Rize’de Emekli Olan Din Görevlilerine İl Müftüsü Çakmakçı Tarafından Hizmet Teşekkür Belgesi Verildi !.

Rize Müf­tü­lü­ğü­ne bağlı yıl­lar­ca Ca­mi­ler­de ba­şa­rıy­la görev yapıp emek­li­lik hak­kı­nı ka­za­nan; Şaban Yığcı, Mus­ta­fa Pa­pa­ker, İlhan Tekin, Şa­hit­tin Altun, Si­ra­cet­tin Mer­da­ne, Mu­zaf­fer Ba­loğ­lu, Musa Bay­rak­lı, Meh­met Bi­rin­ci, Recep Ka­lı­cı­oğ­lu, Yaşar Bi­rin­ci ve Sel­man Akın ho­ca­la­ra Rize İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı ta­ra­fın­dan hiz­met te­şek­kür bel­ge­si ve­ril­di.

Rize Müf­tü­lü­ğü resmi sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan pay­la­lışm­da; Baş­kan­lı­ğı­mız­da uzun yıl­lar fe­ra­gat­le şe­ref­li bir gö­re­vi ifa et­me­nin so­nun­da emek­li­lik hak­kı­nı ka­zan­ma bah­ti­yar­lı­ğı­na ermiş bu­lu­nan; Şaban Yığcı, Mus­ta­fa Pa­pa­ker, İlhan Tekin, Şa­hit­tin Altun, Si­ra­cet­tin Mer­da­ne, Mu­zaf­fer Ba­loğ­lu, Musa Bay­rak­lı, Meh­met Bi­rin­ci, Recep Ka­lı­cı­oğ­lu, Yaşar Bi­rin­ci ve Sel­man Akın ho­ca­la­rı­mı­za İl Müf­tü­sü Naci Çak­mak­çı ta­ra­fın­dan hiz­met te­şek­kür bel­ge­si ve­ril­di.
Müftü Çak­mak­çı yap­tı­ğı açık­la­ma­da: emek­li olan din gö­rev­li­le­ri­mi­zi teb­rik ede­rek, “Resmi gö­re­vi­ni­zin sona er­me­siy­le baş­la­yan yeni dö­nem­de de mes­le­ki va­ka­rı­nı­za ya­ra­şır örnek ha­ya­tı­nı­zı devam et­ti­re­ce­ği­ni­ze olan gü­ve­ni­miz tam­dır.
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ca­mi­ası adına te­şek­kür­le­ri­mi sunar, Yüce Allah’tan sağ­lık, huzur ve mut­lu­luk­lar di­le­rim.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Haber Merkezi