Monthly Archives: Mart 2021

KOVİD 19 BU KEZ MEKTUPLARLA ANLATILACAK

Dünya Posta Birliğinin (UPU) düzenlediği “Uluslararası Mektup Yazma Yarışması’nın” konusu bu yıl, “Ailenden Birine Kovid-19 Hakkındaki Deneyimlerinle İlgili Mektup Yaz” oldu. Türkiye’de PTT AŞ tarafından organize edilen yarışmaya katılacak olan 9-15 yaş arası gençlerden dereceye girenlere, çeşitli ödüller verilecek.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) Dünya Posta Birliğinin düzenlediği mektup yazma yarışmasına katılım için ülkemizin gençlerine bir fırsat sunuyor. Yarışma; dijital iletişim kanallarının giderek yaygınlaştığı günümüzde, mektup kültürünün canlandırılmasının yanı sıra gençlerin düşüncelerini net bir şekilde ifade etme becerisini geliştirmeyi hedefliyor.
Ülkemizden yarışmaya katılanların mektupları, alanında uzman PTT AŞ yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilecek. Mektubun yapısı, konuya bağlılık, yaratıcılık ve dilin kullanımı gibi kriterlerin göz önünde bulundurulacağı değerlendirme sonucunda birinci seçilecek mektup, UPU’ya gönderilerek, diğer ülkelerde birinci olan mektuplarla yarışacak ve ülkemizi uluslararası alanda temsil edecek. UPU tarafından belirlenecek uluslararası jüri üyeleri ise, her ülkeden gönderilen mektupları değerlendirerek en iyi üç mektubu belirleyecek.
Ödüller Sahiplerini Bulacak
Dereceye giren 3 yarışmacıya PTT AŞ tarafından çeşitli ödüller verilecek. Bu kapsamda 1’inci olan yarışmacıya 1500 TL, tablet bilgisayar ve kişisel pul albümü, 2’nci olan yarışmacıya 1000 TL ve kişisel pul albümü, 3’üncü olan yarışmacıya ise 500 TL ve kişisel pul albümü hediye edilecek. UPU’nun ülke birincileri arasından yapacağı değerlendirme sonucunda ise 1’inci olan yarışmacıya altın, 2’nci olan yarışmacıya gümüş ve 3’üncü olan yarışmacıya bronz madalyanın yanı sıra ilk üçe giren yarışmacılara katılım sertifikaları takdim edilecek. UPU tarafından belirlenecek bazı mektuplara da özel mansiyon ödülü verilecek.
Katılımcılar Mektuplarını PTT İş Yerlerinden Gönderecek
Katılımcıların, kendi el yazıları ile yazmış oldukları mektupları (içerisine çizimler de eklenebilir) ve gerekli belgeleri 9 Nisan 2021 tarihine kadar PTT iş yerlerinden göndermeleri gerekiyor. Katılımcıların mektuplarını Türkçe ya da doğrudan İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde 800 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlaması şartı bulunuyor. Yarışma sonuçları 26 Nisan 2021 tarihinde ilan edilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen tüm yarışmacılar ilgili detaylara http://www.ptt.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Rize Mavi Kategoriye Girme Yolunda Hızla İlerliyor

Rize’de geç­ti­ği­miz hafta pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 330 ki­şi­ye top­lam­da 625 bin 59 lira idari para ce­za­sı uy­gu­la­nır­ken, bu hafta ise bu sayı yarı ya­rı­ya dü­şe­rek ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 162 ki­şi­ye top­lam­da 293 bin 850 TL idari para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize ge­ne­lin­de il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ne­tim­ler kap­sa­mın­da 8–14 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 6 iş­let­me­ye 18 bin 900 TL, 20 yaş altı so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 69 ki­şi­ye 118 bin 350 lira, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 300 lira ve so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na uy­ma­yan 85 ki­şi­ye ise 150 bin 300 tl olmak üzere top­lam­da 162 ki­şi­ye 293 bin 850 TL para ce­za­sı ke­sil­di.
Geç­ti­ği­miz hafta yani 8–14 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da ise ya­pı­lan de­net­le­me­ler so­nu­cu pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 330 ki­şi­ye top­lam­da 625 bin 059 lira idari para ce­za­sı uy­gu­lan­mış­tı. 2 hafta ara­sın­da ki farka ba­kıl­dı­ğın­da ise geçen haf­ta­ya na­za­ran ceza sa­yı­sı­nın yarı ya­rı­ya düş­tü­ğü dik­kat­ler­den kaç­ma­dı.
Rize’de ya­şa­yan Hasan Çelik isim­li va­tan­daş de­ne­tim­le­rin devam et­ti­ği­ni ve Ri­ze­li­ler’in ku­ral­la­ra daha fazla uy­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Rize’de va­tan­daş­lar daha fazla ku­ral­la­ra uy­ma­ya baş­la­dı. De­ne­tim­ler iyi, sü­rek­li uya­rı­yor­lar. As­lın­da uya­rıl­ma­ya da gerek yok, her­kes üze­ri­ne dü­şe­ni yap­ma­lı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Bir başka va­tan­daş Hayri Ka­val­cı ise “Va­tan­daş­lar ku­ral­la­ra biraz daha uy­ma­ya baş­la­dı. Alış­tık artık. Ben ken­dim­den örnek ve­re­yim, maske ya­sa­ğı kalk­sa bile ben kışın maske ta­ka­ca­ğım. Me­mur­la­rı­mı­za da yar­dım­cı ol­ma­mız lazım, ku­ral­la­ra uymak lazım” dedi.

Haber Merkezi

RTEÜ “Engelsiz Üniversite” Ödülünü Aldı

Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan 9 ka­te­go­ri­de 1075 baş­vu­ru­nun ol­du­ğu 2020 Tür­ki­ye Eri­şi­le­bi­lir­lik Ödül­le­rin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si “En­gel­siz Üni­ver­si­te” ka­te­go­ri­sin­de ikin­ci oldu.

Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu ve çok sa­yı­da da­vet­li­nin yer al­dı­ğı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­sin­de­ki Tür­ki­ye Eri­şi­le­bi­lir­lik Ödül­le­ri Tö­re­ni’ne Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man da ka­tıl­dı.
Tö­ren­de ko­nu­şan Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler Ba­ka­nı Zehra Züm­rüt Sel­çuk, 19 yıl­lık hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de en­gel­li hak­la­rı ve en­gel­li hiz­met­le­rin­de mo­dern yak­la­şım­lar­la yeni bir viz­yon or­ta­ya koy­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın eşi Emine Er­do­ğan ise, ödül alsın veya al­ma­sın gelen her baş­vu­ru­nun in­san­lı­ğın hay­rı­na bir gay­ret ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, ödül sa­hip­le­ri ya­nın­da fikir üre­ten ka­tı­lım­cı­la­rı da gö­nül­den teb­rik etti.
Üre­ti­len fi­kir­le­rin her bi­ri­nin günün bi­rin­de in­san­lı­ğın hiz­me­ti­ne su­nu­la­ca­ğı­nı ak­ta­ran Emine Er­do­ğan, dün­ya­da 1 mil­yar­dan fazla en­gel­li bi­re­yin bu­lun­du­ğu­nu, bu sa­yı­nın ne­re­dey­se dünya nü­fu­su­nun yüzde 15’ine kar­şı­lık gel­di­ği­ni söy­le­di. Emine Er­do­ğan, 2020 yı­lı­nın Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ta­ra­fın­dan Eri­şi­le­bi­lir­lik Yılı ola­rak ilan edil­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. 9 ka­te­go­ri­de de­re­ce­ye gi­ren­le­rin “jüri” ve “halk oy­la­ma­sı” yön­te­miy­le ayrı ayrı be­lir­len­di­ği ödül tö­re­nin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si “En­gel­siz Üni­ver­si­te” ka­te­go­ri­sin­de ikin­ci oldu. Ödül RTEÜ adına Rek­tör Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man’a tak­dim edil­di.

Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

Çaykur Genel Müdürü Alim’den Ticaret İl Müdürü Köseoğlu’na İade-i Ziyaret

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Rize Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Osman Kö­se­oğ­lu’na İade-i Zi­ya­ret­te Bu­lun­du.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, Rize Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Osman Kö­se­oğ­lu’na iade-i zi­ya­ret­te bu­lun­du.
Zi­ya­ret sı­ra­sın­da Çay­kur Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim ve Rize Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Osman Kö­se­oğ­lu, yak­la­şan çay se­zo­nu ve gün­de­me dair gün­cel ko­nu­lar­da bilgi alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nur­ken; Genel Müdür Alim, ku­rum­lar arası iş bir­li­ği­nin her iki kurum açı­sın­dan da son de­re­ce önem­li ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
Zi­ya­ret­ten do­la­yı mem­nu­ni­yet­le­ri­ni ifade eden Rize Ti­ca­ret İl Mü­dü­rü Osman Kö­se­oğ­lu, ku­rum­lar ara­sın­da­ki di­ya­log ve iş bir­li­ği­ni daha da güç­len­di­re­rek ileri ta­şı­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti.


Haber Merkezi

Rize’de Kovid-19 Kurallarına Uymayan 162 Kişiye 293 Bin 850 Lira Para Cezası

Rize’de son bir hafta içe­ri­sin­de ya­pı­lan de­ne­tim­ler­de yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 162 ki­şi­ye top­lam­da 293 bin 850 lira para ce­za­sı uy­gu­lan­dı.

Rize Va­li­li­ğin­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de il­gi­li tüm ku­rum­lar ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­len de­ne­tim ekip­le­ri ve kol­luk kuv­vet­le­ri ta­ra­fın­dan de­ne­tim­le­rin devam et­ti­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, bu kap­sam­da 15-22 Mart ta­rih­le­ri ara­sın­da uy­gu­la­nan de­ne­tim­ler­de, 6 iş­let­me­ye 18 bin 900, 20 yaş altı so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­sı­na, sos­yal me­sa­fe ve maske ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 69 ki­şi­ye 118 bin 350, ka­ran­ti­na ku­ral­la­rı­na uy­ma­yan 2 ki­şi­ye 6 bin 300, sokak kı­sıt­la­ma­sı­na uy­ma­yan 85 ki­şi­ye 150 bin 300 lira idari ceza uy­gu­lan­dı­ğı kay­de­dil­di.
Açık­la­ma­da, sal­gın ris­ki­nin azal­tıl­ma­sı için va­tan­daş­la­rın ku­ral­la­ra uy­ma­sı is­ten­di.
Öte yan­dan, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın yeni tip ko­ro­na­vi­rüs­le (Ko­vid-19) mü­ca­de­le kap­sa­mın­da va­li­lik­le­re gön­der­di­ği “Haf­ta­lık Te­ma­tik De­ne­tim Ge­nel­ge­si” kap­sa­mın­da iş yer­le­ri, şehir içi toplu ula­şım araç­la­rın­da de­ne­tim­le­rin devam et­ti­ği kay­de­dil­di.


Haber Merkezi

Rize’de PÖH, PMYO, POMEM Okullarına Hazırlanan Gençlere Ücretsiz Kurs

Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan Polis Özel Ha­re­kât (PÖH), Polis Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu (PMYO), Polis Mes­lek Eği­tim Mer­ke­zi (POMEM) okul­la­rı­na ha­zır­la­nan genç­le­re yö­ne­lik üc­ret­siz kurs baş­la­tı­yor.

Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü Polis Özel Ha­re­kât (PÖH), Polis Mes­lek Yük­sek Okulu (PMYO), Polis Mes­lek Eği­tim Mer­ke­zi (POMEM) Okul­la­rı­na ha­zır­la­nan genç­le­re İl Mü­dür­lü­ğü ant­re­nör­le­ri ne­za­re­tin­de üc­ret­siz kurs ola­na­ğı sağ­lı­yor. Kurs prog­ra­mı kap­sa­mın­da genç­le­re kuv­vet, da­ya­nık­lı­lık, sürat ant­ren­man­la­rı ve par­kur ça­lış­ma­sı yap­tı­rı­lı­yor.
Kurs­la­rı ya­kın­dan takip eden Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Gür­han Yıl­dız konu ile ala­ka­lı yap­tı­ğı açık­la­ma­da “Genç­le­ri­mi­ze ha­yal­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek adına Spor İl Mü­dür­lü­ğü ola­rak bu des­te­ği ant­re­nör­le­ri­miz ile bir­lik­te sağ­la­mak­ta­yız. Bu kurs­la­rı­mı­zı genç­le­ri­mi­ze üc­ret­siz bir şe­kil­de temin edi­yo­ruz. Ant­re­nör­le­ri­miz genç­le­re par­kur­lar ha­zır­la­yıp ayrı şe­kil­de beden dili eği­ti­mi ve­ri­yor­lar. Sporu seven genç­le­rin bu kursa yoğun şe­kil­de ka­tıl­ma­la­rı da biz­le­ri mutlu edi­yor. Milli Sa­vun­ma Üni­ver­si­te­si (MSÜ) As­ke­ri Öğ­ren­ci Aday Be­lir­le­me Sı­na­vı ve BESYO (Beden Eği­ti­mi ve Spor Yük­sek Okulu) sı­nav­la­rı için­de genç­le­ri­mi­ze par­kur ola­nak­la­rı sağ­la­nıp ant­ren­man yap­tı­rı­la­cak­tır. Şim­di­den sı­na­va gi­recek olan bütün genç­le­re ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum” diye ko­nuş­tu. Haf­ta­da Pazar gün­le­ri hariç olmak üzere haf­ta­nın 6 günü PÖH, PMYO, POMEM şek­lin­de plan­la­nan kurs­lar için ka­yıt­lar 2 Nisan 2021 ta­ri­hi­ne kadar devam edi­yor. Kayıt yap­tır­mak is­te­yen aday­lar ise Genç­lik ve Spor İl Mü­dür­lü­ğü Spor Fa­ali­yet­le­ri Bi­ri­mi­ne baş­vu­ra­rak ka­yıt­la­rı­nı sağ­la­mış olu­yor.

Haber Merkezi

İŞTE SİZE TÜRKİYE’NİN YENİ SİLAHLARI

Türk Sa­vun­ma Sa­na­yii, son 15 yıl­dır altın ça­ğı­nı ya­şı­yor. Art arda önem­li yerli ve milli pro­je­ler bir, bir ta­mam­la­nı­yor. Son yıl­lar­da­ki bu per­for­mans, te­rör­le mü­ca­de­le ope­ras­yon­la­rı­na olum­lu yan­sı­yor.
İşte Tür­ki­ye’nin yerli ve milli si­lah­la­rı…
ALTAY tankı ta­sar­lan­dı, ge­liş­ti­ril­di, seri üre­tim söz­leş­me­si im­za­lan­dı. (BMC)
Yerli zırh­lı araç­lar gü­ven­lik güç­le­ri­nin kul­la­nı­mın­da. (Kirpi: BMC)
MİLGEM’ler gö­rev­de. (STM-AS­FAT-Asel­san, yerli firma Ana­do­lu Ge­mi­si-Se­def Ter­sa­ne­si)
LST Am­fi­bi Ge­mi­ler hiz­met­te
LHD Çok Mak­sat­lı Am­fi­bi Hücum Ge­mi­si inşa edi­li­yor.
De­ni­zal­tı tek­no­lo­ji­sin­de yeni ka­bi­li­yet­ler edi­ni­li­yor. (Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı-Asel­san-Ha­vel­san ve bir­çok yerli firma)
Milli Mu­ha­rip Uçak ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor.
Eği­tim uçak­la­rı: HÜR­KUŞ ve HÜR­JET (TUSAŞ)
Tür­ki­ye, İHA ve SİHA’la­rıy­la dün­ya­nın sa­yı­lı ül­ke­le­ri ara­sın­da. (Akın­cı-Bay­rak­tar: Bay­kar) 107 Adet TSK’ya tes­lim edil­di.
Özgün He­li­kop­ter GÖK­BEY.
Atak He­li­kop­te­ri ve Ağır Sınıf Ta­ar­ruz He­li­kop­te­ri.
Yerli plat­form­lar için yerli mo­tor­lar ge­liş­ti­ri­li­yor. (Tur­bo­şaft Mo­to­ru: TEI)
Ge­le­ce­ğin silah sis­tem­le­ri. (Elek­tor­man­ye­tik silah: Asel­san-Tü­bi­tak ve Hizal)-(Lazer: Asel­san-Tü­bi­tak ve özel sek­tör)
Mü­him­mat ve füze pro­je­le­ri. (Bora: Ro­ket­san)-(Hisar: Asel­san-Ro­ket­san)
Uydu pro­je­le­ri­ne devam.
Yerli Hava Sa­vun­ma Sis­tem­le­ri ge­liş­ti­ri­li­yor.
Elekt­ro­nik harp ve radar sis­tem­le­rin­de ileri tek­no­lo­ji se­vi­ye­si­ne ula­şı­lı­yor. (Ha­va­soj: Asel­san-TU­SAŞ)
İnsan­sız kara araç­la­rı pro­je­le­ri çe­şit­le­ri devam edi­li­yor.
Be­şin­ci nesil jet avcı uçağı. (TAI TF-X)
Yerli ve millî 4,5 G Baz İstas­yo­nu ULAK dev­re­de.
Mu­ha­rip Uçağı TF-X 2023’e ha­zır­la­nı­yor.
Millî Pi­ya­de Tü­fe­ği tes­lim edil­di. MPT-76 (MKEK)
Bay­rak­tar’dan İHA, SİHA dan sonra AKIN­CI TİHA’lar geldi. 24 saat ha­va­da ka­la­bi­li­yor. 1350 kg yük ta­şı­yor. HGK-83, 1000 libre Mk-83 bom­ba­sıy­la (500 ki­log­ram­lık) he­def­le­ri et­ki­siz­leş­ti­ri­yor.

