Karadeniz’de Gördükleri Teleferik Sistemini Rizeli Ustayla Van’a Kurdular

Van’ın Ed­re­mit il­çe­sin­de ya­şa­yan Direk aile­si, te­pe­de­ki bah­çe­le­ri­ne ge­çi­şi ko­lay­laş­tır­mak için kur­duk­la­rı te­le­fe­rik­le 40 da­ki­ka­lık me­sa­fe­yi 40 sa­ni­ye­ye dü­şür­dü.

Ed­re­mit il­çe­si­ne bağlı Ku­ru­baş Ma­hal­le­si’nde ika­met eden Direk aile­si, bir Trab­zon tu­run­da te­le­fe­rik sis­te­miy­le kar­şı­laş­tı. Bah­çe­ye her gün yü­rü­ye­rek büyük me­sa­fe kat eden aile bi­rey­le­ri, ula­şı­mı ko­lay­laş­tır­mak için ça­re­yi te­le­fe­rik sis­te­min­de buldu.
Van’da aynı te­le­fe­rik sis­te­mi ku­ra­cak us­ta­yı bu­la­ma­yan baba Nec­met­tin Direk, bu kez Rize’den bir us­tay­la an­laş­tı. Van’a gelen Ri­ze­li usta ta­ra­fın­dan bir hafta için­de ev ile bahçe ara­sın­da bir ton ta­şı­ma ka­pa­si­te­si bu­lu­nan te­le­fe­rik sis­te­mi ku­rul­du. Aile, 10 yıl­dır kul­lan­dık­la­rı bu sis­tem­le yol üze­rin­de dere ve uçu­rum­la­rın bu­lun­du­ğu ara­zi­le­ri­ne 40 sa­ni­ye­de ula­şı­yor.
“Trab­zon tu­run­da bu si­te­mi gör­dük”
İHA mu­ha­bi­ri­ne ko­nu­şan Caner Direk, Van’da daha önce bu şe­kil­de bir sis­te­min ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Te­le­fe­rik sa­ye­sin­de ra­hat­lık­la ara­zi­le­ri­ne gidip gel­dik­le­ri­ni ifade eden Direk, “Es­ki­den evden bah­çe­ye ula­şım 40 da­ki­ka sü­rü­yor­du. Çünkü arada bir dere ve uçu­rum var. Ancak şu an te­le­fe­rik­le 40 sa­ni­ye­de ge­li­yo­ruz. Aile­ce git­ti­ği­miz Trab­zon tu­run­da bu sis­te­mi gör­dük. Babam da ‘bunu Van’da ya­pa­bi­li­riz’ dedi. Tabi daha önce bu­ra­da böyle bir sis­tem yoktu. Asan­sör iş­le­riy­le il­gi­le­nen­le­re sor­duk. On­lar­da biz­ler yatay sis­tem ku­ru­yo­ruz, ancak bu dikey diye ku­ra­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ku­ze­nim­le bir­lik­te Rize’ye git­tik ve orada us­tay­la an­laş­tık. Tabi us­ta­la­rın bu­ra­da­ki ça­lış­ma­sı bir hafta sürdü. Bir haf­ta­da ya­pı­lan te­le­fe­ri­ği 10 yıl­dır kul­la­nı­yo­ruz” dedi.
“Gö­ren­ler şa­şı­rı­yor”
Gö­ren­le­rin şaş­kın­lı­ğı­nı giz­le­ye­me­di­ği­ni dile ge­ti­ren Direk, “Te­le­fe­ri­ğin al­tın­da geçen yol Erek Dağı’na git­ti­ği için bahar ay­la­rın­da pik­ni­ğe gi­den­le­rin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Bah­çe­de­ki ve tar­la­da­ki ça­lış­ma­la­rı­mı­za kar­la­rın eri­me­siy­le bir­lik­te baş­lı­yo­ruz. Ağaç altı te­miz­le­me, güb­re­le­me ve bu­da­ma ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dık. Te­le­fe­rik­le gidip gel­di­ği­miz bah­çe­mi­ze iş­le­ri­mi­zi kışa kadar sür­dü­rü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.


Haber Merkezi