Rize’den Trab­zon’a giden sü­rü­cü­sü ve pla­ka­sı öğ­re­ni­le­me­yen oto­mo­bil, Ka­ra­de­niz Sahil Yolu, Ha­va­li­ma­nı böl­ge­sin­de kont­rol­den çıkıp, önün­de giden başka bir oto­mo­bi­le çarp­tı.

TRAB­ZON’da, Ka­ra­de­niz Sahil Yolu’nda yak­la­şık 500 metre me­sa­fe­de mey­da­na gelen 3 ayrı ka­za­da 2 kişi ya­ra­lan­dı. Top­lam 11 ara­cın ka­rış­tı­ğı ka­za­lar ne­de­niy­le yak­la­şık 1 saat ak­sa­yan ula­şım, araç­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan nor­ma­le döndü.
Rize’den Trab­zon’a giden sü­rü­cü­sü ve pla­ka­sı öğ­re­ni­le­me­yen oto­mo­bil, Ka­ra­de­niz Sahil Yolu, Ha­va­li­ma­nı böl­ge­sin­de kont­rol­den çıkıp, önün­de giden başka bir oto­mo­bi­le çarp­tı. Bu sı­ra­da ar­ka­dan gelen 4 araç da ka­za­ya ka­rış­tı. Kaza son­ra­sı yolda uzun araç kuy­ru­ğu olu­şur­ken, 500 met­re­lik yolun 2 fark­lı nok­ta­sın­da iki ayrı kaza daha ya­şan­dı. Ka­za­lar­da 2 kişi ya­ra­lan­dı. Çev­re­de­ki­le­rin ih­ba­rı üze­ri­ne kaza ye­ri­ne sağ­lık, it­fa­iye ve polis ekip­le­ri sevk edil­di. İlk mü­da­ha­le­le­ri kaza ye­rin­de ya­pı­lan ya­ra­lı­lar, am­bu­lans­lar­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Te­da­vi­ye alı­nan ya­ra­lı­la­rın sağ­lık du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu be­lir­til­di. Ka­za­lar ne­de­niy­le ak­sa­yan ula­şım, araç­la­rın yol­dan kal­dı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan yak­la­şık 1 saat sonra ye­ni­den nor­ma­le döndü.


Haber Merkezi