Sınırlar Ötesinden Mesaj Var! Biz Birliğik, Hemişe Birik…

Rize Şehit Erhan Dural Kız Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si Ön­cü­lü­ğün­de, Azer­bay­can’dan Ka­za­kis­tan’a, Kır­gı­zis­tan’dan Öz­be­kis­tan’a, Ta­ci­kis­tan’dan Türk­me­nis­tan’a, Doğu Tür­kis­tan’dan Af­ga­nis­tan’a Kadar Uza­nan Ortak Kül­tü­rün Tür­kü­sü­nü Tek Yürek Ola­rak Söy­le­di.

Rize Şehit Erhan Dural Kız Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si Proje Oku­lu­nun ha­zır­la­dı­ğı “Man­ŞED” adlı sanal bül­te­nin mart sa­yı­sı Nev­ruz Bay­ra­mı ile renk­len­di.
“Biz bir­li­ğiz, hep biriz.
Fark­lı ağız­lar­da aynı diliz.
Nev­ruz toy­la­rın­da ateş­ler tu­tuş­tu­rup ba­ha­rın ge­li­şi­ni, ye­ni­den doğuş bi­li­riz.” di­ye­rek 21 Mart Nev­ruz Bay­ra­mı’nı sı­nır­lar öte­sin­den güzel di­lek­ler­le kut­la­yan Rize Şehit Erhan Dural(ŞED) KAİHL; Azer­bay­can’dan Ka­za­kis­tan’a, Kır­gı­zis­tan’dan Öz­be­kis­tan’a, Ta­ci­kis­tan’dan Türk­me­nis­tan’a, Doğu Tür­kis­tan’dan Af­ga­nis­tan’a kadar uza­nan ortak kül­tü­rün tür­kü­sü­nü tek yürek ola­rak söy­le­di. Bu türkü ki bir­lik, be­ra­ber­li­ğin ve kar­deş­li­ğin se­siy­di.
Sı­nır­la­rın ha­ri­ta­lar­da ol­du­ğu­nu, gö­nül­le­rin sınır ta­nı­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­yan ŞED; ya­yın­la­dı­ğı aylık sanal bül­te­ni olan Man­ŞED’ in mart sa­yı­sın­da “Türk Dün­ya­sı ve Nev­ruz” ko­nu­su­nu iş­ler­ken Nev­ruz ate­şi­nin yü­rek­le­ri ısıt­tı­ğı coğ­raf­ya­la­ra uza­na­rak bu alan­da bir ilki ba­şar­dı.
Yeni sa­yı­la­rı şim­di­den merak ko­nu­su olan Man­ŞED, uzak­tan eği­ti­min par­la­yan yıl­dı­zı ol­ma­ya devam edi­yor.
Ba­ha­rın ge­li­şi, fark­lı ağız­lar­da ortak gönül dili ile ses­len­di­ri­lir­ken bir­lik me­saj­la­rı ve­ril­di. Nev­ruz Bay­ra­mı’nda sı­nır­la­rın or­ta­dan kalk­ma­sı­na ve­si­le olan Man­ŞED öv­gü­yü hak etti.


Haber Merkezi