Gazeteci-Yazar B.Ali KAVALCI

Karadeniz’de her yıl 1 milyon ton hamsi yok oluyor

Ordu Üni­ver­si­te­si Fatsa Deniz Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Ba­lık­çı­lık Tek­no­lo­ji­si Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Ba­lık­çı­lık Yö­ne­ti­mi Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Aydın, Tür­ki­ye’de av­cı­lı­ğın yan­lış ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, küçük boy ya­ka­la­nan ham­si­le­rin her yıl yak­la­şık bir mil­yon ton ham­si­nin yok ol­ma­sı­na neden ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ordu Üni­ver­si­te­si Fatsa Deniz Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Ba­lık­çı­lık Tek­no­lo­ji­si Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Ba­lık­çı­lık Yö­ne­ti­mi Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Aydın, Tür­ki­ye’de av­cı­lı­ğın yan­lış ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, küçük boy ya­ka­la­nan ham­si­le­rin her yıl yak­la­şık bir mil­yon ton ham­si­nin yok ol­ma­sı­na neden ol­du­ğu­nu söy­le­di. Prof. Dr. Meh­met Aydın, bu sezon hamsi ve­rim­li­li­ği­nin düşük ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, hamsi fi­yat­la­rı­nın yük­sek sey­ret­ti­ği­ni söy­le­di. Sezon ba­şın­da, pa­la­mut ve ham­si­nin güzel gö­rün­dü­ğü­nü ancak sezon iler­le­dik­çe du­ru­mun kö­tü­leş­ti­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Aydın, “Ham­si­de ciddi sı­kın­tı ya­şa­dık, stok­la­rı­mız­da­ki ham­si­nin boy bü­yük­lü­ğü­nün küçük ol­ma­sın­dan do­la­yı ba­kan­lı­ğı­mı­zın al­dı­ğı ek ted­bir­le hamsi avı 10’ar gün­lük sü­re­ler­le top­lam­da bir ay ya­sak­lan­dı. Bu yasak so­ru­nu çöz­me­se de ham­si­le­rin bü­yü­me­sin de ve stok­la­rın to­par­lan­ma­sı­na fayda sağ­la­dı” dedi. “Balık yağı için av­la­nan ham­si­ler, hamsi po­pü­las­yo­nu­nu azal­tı­yor” “Hamsi po­pü­las­yo­nun­da­ki azal­ma­nın en büyük ne­de­ni, bizim Gür­cis­tan ve Ab­haz­ya’daki ba­lık­çı tek­ne­le­ri­nin, balık yağı ve balık unu fab­ri­ka­la­rı için çok küçük ham­si­le­ri av­la­ma­sı­dır” diyen Prof. Dr. Meh­met Aydın şöyle devam etti: “Orda av­la­nan ham­si­ler kib­rit çöpü bü­yük­lü­ğün­de olu­yor, bu da ge­lecek yılın ham­si­si­nin Gür­cis­tan’da kat­le­dil­di­ği an­la­mı­na gel­mek­te­dir. Şu anda kib­rit çöpü bü­yük­lü­ğün­de­ki hamsi bir yıl sonra bize gel­di­ğin­de on kat bü­yü­müş ola­cak ve bir ka­rış­tan büyük hale ge­le­cek­tir. Biz yak­la­şık beş yıl­dır Gür­cis­tan da bu av­cı­lı­ğı ya­pı­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ne yer verdi. “Yıl­lık 1 mil­yon ton hamsi kat­le­di­li­yor” Ordu Üni­ver­si­te­si Fatsa Deniz Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si Ba­lık­çı­lık Tek­no­lo­ji­si Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü Ba­lık­çı­lık Yö­ne­ti­mi Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Aydın, küçük boyda av­la­nı­lan ham­si­le­rin, ge­lecek se­zon­da yak­la­şık 1 mil­yon ton hamsi avını en­gel­le­di­ği­ni ifade ede­rek, “Bu­ra­da yak­la­şık 100 bin ton hamsi av­la­nı­yor bu ham­si­ler on kat bü­yü­se bir mil­yon ton hamsi yapar biz zaten se­zon­da en