Rize’nin İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Mer­kez için İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ce­viz­lik ve Gür­de­re Köy­le­rin­de­ki bazı ta­şın­maz­lar için Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile acele ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı alın­dı.

Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı İnşa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak ham­mad­de­nin te­mi­ni ama­cıy­la ih­ti­yaç du­yu­lan ta­şo­ca­ğı ile bağ­lan­tı yo­lu­na isa­bet eden bazı ta­şın­maz­la­rın Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı (Alt­ya­pı Ya­tı­rım­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü) ta­ra­fın­dan acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı hak­kın­da karar Resmi Ga­ze­te ’de ya­yım­lan­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan im­za­lı 20 Mart 2021 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te ‘de ya­yım­la­nan ka­rar­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı İnşa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak ham­mad­de­nin te­mi­ni ama­cıy­la ih­ti­yaç du­yu­lan ta­şo­ca­ğı ile bağ­lan­tı yo­lu­na isa­bet eden ve ekli plan lis­te­de bu­lun­duk­la­rı yer ve ada/par­sel nu­ma­ra­la­rı gös­te­ri­len ta­şın­maz­lar ile muh­de­sa­tın, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı (Alt­ya­pı Ya­tı­rım­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü) ta­ra­fın­dan acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­na, 2942 sa­yı­lı Ka­mu­laş­tır­ma Ka­nu­nu­nun 27nci mad­de­si ge­re­ğin­ce karar ve­ril­miş­tir.” de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU