Av sezonun sonlarına kendini gösterdi ama fiyatı el yakıyor

Ka­ra­de­niz’de bu sezon gel git­le­ri ya­şa­yan hamsi, ince ol­ma­sın­dan do­la­yı zaman zaman av­lan­ma­sı ya­sak­la­nır­ken se­zo­nun bit­me­si­ne bir aydan az süre kala ken­di­ni Trab­zon açık­la­rın­da gös­te­rir­ken, ba­lık­çı­lar­da geç gelen ham­si­nin se­vin­ci ya­şan­dı.

Ka­ra­de­niz’de bu sezon gel git­le­ri ya­şa­yan hamsi, ince ol­ma­sın­dan do­la­yı zaman zaman av­lan­ma­sı ya­sak­la­nır­ken se­zo­nun bit­me­si­ne bir aydan az süre kala ken­di­ni Trab­zon açık­la­rın­da gös­te­rir­ken, ba­lık­çı­lar­da geç gelen ham­si­nin se­vin­ci ya­şan­dı.
Trab­zon açık­la­rın­da av­la­nan ve ki­lo­su 40 TL’den sa­tı­lan hamsi pa­ha­lı ol­ma­sı­na rağ­men yine de alıcı bu­lur­ken, ba­lık­çı es­naf­la­rın­dan Ahmet Ço­ğal­mış, son za­man­la­rın en iyi ham­si­si­ni sat­tık­la­rı­nı söy­le­di.
Tez­gah­lar­da iri­li­ği­ne göre ki­lo­su 20-40 TL’den sa­tı­lan hamsi yine de va­tan­daş­la­rın vaz­ge­çil­me­zi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ço­ğal­mış, “Trab­zon açık­la­rın­da av­lan­dı. İri seçme hamsi. Son za­man­la­rın çıkan en iyi ham­si­si. Ki­lo­su 40 TL. İnce hamsi 20, iri hamsi 40 TL. Pi­ya­sa­da şoklu hamsi de bu­lu­nu­yor.
Hamsi se­zo­nun ka­pan­ma dö­ne­min­de böyle ara ara or­ta­ya çıkar. Bu sene de öyle oldu. Do­la­yı­sıy­la sezon bi­ti­mi­ne doğru biraz daha iri­le­nir diye dü­şü­nü­yo­rum. Sezon ba­şın­da böyle hamsi pek yoktu, ince idi.
Bir iki ay üze­ri­ne ilk kez iri hamsi çıktı. Va­tan­daş fi­ya­tı pa­ha­lı bu­lu­yor ancak hamsi böl­ge­mi­zin ge­le­nek­sel ba­lı­ğı ol­du­ğu için talep gö­rü­yor” dedi.


Haber Merkezi