fazla 400 bin ton hamsi ancak ya­ka­lı­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la de­niz­le­ri­miz­de­ki bir mil­yon ton ham­si­yi kat­le­di­yo­ruz. Bu du­ru­ma göre muh­te­me­len se­ne­ye de hamsi ol­ma­ya­cak. Tabii ki bu eko­sis­tem­de bir zin­cir, ham­si­nin ol­ma­ma­sın­dan sa­de­ce in­san­la­rın değil diğer ba­lık­lar da et­ki­len­mek­te­dir. Ka­ra­de­niz’de hamsi ne­re­dey­se tüm ba­lık­la­rın yemi ko­nu­mun­da­dır, siz sis­tem­den yemi çek­ti­ği­niz­de diğer ba­lık­la­rın bü­yü­me­si­ne de imkan ver­mi­yor­su­nuz. Sis­tem­de­ki besin zin­ci­rin­de en alt se­vi­ye­de­ki balık ham­si­dir. Bu de­mek­tir ki, hamsi ol­maz­sa pa­la­mut, lüfer, kal­kan, is­tav­rit de ol­ma­ya­cak­tır. Bu bir zin­cir­dir tüm ba­lık­la­rın be­si­ni olan ham­si­yi kat­le­dip yok eder­se­niz, o zaman büyük ba­lık­lar­da­ki azal­ma­da ka­çı­nıl­maz olur” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Çaça ba­lı­ğı av­lan­ma­ya devam edi­lir­se, Ka­ra­de­niz’deki ba­lık­lar bes­le­ne­mez” Ka­ra­de­niz’de, hamsi ha­ri­ci çaça ba­lı­ğı av­cı­lı­ğı­nın da ya­pıl­dı­ğı­nı ve bu ba­lık­la­rın, büyük ba­lık­la­rın yemi ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Prof. Dr. Aydın, “Bu çaça ba­lı­ğı da hamsi gibi balık unu ve balık yağı fab­ri­ka­la­rı için av­la­nı­yor.
Çaça ba­lı­ğı da Ka­ra­de­niz’in ye­mi­dir bunu alır­sa­nız sis­tem çöker ve hiç­bir balık bü­yü­ye­mez. Ka­ra­de­niz’e ba­lık­lar bes­len­mek için gelir ama siz ba­lık­la­rın be­si­ni olan ça­ça­yı ve ham­si­yi av­la­yıp kat­le­der­se­niz bu ba­lık­lar da gel­mez. Balık unu ve yağı fab­ri­ka­la­rı ucuz ham­mad­de sağ­la­mak ama­cıy­la bu ba­lık­la­rı kul­lan­mak­ta­dır­lar. Kül­tür ba­lık­çı­lı­ğı­mız da önem­li bir sek­tör­dür. Ama biz ham­si­yi hamsi ola­rak tü­ket­me­li­yiz. Balık ye­mi­nin ham mad­de­si ola­rak başka al­ter­na­tif kay­nak­lar oluş­tu­rul­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Stok­la­rı­mız gün geç­tik­çe aza­lı­yor” Prof. Dr. Meh­met Aydın, Ka­ra­de­niz’de balık stok­la­rı­nın gün geç­tik­çe teh­li­ke­li oran­da azal­dı­ğı­nı ifade ede­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Stok­la­rı­mı­zın azal­ma­sı­nın se­be­bi tabii ki sa­de­ce av­cı­lık değil. Aynı za­man­da Ka­ra­de­niz çok ciddi oran­da kir­le­til­mek­te­dir. Artık Ka­ra­de­niz’i bir çöp de­po­la­ma alanı ola­rak kul­lan­mak­tan vaz­geç­me­li­yiz. Ay­rı­ca hamsi dahil tüm balık tür­le­ri­mi­ze en az bir kez üreme şansı ver­me­li­yiz. Aksi tak­dir­de stok­la­rı­mız gün geç­tik­çe aza­la­cak­tır. Bu durum devam et­ti­ği sü­re­ce yine hamsi yi­ye­me­ye­ce­ğiz, sa­de­ce hamsi değil tüm ba­lık­lar­da sı­kın­tı­lar ya­şa­na­cak­tır. Bunun çö­zü­mü ola­rak en başta küçük boy­lar­da hamsi av­lan­ma­ma­lı­dır. Tez­gâh­la­ra gelen hamsi de bir boy ya­sa­ğı­mız var ancak fab­ri­ka­la­ra giden dökme ham­si­de boy ya­sa­ğı yok ma­ale­sef, mu­hak­kak on­la­ra da boy ya­sa­ğı ge­ti­ril­me­li­dir. En önem­li­si de artık Gür­cis­tan ve Ab­haz­ya’da küçük boy­lar­da hamsi avı ya­pıl­ma­ma­lı­dır. Bu av devam et­ti­ği sü­re­ce asla Ka­ra­de­niz de tam ve­rim­li bir ba­lık­çı­lık ya­pı­la­maz.”


