Türk Sa­vun­ma Sa­na­yii, son 15 yıl­dır altın ça­ğı­nı ya­şı­yor. Art arda önem­li yerli ve milli pro­je­ler bir, bir ta­mam­la­nı­yor. Son yıl­lar­da­ki bu per­for­mans, te­rör­le mü­ca­de­le ope­ras­yon­la­rı­na olum­lu yan­sı­yor.
İşte Tür­ki­ye’nin yerli ve milli si­lah­la­rı…
ALTAY tankı ta­sar­lan­dı, ge­liş­ti­ril­di, seri üre­tim söz­leş­me­si im­za­lan­dı. (BMC)
Yerli zırh­lı araç­lar gü­ven­lik güç­le­ri­nin kul­la­nı­mın­da. (Kirpi: BMC)
MİLGEM’ler gö­rev­de. (STM-AS­FAT-Asel­san, yerli firma Ana­do­lu Ge­mi­si-Se­def Ter­sa­ne­si)
LST Am­fi­bi Ge­mi­ler hiz­met­te
LHD Çok Mak­sat­lı Am­fi­bi Hücum Ge­mi­si inşa edi­li­yor.
De­ni­zal­tı tek­no­lo­ji­sin­de yeni ka­bi­li­yet­ler edi­ni­li­yor. (Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı-Asel­san-Ha­vel­san ve bir­çok yerli firma)
Milli Mu­ha­rip Uçak ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor.
Eği­tim uçak­la­rı: HÜR­KUŞ ve HÜR­JET (TUSAŞ)
Tür­ki­ye, İHA ve SİHA’la­rıy­la dün­ya­nın sa­yı­lı ül­ke­le­ri ara­sın­da. (Akın­cı-Bay­rak­tar: Bay­kar) 107 Adet TSK’ya tes­lim edil­di.
Özgün He­li­kop­ter GÖK­BEY.
Atak He­li­kop­te­ri ve Ağır Sınıf Ta­ar­ruz He­li­kop­te­ri.
Yerli plat­form­lar için yerli mo­tor­lar ge­liş­ti­ri­li­yor. (Tur­bo­şaft Mo­to­ru: TEI)
Ge­le­ce­ğin silah sis­tem­le­ri. (Elek­tor­man­ye­tik silah: Asel­san-Tü­bi­tak ve Hizal)-(Lazer: Asel­san-Tü­bi­tak ve özel sek­tör)
Mü­him­mat ve füze pro­je­le­ri. (Bora: Ro­ket­san)-(Hisar: Asel­san-Ro­ket­san)
Uydu pro­je­le­ri­ne devam.
Yerli Hava Sa­vun­ma Sis­tem­le­ri ge­liş­ti­ri­li­yor.
Elekt­ro­nik harp ve radar sis­tem­le­rin­de ileri tek­no­lo­ji se­vi­ye­si­ne ula­şı­lı­yor. (Ha­va­soj: Asel­san-TU­SAŞ)
İnsan­sız kara araç­la­rı pro­je­le­ri çe­şit­le­ri devam edi­li­yor.
Be­şin­ci nesil jet avcı uçağı. (TAI TF-X)
Yerli ve millî 4,5 G Baz İstas­yo­nu ULAK dev­re­de.
Mu­ha­rip Uçağı TF-X 2023’e ha­zır­la­nı­yor.
Millî Pi­ya­de Tü­fe­ği tes­lim edil­di. MPT-76 (MKEK)
Bay­rak­tar’dan İHA, SİHA dan sonra AKIN­CI TİHA’lar geldi. 24 saat ha­va­da ka­la­bi­li­yor. 1350 kg yük ta­şı­yor. HGK-83, 1000 libre Mk-83 bom­ba­sıy­la (500 ki­log­ram­lık) he­def­le­ri et­ki­siz­leş­ti­ri­yor.

Gazeteci-Yazar B.Ali KAVALCI