Monthly Archives: Mart 2021

Rektör Karaman, TÜBİTAK Başkanını Ziyaret Etti

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu (TÜBİTAK) Baş­ka­nı Prof. Dr. Hasan Man­dal’ı zi­ya­ret etti.

Zi­ya­ret­ten duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Prof. Dr. Man­dal, RTEÜ’nün aka­de­mik eği­tim­de önem­li bir nok­ta­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek üni­ver­si­te bün­ye­sin­de devam eden ve ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si plan­la­nan araş­tır­ma pro­je­le­ri hak­kın­da Rek­tör Ka­ra­man’dan bilgi aldı.
Ken­di­le­ri­ni ma­ka­mın­da ağır­la­yan Prof. Dr. Man­dal’a te­şek­kür eden Rek­tör Ka­ra­man, üni­ver­si­te­ler­de­ki bi­lim­sel pro­je­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı ve top­lu­mun ih­ti­yaç­la­rı­na cevap ver­me­si nok­ta­sın­da TÜBİTAK Baş­ka­nı­nın her zaman des­tek ol­duk­la­rı­nı ifade etti. Gö­rüş­me­de, Rize ve Ka­ra­de­niz Böl­ge­si için çok önem­li bir bi­lim­sel ça­lış­ma olan “Çay Bit­ki­si Gen Ha­vu­zu Oluş­tu­rul­ma­sı” pro­je­si ile devam eden diğer pro­je­ler ko­nu­şul­du ve RTEÜ’nün ar-ge bo­yu­tu­nu daha da ge­liş­tir­mek için is­ti­şa­re­ler­de bu­lu­nul­du.

Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN

Karadeniz Sahil Yolu’nda 3 ayrı kaza: 2 yaralı

Rize’den Trab­zon’a giden sü­rü­cü­sü ve pla­ka­sı öğ­re­ni­le­me­yen oto­mo­bil, Ka­ra­de­niz Sahil Yolu, Ha­va­li­ma­nı böl­ge­sin­de kont­rol­den çıkıp, önün­de giden başka bir oto­mo­bi­le çarp­tı.

TRAB­ZON’da, Ka­ra­de­niz Sahil Yolu’nda yak­la­şık 500 metre me­sa­fe­de mey­da­na gelen 3 ayrı ka­za­da 2 kişi ya­ra­lan­dı. Top­lam 11 ara­cın ka­rış­tı­ğı ka­za­lar ne­de­niy­le yak­la­şık 1 saat ak­sa­yan ula­şım, araç­la­rın kal­dı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan nor­ma­le döndü.
Rize’den Trab­zon’a giden sü­rü­cü­sü ve pla­ka­sı öğ­re­ni­le­me­yen oto­mo­bil, Ka­ra­de­niz Sahil Yolu, Ha­va­li­ma­nı böl­ge­sin­de kont­rol­den çıkıp, önün­de giden başka bir oto­mo­bi­le çarp­tı. Bu sı­ra­da ar­ka­dan gelen 4 araç da ka­za­ya ka­rış­tı. Kaza son­ra­sı yolda uzun araç kuy­ru­ğu olu­şur­ken, 500 met­re­lik yolun 2 fark­lı nok­ta­sın­da iki ayrı kaza daha ya­şan­dı. Ka­za­lar­da 2 kişi ya­ra­lan­dı. Çev­re­de­ki­le­rin ih­ba­rı üze­ri­ne kaza ye­ri­ne sağ­lık, it­fa­iye ve polis ekip­le­ri sevk edil­di. İlk mü­da­ha­le­le­ri kaza ye­rin­de ya­pı­lan ya­ra­lı­lar, am­bu­lans­lar­la has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı. Te­da­vi­ye alı­nan ya­ra­lı­la­rın sağ­lık du­rum­la­rı­nın iyi ol­du­ğu be­lir­til­di. Ka­za­lar ne­de­niy­le ak­sa­yan ula­şım, araç­la­rın yol­dan kal­dı­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan yak­la­şık 1 saat sonra ye­ni­den nor­ma­le döndü.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile çıkışa geçti

Süper Lig’de dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 ye­ne­rek Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı iki maçta 6 puan top­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yeni tek­nik di­rek­tör ile uyum ya­ka­la­dık­la­rı­nı ve fut­bol­cu­la­rın öz güven ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di.

Süper Lig’de dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 ye­ne­rek Bü­lent Uygun yö­ne­ti­min­de çık­tı­ğı iki maçta 6 puan top­la­yan Çay­kur Ri­zes­por’da kulüp baş­ka­nı Hasan Kar­tal, yeni tek­nik di­rek­tör ile uyum ya­ka­la­dık­la­rı­nı ve fut­bol­cu­la­rın öz güven ka­zan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Kar­tal, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si ile camia ola­rak ke­net­len­dik­le­ri­ni, yö­ne­tim ve şeh­rin bü­tün­leş­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Bü­lent Uygun’un oyun­cu­la­rın için­de­ki mü­ca­de­le az­mi­ni ye­ni­den or­ta­ya çı­kar­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kar­tal, “İlk ma­çı­mız­da Ata­kaş Ha­tays­por’u kendi sa­ha­mız­da yen­me­yi ba­şar­dık. Ar­dın­dan şam­pi­yon­lu­ğun en güçlü aday­la­rın­dan Ga­la­ta­sa­ray’ı dep­las­man­da 4-3 yen­dik. İki maçta al­dı­ğı­mız 6 puan alt sı­ra­lar­dan uzak­la­şa­rak rahat nefes al­ma­mı­zı sağ­la­dı.” dedi.
“Tomas hoca ile dönem dönem iyi maç­lar oy­na­dık ama Ma­lat­ya dep­las­ma­nı son­ra­sı kan de­ği­şik­li­ği­ne git­mek zo­run­da kal­dık. Su­mu­di­ca’nın geç­miş­te­ki ba­şa­rı­la­rı bizi ya­nılt­tı.
Açık­la­ma­la­rı, yak­la­şım­la­rı oyun­cu­lar ve camia üze­rin­de olum­suz etki yaptı. Bizim için yan­lış bir ter­cih­ti. Ay­rı­lık ka­ra­rı son­ra­sı ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler so­nu­cu Bü­lent Uygun ho­ca­mız ile ça­lış­ma­ya karar ver­dik. Yeni ho­ca­mız ile çok iyi bir uyum ya­ka­la­dık. Oyun­cu­lar iki maçta 6 pu­anın ya­nın­da ye­ni­den öz gü­ven­le­ri­ni ka­zan­dı.”
Ka­za­nı­lan iki ga­li­bi­ye­tin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı bil­dik­le­ri­nin al­tı­nı çizen Kar­tal, “Ligde en az 40 puan ba­ra­jı­na ulaş­mış ol­ma­lıy­dık. Biz de ek­sik­le­ri­mi­zin far­kın­da­yız. Ho­ca­mız ile bu an­lam­da uyum için­de ça­lı­şı­yo­ruz. İyi an­la­şı­yo­ruz ve iyi şey­ler ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Kar­tal, “Ka­za­nı­lan iki ga­li­bi­yet ile her şey bit­me­di.” ifa­de­si­ni kul­la­na­rak, “Önü­müz­de ligin sonu yak­laş­tık­ça zor­luk de­re­ce­si ar­ta­cak bir yarış var. Bu zorlu ya­rı­şın so­nu­nu güzel ge­tir­mek için tüm gay­re­ti­miz ile ça­lı­şı­yo­ruz.” şek­lin­de görüş be­lirt­ti.


Haber Merkezi

Fatih Terim Ve Ümit Davala PFDK’ya Sevk Edildi

Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Fatih Terim ve yar­dım­cı ant­re­nör Ümit Da­va­la, Çay­kur Ri­zes­por mü­sa­ba­ka­sın­da ha­ka­ret et­tik­le­ri se­be­biy­le Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ted­bir­li ola­rak sevk edil­di.

