Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Polis Özel Ha­re­kât (PÖH), Polis Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu (PMYO), Polis Mes­lek Eği­tim Mer­ke­zi (POMEM) okul­la­rı­na ha­zır­la­nan genç­le­re yö­ne­lik üc­ret­siz kurs baş­la­tı­yor.

Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü Polis Özel Ha­re­kât (PÖH), Polis Mes­lek Yük­sek Okulu (PMYO), Polis Mes­lek Eği­tim Mer­ke­zi (POMEM) Okul­la­rı­na ha­zır­la­nan genç­le­re İl Mü­dür­lü­ğü ant­re­nör­le­ri ne­za­re­tin­de üc­ret­siz kurs ola­na­ğı sağ­lı­yor. Kurs prog­ra­mı kap­sa­mın­da genç­le­re kuv­vet, da­ya­nık­lı­lık, sürat ant­ren­man­la­rı ve par­kur ça­lış­ma­sı yap­tı­rı­lı­yor.
Kurs­la­rı ya­kın­dan takip eden Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Gür­han Yıl­dız konu ile ala­ka­lı yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Genç­le­ri­mi­ze ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek adına Spor İl Mü­dür­lü­ğü ola­rak bu des­te­ği ant­re­nör­le­ri­miz ile bir­lik­te sağ­la­mak­ta­yız. Bu kurs­la­rı­mı­zı genç­le­ri­mi­ze üc­ret­siz bir şe­kil­de temin edi­yo­ruz. Ant­re­nör­le­ri­miz genç­le­re par­kur­lar ha­zır­la­yıp ayrı şe­kil­de beden dili eği­ti­mi ve­ri­yor­lar. Sporu seven genç­le­rin bu kursa yoğun şe­kil­de ka­tıl­ma­la­rı da biz­le­ri mutlu edi­yor. Milli Sa­vun­ma Üni­ver­si­te­si (MSÜ) As­ke­ri Öğ­ren­ci Aday Be­lir­le­me Sı­na­vı ve BESYO (Beden Eği­ti­mi ve Spor Yük­sek Okulu) sı­nav­la­rı için­de genç­le­ri­mi­ze par­kur ola­nak­la­rı sağ­la­nıp ant­ren­man yap­tı­rı­la­cak­tır. Şim­di­den sı­na­va gi­recek olan bütün genç­le­re ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu. Haf­ta­da Pazar gün­le­ri hariç olmak üzere haf­ta­nın 6 günü PÖH, PMYO, POMEM şek­lin­de plan­la­nan kurs­lar için ka­yıt­lar 2 Nisan 2021 ta­ri­hi­ne kadar devam edi­yor. Kayıt yap­tır­mak is­te­yen aday­lar ise Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü Spor Fa­ali­yet­le­ri Bi­ri­mi­ne baş­vu­ra­rak ka­yıt­la­rı­nı sağ­la­mış olu­yor.

Haber Merkezi