RTEÜ “Engelsiz Üniversite” Ödülünü Aldı

Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 9 ka­te­go­ri­de 1075 baş­vu­ru­nun ol­du­ğu 2020 Tür­ki­ye Eri­şi­le­bi­lir­lik Ödül­le­rin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si “En­gel­siz Üni­ver­si­te” ka­te­go­ri­sin­de ikin­ci oldu.

Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu ve çok sa­yı­da da­vet­li­nin yer al­dı­ğı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­sin­de­ki Tür­ki­ye Eri­şi­le­bi­lir­lik Ödül­le­ri Tö­re­ni’ne Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man da ka­tıl­dı.
Tö­ren­de ko­nu­şan Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, 19 yıl­lık hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de en­gel­li hak­la­rı ve en­gel­li hiz­met­le­rin­de mo­dern yak­la­şım­lar­la yeni bir viz­yon or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın eşi Emine Er­do­ğan ise, ödül alsın veya al­ma­sın gelen her baş­vu­ru­nun in­san­lı­ğın hay­rı­na bir gay­ret ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, ödül sa­hip­le­ri ya­nın­da fikir üre­ten ka­tı­lım­cı­la­rı da gö­nül­den teb­rik etti.
Üre­ti­len fi­kir­le­rin her bi­ri­nin günün bi­rin­de in­san­lı­ğın hiz­me­ti­ne su­nu­la­ca­ğı­nı ak­ta­ran Emine Er­do­ğan, dün­ya­da 1 mil­yar­dan fazla en­gel­li bi­re­yin bu­lun­du­ğu­nu, bu sa­yı­nın ne­re­dey­se dünya nü­fu­su­nun yüzde 15’ine kar­şı­lık gel­di­ği­ni söy­le­di. Emine Er­do­ğan, 2020 yı­lı­nın Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ta­ra­fın­dan Eri­şi­le­bi­lir­lik Yılı ola­rak ilan edil­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. 9 ka­te­go­ri­de de­re­ce­ye gi­ren­le­rin “jüri” ve “halk oy­la­ma­sı” yön­te­miy­le ayrı ayrı be­lir­len­di­ği ödül tö­re­nin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si “En­gel­siz Üni­ver­si­te” ka­te­go­ri­sin­de ikin­ci oldu. Ödül RTEÜ adına Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man’a tak­dim edil­di.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI