Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Rize Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Osman Kö­se­oğ­lu’na İade-i Zi­ya­ret­te Bu­lun­du.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Rize Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Osman Kö­se­oğ­lu’na iade-i zi­ya­ret­te bu­lun­du.
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim ve Rize Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Osman Kö­se­oğ­lu, yak­la­şan çay se­zo­nu ve gün­de­me dair gün­cel ko­nu­lar­da bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nur­ken; Genel Müdür Alim, ku­rum­lar arası iş bir­li­ği­nin her iki kurum açı­sın­dan da son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
Zi­ya­ret­ten do­la­yı mem­nu­ni­yet­le­ri­ni ifade eden Rize Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Osman Kö­se­oğ­lu, ku­rum­lar ara­sın­da­ki di­ya­log ve iş bir­li­ği­ni daha da güç­len­di­re­rek ileri ta­şı­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.


Haber Merkezi