BAL’da 4 Rize takımı aynı grupta kozlarını paylaşacak

Bu sezon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de (BAL) yer alan 4 Rize ta­kı­mı, bir üst tura çı­ka­bil­mek için aynı grup­ta mü­ca­de­le edecek.

2020-2021 se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) grup­la­rı açık­lan­dı. Rize’yi İl Özel İda­res­por, Sa­lar­has­por, Ça­ye­lis­por ve Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por’un tem­sil ede­ce­ği BAL Ligi 17 Nisan ta­ri­hin­de baş­la­ya­cak. 4 Rize ta­kı­mı bu sezon 8. Bölge, 3. Grup­ta mü­ca­de­le ede­cek­ler. Bu sezon BAL’a ka­tı­lan 266 takım, 9 ayrı böl­ge­de, 4 ta­kım­lı 12, 5 ta­kım­lı 22 ve 6 ta­kım­lı 18 grup­ta olmak üzere top­lam 52 grup­ta mü­ca­de­le ede­cek­ler. 4 ta­kım­lı grup­lar üç dev­re­li lig usu­lü­ne göre, 5 ve 6 ta­kım­lı grup­lar çift dev­re­li lig usu­lü­ne göre oy­na­na­cak. Lig so­nun­da grup bi­rin­ci­le­ri bir üst tura ka­tı­la­rak bölge bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rıy­la 3. Lige yük­sel­me fır­sa­tı­nı devam et­ti­rir­ken, so­nun­cu sı­ra­da grubu ta­mam­la­yan takım ise ama­tör küme li­gi­ne dü­şecek. Bölge bi­rin­ci­li­ği­ne ka­tıl­ma hakkı ka­za­nan 52 takım, 5,6 ve 7 ta­kım­lı grup­la­ra ay­rı­la­cak­lar ve bu mü­ca­de­le­ler so­nun­da şam­pi­yon olan 9 takım 3. Lige yük­se­lecek. Grup­la­rın fiks­tür çe­ki­mi 26 Mart Cuma günü ger­çek­leş­ti­ri­lecek.


Haber Merkezi