MEB’in Düzenlediği Kısa Film Yarışmasında Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güneş Dua Su İsimli Filmle İkincilik Ödülünü Aldı

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Doğ­ru­su Ta­sar­ruf Kısa Film Ya­rış­ma­sı”nın so­nuç­la­rı belli oldu.

“Doğ­ru­su Ta­sar­ruf Kısa Film Ya­rış­ma­sı”nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü “Benim Adım Su” adlı film­le Kay­se­ri İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü alır­ken, Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü “Güneş Dua Su” isim­li film­le ikin­ci­lik ödü­lü­ne, Bursa İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü “Çizgi Çek” isim­li film­le üçün­cü­lük ödü­lü­ne, An­ka­ra İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ise “Tu­lum­ba” isim­li film­le man­si­yon ödü­lü­ne değer gö­rül­dü.
Ya­rış­ma­nın sos­yal so­rum­lu­luk he­de­fi­ni özüm­se­ye­rek film­de­ki su sah­ne­le­ri­ni ani­mas­yon­la yapan ve fil­min so­nu­na “Bu fil­min çe­kim­le­ri bo­yun­ca bir damla su bile bo­şu­na akı­tıl­ma­mış­tır” yazan İzmir İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ekibi, “Kuru” isim­li fil­miy­le se­çi­ci ku­ru­lun özel te­şek­kü­rü­ne maz­har oldu.
Or­ta­öğ­re­tim Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, 22 Mart Dünya Su Günü’nde su ta­sar­ru­fu­na bir kez daha güçlü bir şe­kil­de dik­kat çek­mek ve öğ­ren­ci­le­re bi­linç­li su tü­ke­ti­mi ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ka­zan­dır­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen ya­rış­ma­ya ka­tı­lan İl Milli Eği­tim Mü­dür­lük­le­ri, film­ler­de eği­tim ku­ru­mu yö­ne­ti­ci­le­ri, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve yar­dım­cı per­so­nel­ler olmak üzere eği­ti­min her ala­nın­dan isim­le­re yer verdi.
Ya­rış­ma­nın ka­za­nan­la­rı; Der­viş Zaim (Yö­net­men), Bora Dur­mu­şoğ­lu (TRT Çocuk Kanal Ko­or­di­na­tö­rü), Elif Dağ­de­vi­ren (Film Ya­pım­cı­sı, TÜR­SAK Vakfı Baş­ka­nı), Demir Ka­ra­han (Oyun­cu) ve Doç. Dr. Özgü Yolcu’dan (İstan­bul Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi) olu­şan Se­çi­ci Kurul ta­ra­fın­dan be­lir­len­di.


Haber Merkezi