3 Ev Tahliye Edildi

Rize’nin İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ay­va­lık kö­yün­de mey­da­na gelen he­ye­lan son­ra­sı 3 ev yı­kıl­ma teh­li­ke­si bu­lun­du­ğu için tah­li­ye edil­di.

İkiz­de­re il­çe­si Ay­va­lık Kö­yün­de, sa­ğa­nak ya­ğış­lar son­ra­sı he­ye­lan mey­da­na geldi. AFAD ekip­le­ri­nin in­ce­le­me­si son­ra­sı he­ye­lan ne­de­niy­le yı­kıl­ma riski ta­şı­yan 3 ev için tah­li­ye ka­ra­rı ve­ril­di. Tah­li­ye edi­len evin sa­hip­le­ri ise bir an önce ted­bir alın­ma­sı­nı is­te­di.

Kah­val­tı eder­ken he­ye­la­nın mey­da­na gel­di­ği­ni an­la­tan Ayşe Toz­ko­pa­ran ”Bir anda bir gü­rül­tü geldi. ‘Dep­rem mi oldu’ diye cama koş­tum. Önce evin altı koptu, son­ra­dan üstü geldi. Hemen eşi­min ya­nı­na gidip ‘evin altı koptu hemen dı­şa­rı çı­ka­lım’ dedim. Ayak­la­rı­mız yanlı ayak dı­şa­rı koş­tuk. Daha sonra kom­şu­la­rı­mı­zın evine gidip on­la­rı kont­rol ettik. Çok şükür can kaybı ol­ma­dı ama ev­le­ri­miz kötü du­rum­da. Mağ­dur du­rum­da­yız“ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 3 yılda ta­mam­la­ya­bil­dik­le­ri ev­le­rin­den başka gi­decek yer­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Şenol Toz­ko­pa­ran ise “Bu­ra­lar bize de­de­den ba­ba­dan kalan yer­ler, gi­decek başka ye­ri­miz yok. Bu­ra­da ha­sar­lı ka­ya­la­rın te­miz­le­nip güç­len­dir­me ya­pıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” di­ye­rek yet­ki­li­ler­den yar­dım is­te­di.

Haber Merkezi