Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile çıkışa geçti

Süper Lig’de dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 ye­ne­rek Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı iki maçta 6 puan top­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yeni tek­nik di­rek­tör ile uyum ya­ka­la­dık­la­rı­nı ve fut­bol­cu­la­rın öz güven ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Süper Lig’de dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 ye­ne­rek Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı iki maçta 6 puan top­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yeni tek­nik di­rek­tör ile uyum ya­ka­la­dık­la­rı­nı ve fut­bol­cu­la­rın öz güven ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Kar­tal, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile camia ola­rak ke­net­len­dik­le­ri­ni, yö­ne­tim ve şeh­rin bü­tün­leş­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Bü­lent Uygun’un oyun­cu­la­rın için­de­ki mü­ca­de­le az­mi­ni ye­ni­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kar­tal, “İlk ma­çı­mız­da Ata­kaş Ha­tays­por’u kendi sa­ha­mız­da yen­me­yi ba­şar­dık. Ar­dın­dan şam­pi­yon­lu­ğun en güçlü aday­la­rın­dan Ga­la­ta­sa­ray’ı dep­las­man­da 4-3 yen­dik. İki maçta al­dı­ğı­mız 6 puan alt sı­ra­lar­dan uzak­la­şa­rak rahat nefes al­ma­mı­zı sağ­la­dı.” dedi.
“Tomas hoca ile dönem dönem iyi maç­lar oy­na­dık ama Ma­lat­ya dep­las­ma­nı son­ra­sı kan de­ği­şik­li­ği­ne git­mek zo­run­da kal­dık. Su­mu­di­ca’nın geç­miş­te­ki ba­şa­rı­la­rı bizi ya­nılt­tı.
Açık­la­ma­la­rı, yak­la­şım­la­rı oyun­cu­lar ve camia üze­rin­de olum­suz etki yaptı. Bizim için yan­lış bir ter­cih­ti. Ay­rı­lık ka­ra­rı son­ra­sı ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cu Bü­lent Uygun ho­ca­mız ile ça­lış­ma­ya karar ver­dik. Yeni ho­ca­mız ile çok iyi bir uyum ya­ka­la­dık. Oyun­cu­lar iki maçta 6 pu­anın ya­nın­da ye­ni­den öz gü­ven­le­ri­ni ka­zan­dı.”
Ka­za­nı­lan iki ga­li­bi­ye­tin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı bil­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Kar­tal, “Ligde en az 40 puan ba­ra­jı­na ulaş­mış ol­ma­lıy­dık. Biz de ek­sik­le­ri­mi­zin far­kın­da­yız. Ho­ca­mız ile bu an­lam­da uyum için­de ça­lı­şı­yo­ruz. İyi an­la­şı­yo­ruz ve iyi şey­ler ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Kar­tal, “Ka­za­nı­lan iki ga­li­bi­yet ile her şey bit­me­di.” ifa­de­si­ni kul­la­na­rak, “Önü­müz­de ligin sonu yak­laş­tık­ça zor­luk de­re­ce­si ar­ta­cak bir yarış var. Bu zorlu ya­rı­şın so­nu­nu güzel ge­tir­mek için tüm gay­re­ti­miz ile ça­lı­şı­yo­ruz.” şek­lin­de görüş be­lirt­ti.


Haber Merkezi