Rize’de geç­ti­ği­miz hafta pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 330 ki­şi­ye top­lam­da 625 bin 59 lira idari para ce­za­sı uy­gu­la­nır­ken, bu hafta ise bu sayı yarı ya­rı­ya dü­şe­rek ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 162 ki­şi­ye top­lam­da 293 bin 850 TL idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize ge­ne­lin­de il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ne­tim­ler kap­sa­mın­da 8–14 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 6 iş­let­me­ye 18 bin 900 TL, 20 yaş altı so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 69 ki­şi­ye 118 bin 350 lira, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 300 lira ve so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na uy­ma­yan 85 ki­şi­ye ise 150 bin 300 tl olmak üzere top­lam­da 162 ki­şi­ye 293 bin 850 TL para ce­za­sı ke­sil­di.
Geç­ti­ği­miz hafta yani 8–14 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da ise ya­pı­lan de­net­le­me­ler so­nu­cu pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 330 ki­şi­ye top­lam­da 625 bin 059 lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­mış­tı. 2 hafta ara­sın­da ki farka ba­kıl­dı­ğın­da ise geçen haf­ta­ya na­za­ran ceza sa­yı­sı­nın yarı ya­rı­ya düş­tü­ğü dik­kat­ler­den kaç­ma­dı.
Rize’de ya­şa­yan Hasan Çelik isim­li va­tan­daş de­ne­tim­le­rin devam et­ti­ği­ni ve Ri­ze­li­ler’in ku­ral­la­ra daha fazla uy­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Rize’de va­tan­daş­lar daha fazla ku­ral­la­ra uy­ma­ya baş­la­dı. De­ne­tim­ler iyi, sü­rek­li uya­rı­yor­lar. As­lın­da uya­rıl­ma­ya da gerek yok, her­kes üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­lı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bir başka va­tan­daş Hayri Ka­val­cı ise “Va­tan­daş­lar ku­ral­la­ra biraz daha uy­ma­ya baş­la­dı. Alış­tık artık. Ben ken­dim­den örnek ve­re­yim, maske ya­sa­ğı kalk­sa bile ben kışın maske ta­ka­ca­ğım. Me­mur­la­rı­mı­za da yar­dım­cı ol­ma­mız lazım, ku­ral­la­ra uymak lazım” dedi.

Haber Merkezi