Köy­den baş­la­yan ba­şa­rı öy­kü­sü.
Yeni ne­sil­ler! bil­mez eski ku­şak­la­rın neler çek­tik­le­ri­ni.
Nasıl oku­duk­la­rı­nı!!
Ba­şa­rı mer­di­ven­le­ri­ni birer birer nasıl tır­man­dık­la­rı­nı.!
Yok­sul­luk­lar için­de nasıl mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni bil­mez­ler.
Aya­ğın­da ayak­ka­bı­sı, sır­tın­da ön­lü­ğü, yaz­mak için def­te­ri, ka­le­mi!!
Ce­bin­de harç­lı­ğı ol­ma­yan in­san­la­rın ,ba­şa­rı öy­kü­le­ri­ni dil­len­dir­mek gerek.
Okula gi­der­ken hay­van güt­mek,yük ta­şı­mak,yay­la­cı­lık yap­mak,çay top­la­mak ve daha nice hiz­met­le­ri gör­mek mec­bu­ri­ye­tin­de olan ço­cuk­la­rın öy­kü­sü­nü bil­mek gerek.
Ba­ba­la­rın­dan harç­lık is­ter­ken bile!
Ba­ba­la­rı­nın da pa­ra­sı ol­ma­dı­ğı­nı bilen ve her se­fe­rin­de acı çeken ne­sil­le­rin ba­şa­rı­dan ba­şa­rı­ya koşan hi­ka­ye­le­ri­ni yaz­mak gerek.
Üni­ver­si­te­ye gi­der­ken bile takım el­bi­se­si ol­ma­yan, ev tut­ma­ya, kitap al­ma­ya pa­ra­sı ol­ma­yan ne­sil­le­rin omuz omuza veren,yok­sul­lu­ğu asla ve asla dert et­me­yen ,Top­lu­ma,in­san­lı­ğa hiz­met­ten başka ga­ye­si ol­ma­yan in­san­la­rı iyi ta­nı­mak gerek.
El­le­rin­den kitap düş­me­yen, Dev­le­ti­nin ge­le­ce­ği ile il­gi­li bir­çok ide­al­le­ri olan bu nesli AYAK­TA AL­KIŞ­LA­MAK GEREK.
Çi­lin­gir kö­yün­den, Ça­tak­lı­ho­ca­ya, ordan Ça­ye­li or­ta­oku­lu­na, ordan da Ka­ba­taş li­se­si­ne uza­nan bu yol­cu­luk zor­luk­la­rı da ar­ka­sın­dan sü­rük­le­miş İstan­bul tek­nik üni­ver­si­te­si ha­ya­li ger­çek­leş­me­yin­ce İstan­bul Hukuk fa­kül­te­sin­de ken­di­ni bulan, Hiç dü­şün­me­di­ği halde HU­KUK­ÇU OLAN BU KAR­DEŞİMİZİN BA­ŞA­RI ÖY­KÜ­SÜ­NÜ İYİ OKU­MAK GETEK.
Hukuk oku­ma­sın­da büyük etkim ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm Bu de­ğer­li kişi ha­ya­tı ba­şa­rı­lar­la dolu olan FAHRİ KASIRGADIR…
​Herkes gibi fakir bir aile­nin ev­la­dı olan Fahri kar­de­şim:
Az­me­de­rek, mü­ca­de­le ede­rek kendi bi­le­ği­nin hak­kıy­la hayat mer­di­ven­le­ri­ni ka­tet­miş ve Ça­ye­li­mi­zin en önem­li de­ğer­le­rin­den bi­ri­si ol­ma­yı ba­şar­mış­tır.
Olur­dan baş­la­yan hiz­met yol­cu­lu­ğu ile önce Ka­ra­su sav­cı­lı­ğı­na, daha sonra Fatsa Başsav­cı­lı­ğı­na, ar­ka­sın­dan Di­yar­ba­kır baş sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Sayın Ka­sır­ga daha sonra Ko­ca­eli Başsav­cı­lı­ğı, ar­dın­dan da An­ka­ra başsav­cı­lı­ğı­na atan­mış­tır.
AN­KA­RA BAŞSAV­CI­LI­ĞIN­DAN SONRA ADA­LET BA­KAN­LI­ĞI MÜS­TE­ŞA­RI OLAN KA­SIR­GA: bu dö­nem­de Türk ad­li­ye­le­ri­nin ve Hakim loj­man­la­rı­nın ye­ni­len­me­sin­de büyük kat­kı­lar sağ­la­mış­tır.
Bir dönem Ada­let ba­kan­lı­ğı da yapan FAHRİ KA­SIR­GA Daha sonra CUM­HUR­BAŞ­KAN­LI­ĞI GENEL SEK­RE­TERLİĞİNE ATAN­MIŞ VE UZUN SÜRE ÖNEMLİ HİZMET­LER­DE BU­LUN­MUŞ­TUR.
Şu anda Cum­hur­baş­kan­lı­ğı başda­nış­ma­nı olan Ka­sır­ga’­nın hayat hi­ka­ye­si her­ke­se örnek ol­ma­lı­dır.
Gö­re­vi­ni ek­sik­siz yapan in­san­la­rın ba­şa­rı­lar­la nasıl ku­cak­laş­tı­ğı­nı bil­me­miz gerek.
Fahri bey Ça­ye­li­mi­zin en önem­li de­ğer­le­rin­den­dir.
Onu an­la­mak için çok iyi ta­nı­mak gerek.
İde­alist ve va­tan­se­ver, olan kar­de­şi­mi­ze ömür boyu ba­şa­rı ve mut­lu­luk­lar di­li­yo­rum…
Say­gı­la­rım­la…