PFDK ka­rar­la­rı açık­lan­dı. Açık­la­nan ka­rar­lar­da Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü ve yar­dım­cı ant­re­nör Ümit Da­va­la Çay­kur Ri­zes­por mü­sa­ba­ka­sın­da ha­ka­ret et­ti­ği ge­rek­çe­siy­le di­sip­lin ku­ru­lu­na sevk edil­di­ği be­lir­til­di. TFF resmi in­ter­net si­te­sin­den açık­la­nan PFDK ka­rar­la­rı şu şe­kil­de:
“Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü tek­nik so­rum­lu­su Fatih Terim’in 19.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray -Çay­kur Ri­zes­por Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ha­ka­re­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 41. mad­de­si uya­rın­ca 23.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­la­ta­sa­ray Ku­lü­bü ant­re­nö­rü Ümit Da­va­la’nın aynı mü­sa­ba­ka­da­ki “ha­ka­re­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 41. mad­de­si uya­rın­ca 23.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü’nün 19.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray -Çay­kur Ri­zes­por Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Ta­li­ma­tı’nın 8/12 ve 8/13 mad­de­le­ri uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne, Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü ant­re­nö­rü Yıl­maz Bal’ın aynı mü­sa­ba­ka­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 46. mad­de­si ve COVİD-19 Sal­gı­nı Ne­de­niy­le Mü­sa­ba­ka­lar­da Uy­gu­la­na­cak Ted­bir­le­re İliş­kin Ta­li­mat’ın 6/4 mad­de­si uya­rın­ca ted­bir­siz ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Yeni Ma­lat­yas­por Ku­lü­bü fut­bol­cu­su Te­ena­ge Lin­ga­ni Ha­de­be’nin 20.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “kural dışı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 43. mad­de­si uya­rın­ca 21.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü’nün 20.03.2021 ta­ri­hin­de kulüp sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan “sport­men­li­ğe ay­kı­rı açık­la­ma­lar” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 38. mad­de­si uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü Baş­ka­nı Meh­met Bü­yü­kek­şi’nin 20.03.2021 ta­ri­hin­de kulüp sos­yal medya he­sa­bın­dan ya­pı­lan “sport­men­li­ğe ay­kı­rı açık­la­ma­lar” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 38. mad­de­si uya­rın­ca ted­bir­siz ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü tek­nik so­rum­lu­su Ri­car­do Ma­nu­el Da Silva Sa Pinto’nun 20.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Yeni Ma­lat­yas­por-Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 36. mad­de­si uya­rın­ca ve “ted­bi­re uy­ma­ma­sı” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 50. mad­de­si uya­rın­ca 21.03.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne, Ga­zi­an­tep Fut­bol Ku­lü­bü Ku­lü­bü gö­rev­li­si So­ti­ri­os Ro­us­sis’nın aynı mü­sa­ba­ka­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 46. mad­de­si ve 2020-2021 Se­zo­nu Süper Lig Mü­sa­ba­ka­la­rı Sta­tü­sü’nün 5/9 mad­de­si uya­rın­ca ted­bir­siz ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
Be­şik­taş Ku­lü­bü’nün 21.03.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan Be­şik­taş -Fe­ner­bah­çe Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 46. mad­de­si ile COVİD-19 Sal­gı­nı Ne­de­niy­le Mü­sa­ba­ka­lar­da Uy­gu­la­na­cak Ted­bir­le­re İliş­kin Ta­li­mat’ın 9/3 mad­de­si uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.”


Haber Merkezi

BAL’da 4 Rize takımı aynı grupta kozlarını paylaşacak

Bu sezon Böl­ge­sel Ama­tör Lig’de (BAL) yer alan 4 Rize ta­kı­mı, bir üst tura çı­ka­bil­mek için aynı grup­ta mü­ca­de­le edecek.

2020-2021 se­zo­nu Böl­ge­sel Ama­tör Lig (BAL) grup­la­rı açık­lan­dı. Rize’yi İl Özel İda­res­por, Sa­lar­has­por, Ça­ye­lis­por ve Çam­lı­hem­şin Be­le­di­yes­por’un tem­sil ede­ce­ği BAL Ligi 17 Nisan ta­ri­hin­de baş­la­ya­cak. 4 Rize ta­kı­mı bu sezon 8. Bölge, 3. Grup­ta mü­ca­de­le ede­cek­ler. Bu sezon BAL’a ka­tı­lan 266 takım, 9 ayrı böl­ge­de, 4 ta­kım­lı 12, 5 ta­kım­lı 22 ve 6 ta­kım­lı 18 grup­ta olmak üzere top­lam 52 grup­ta mü­ca­de­le ede­cek­ler. 4 ta­kım­lı grup­lar üç dev­re­li lig usu­lü­ne göre, 5 ve 6 ta­kım­lı grup­lar çift dev­re­li lig usu­lü­ne göre oy­na­na­cak. Lig so­nun­da grup bi­rin­ci­le­ri bir üst tura ka­tı­la­rak bölge bi­rin­ci­li­ği mü­sa­ba­ka­la­rıy­la 3. Lige yük­sel­me fır­sa­tı­nı devam et­ti­rir­ken, so­nun­cu sı­ra­da grubu ta­mam­la­yan takım ise ama­tör küme li­gi­ne dü­şecek. Bölge bi­rin­ci­li­ği­ne ka­tıl­ma hakkı ka­za­nan 52 takım, 5,6 ve 7 ta­kım­lı grup­la­ra ay­rı­la­cak­lar ve bu mü­ca­de­le­ler so­nun­da şam­pi­yon olan 9 takım 3. Lige yük­se­lecek. Grup­la­rın fiks­tür çe­ki­mi 26 Mart Cuma günü ger­çek­leş­ti­ri­lecek.


Haber Merkezi