Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜBİTAK) Baş­ka­nı Prof. Dr. Hasan Man­dal’ı zi­ya­ret etti.

Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Prof. Dr. Man­dal, RTEÜ’nün aka­de­mik eği­tim­de önem­li bir nok­ta­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek üni­ver­si­te bün­ye­sin­de devam eden ve ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si plan­la­nan araş­tır­ma pro­je­le­ri hak­kın­da Rek­tör Ka­ra­man’dan bilgi aldı.
Ken­di­le­ri­ni ma­ka­mın­da ağır­la­yan Prof. Dr. Man­dal’a te­şek­kür eden Rek­tör Ka­ra­man, üni­ver­si­te­ler­de­ki bi­lim­sel pro­je­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı ve top­lu­mun ih­ti­yaç­la­rı­na cevap ver­me­si nok­ta­sın­da TÜBİTAK Baş­ka­nı­nın her zaman des­tek ol­duk­la­rı­nı ifade etti. Gö­rüş­me­de, Rize ve Ka­ra­de­niz Böl­ge­si için çok önem­li bir bi­lim­sel ça­lış­ma olan “Çay Bit­ki­si Gen Ha­vu­zu Oluş­tu­rul­ma­sı” pro­je­si ile devam eden diğer pro­je­ler ko­nu­şul­du ve RTEÜ’nün ar-ge bo­yu­tu­nu daha da ge­liş­tir­mek için is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nul­du.

Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN