Çay İşlet­me­le­ri Genel Müdür Yar­dım­cı­lık­la­rı­na, Çay­kur’da Daire Baş­ka­nı olan iki yeni isim atan­dı.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın, 19 Mart 2012 Tarih ve Karar: 2021/163-3 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si­nin 2 ve 3’üncü mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce, Çay İşlet­me­le­ri Genel Müdür Yar­dım­cı­lık­la­rı­na mev­cut, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı Er­dinç HATİNOĞLU ve mev­cut, Çay­kur Çay Tarım Da­ire­si Baş­ka­nı Zeki KA­RA­OĞ­LU atan­dı­lar.

ERDİNÇ HATİNOĞLU KİMDİR?
1973 yı­lın­da Art­vin’in Ar­ha­vi il­çe­sin­de dün­ya­ya geldi. Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı; Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, Trab­zon KTÜ Tu­rizm ve Otel­ci­lik İşlet­me­ci­li­ği me­zu­nu­dur. Aynı za­man­da li­sans dü­ze­yin­de Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si İşlet­me Fa­kül­te­si me­zu­nu olan, Çay­kur’un yeni Genel Mü­dü­rü Yar­dım­cı­sı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, THK Üni­ver­si­te­si’nde İşlet­me Ana Bilim Da­lın­da Yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­mış­tır. Özel sek­tör­de tu­rizm ala­nın­da ta­nın­mış ku­ru­luş­lar­da üst düzey yö­ne­ti­ci­lik yaptı. Bu gö­rev­le­ri­nin ar­dın­da, Özel sek­tör­den Kamu’ya geçen Ha­ti­noğ­lu, Çay­kur’un çe­şit­li bi­rim­le­rin­de uzun süre ida­re­ci ola­rak ça­lış­tık­tan sonra, 2012 yı­lın­da Çay­kur Şube Mü­dü­rü, 2015 yı­lın­da, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı ola­rak atan­mış­tır. İngi­liz­ce bilen, yeni Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu evli ve 2 çocuk ba­ba­sı­dır.
ZEKİ KA­RA­OĞ­LU KİMDİR?
1966 yı­lın­da, Rize’nin Ça­ye­li İlçe­sin­de dün­ya­ya geldi. 1989 yı­lın­da, Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­sin­den mezun oldu. 1994 ta­ri­hin­de, Ça­ye­li Bü­yük­köy Çay­kur Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dür­lü­ğün­de Zi­ra­at Mü­hen­di­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 2008-2010 ta­rih­le­ri ara­sın­da, Çay­kur Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sı ve Çay­kur 100. Yıl Çay Pa­ket­le­me Fab­ri­ka­sı Mü­dür­lük­le­rin­de Kısım Mü­dü­rü, Ata­türk Çay ve Bahçe Kül­tür­le­ri Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sün­de Ens­ti­tü Müdür Yar­dım­cı­sı, Çay­kur 100. Yıl Çay Pa­ket­le­me Fab­ri­ka­sın­da Mü­dür­lü­ğün­de Fab­ri­ka Mü­dü­rü ve Çay­kur İşlet­me ve Üre­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­da Ba­şuz­man ola­rak görev yaptı. 2019 yı­lı­nın ba­şın­da, Çay­kur Çay Tarım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na atan­dı. Yeni Genel Mü­dü­rü Yar­dım­cı­sı Ka­ra­oğ­lu evli ve 3 çocuk ba­ba­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI