Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Fatih Terim ve yar­dım­cı ant­re­nör Ümit Da­va­la, Çay­kur Ri­zes­por mü­sa­ba­ka­sın­da ha­ka­ret et­tik­le­ri se­be­biy­le Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ted­bir­li ola­rak sevk edil­di.

PFDK ka­rar­la­rı açık­lan­dı. Açık­la­nan ka­rar­lar­da Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü ve yar­dım­cı ant­re­nör Ümit Da­va­la Çay­kur Ri­zes­por mü­sa­ba­ka­sın­da ha­ka­ret et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le di­sip­lin ku­ru­lu­na sevk edil­di­ği be­lir­til­di. TFF resmi in­ter­net si­te­sin­den açık­la­nan PFDK ka­rar­la­rı şu şe­kil­de:
“Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü tek­nik so­rum­lu­su Fatih Terim’in 19.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray -Çay­kur Ri­zes­por Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ha­ka­re­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 41. mad­de­si uya­rın­ca 23.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü ant­re­nö­rü Ümit Da­va­la’nın aynı mü­sa­ba­ka­da­ki “ha­ka­re­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 41. mad­de­si uya­rın­ca 23.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü’nün 19.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray -Çay­kur Ri­zes­por Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Ta­li­ma­tı’nın 8/12 ve 8/13 mad­de­le­ri uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne, Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü ant­re­nö­rü Yıl­maz Bal’ın aynı mü­sa­ba­ka­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 46. mad­de­si ve COVİD-19 Sal­gı­nı Ne­de­niy­le Mü­sa­ba­ka­lar­da Uy­gu­la­na­cak Ted­bir­le­re İliş­kin Ta­li­mat’ın 6/4 mad­de­si uya­rın­ca ted­bir­siz ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Yeni Ma­lat­yas­por Ku­lü­bü fut­bol­cu­su Te­ena­ge Lin­ga­ni Ha­de­be’nin 20.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “kural dışı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 43. mad­de­si uya­rın­ca 21.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü’nün 20.03.2021 ta­ri­hin­de kulüp sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan “sport­men­li­ğe ay­kı­rı açık­la­ma­lar” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 38. mad­de­si uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi’nin 20.03.2021 ta­ri­hin­de kulüp sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan “sport­men­li­ğe ay­kı­rı açık­la­ma­lar” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 38. mad­de­si uya­rın­ca ted­bir­siz ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü tek­nik so­rum­lu­su Ri­car­do Ma­nu­el Da Silva Sa Pinto’nun 20.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 36. mad­de­si uya­rın­ca ve “ted­bi­re uy­ma­ma­sı” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 50. mad­de­si uya­rın­ca 21.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü gö­rev­li­si So­ti­ri­os Ro­us­sis’nın aynı mü­sa­ba­ka­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 46. mad­de­si ve 2020-2021 Se­zo­nu Süper Lig Mü­sa­ba­ka­la­rı Sta­tü­sü’nün 5/9 mad­de­si uya­rın­ca ted­bir­siz ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Be­şik­taş Ku­lü­bü’nün 21.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Be­şik­taş -Fe­ner­bah­çe Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 46. mad­de­si ile COVİD-19 Sal­gı­nı Ne­de­niy­le Mü­sa­ba­ka­lar­da Uy­gu­la­na­cak Ted­bir­le­re İliş­kin Ta­li­mat’ın 9/3 mad­de­si uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.”


Haber Merkezi