Rize’de son bir hafta içe­ri­sin­de ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 162 ki­şi­ye top­lam­da 293 bin 850 lira para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de il­gi­li tüm ku­rum­lar ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan de­ne­tim­le­rin devam et­ti­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, bu kap­sam­da 15-22 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da uy­gu­la­nan de­ne­tim­ler­de, 6 iş­let­me­ye 18 bin 900, 20 yaş altı so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 69 ki­şi­ye 118 bin 350, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 300, sokak kı­sıt­la­ma­sı­na uy­ma­yan 85 ki­şi­ye 150 bin 300 lira idari ceza uy­gu­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, sal­gın ris­ki­nin azal­tıl­ma­sı için va­tan­daş­la­rın ku­ral­la­ra uy­ma­sı is­ten­di.
Öte yan­dan, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın yeni tip ko­ro­na­vi­rüs­le (Ko­vid-19) mü­ca­de­le kap­sa­mın­da va­li­lik­le­re gön­der­di­ği “Haf­ta­lık Te­ma­tik De­ne­tim Ge­nel­ge­si” kap­sa­mın­da iş yer­le­ri, şehir içi toplu ula­şım araç­la­rın­da de­ne­tim­le­rin devam et­ti­ği kay­de­dil­di.


Haber Merkezi