Haber Merkezi

Sınırlar Ötesinden Mesaj Var! Biz Birliğik, Hemişe Birik…

Rize Şehit Erhan Dural Kız Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si Ön­cü­lü­ğün­de, Azer­bay­can’dan Ka­za­kis­tan’a, Kır­gı­zis­tan’dan Öz­be­kis­tan’a, Ta­ci­kis­tan’dan Türk­me­nis­tan’a, Doğu Tür­kis­tan’dan Af­ga­nis­tan’a Kadar Uza­nan Ortak Kül­tü­rün Tür­kü­sü­nü Tek Yürek Ola­rak Söy­le­di.

Rize Şehit Erhan Dural Kız Ana­do­lu İmam Hatip Li­se­si Proje Oku­lu­nun ha­zır­la­dı­ğı “Man­ŞED” adlı sanal bül­te­nin mart sa­yı­sı Nev­ruz Bay­ra­mı ile renk­len­di.
“Biz bir­li­ğiz, hep biriz.
Fark­lı ağız­lar­da aynı diliz.
Nev­ruz toy­la­rın­da ateş­ler tu­tuş­tu­rup ba­ha­rın ge­li­şi­ni, ye­ni­den doğuş bi­li­riz.” di­ye­rek 21 Mart Nev­ruz Bay­ra­mı’nı sı­nır­lar öte­sin­den güzel di­lek­ler­le kut­la­yan Rize Şehit Erhan Dural(ŞED) KAİHL; Azer­bay­can’dan Ka­za­kis­tan’a, Kır­gı­zis­tan’dan Öz­be­kis­tan’a, Ta­ci­kis­tan’dan Türk­me­nis­tan’a, Doğu Tür­kis­tan’dan Af­ga­nis­tan’a kadar uza­nan ortak kül­tü­rün tür­kü­sü­nü tek yürek ola­rak söy­le­di. Bu türkü ki bir­lik, be­ra­ber­li­ğin ve kar­deş­li­ğin se­siy­di.
Sı­nır­la­rın ha­ri­ta­lar­da ol­du­ğu­nu, gö­nül­le­rin sınır ta­nı­ma­dı­ğı­nı ka­nıt­la­yan ŞED; ya­yın­la­dı­ğı aylık sanal bül­te­ni olan Man­ŞED’ in mart sa­yı­sın­da “Türk Dün­ya­sı ve Nev­ruz” ko­nu­su­nu iş­ler­ken Nev­ruz ate­şi­nin yü­rek­le­ri ısıt­tı­ğı coğ­raf­ya­la­ra uza­na­rak bu alan­da bir ilki ba­şar­dı.
Yeni sa­yı­la­rı şim­di­den merak ko­nu­su olan Man­ŞED, uzak­tan eği­ti­min par­la­yan yıl­dı­zı ol­ma­ya devam edi­yor.
Ba­ha­rın ge­li­şi, fark­lı ağız­lar­da ortak gönül dili ile ses­len­di­ri­lir­ken bir­lik me­saj­la­rı ve­ril­di. Nev­ruz Bay­ra­mı’nda sı­nır­la­rın or­ta­dan kalk­ma­sı­na ve­si­le olan Man­ŞED öv­gü­yü hak etti.


Haber Merkezi

MEB’in Düzenlediği Kısa Film Yarışmasında Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güneş Dua Su İsimli Filmle İkincilik Ödülünü Aldı

Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen “Doğ­ru­su Ta­sar­ruf Kısa Film Ya­rış­ma­sı”nın so­nuç­la­rı belli oldu.

“Doğ­ru­su Ta­sar­ruf Kısa Film Ya­rış­ma­sı”nın so­nuç­la­rı açık­lan­dı. Bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü “Benim Adım Su” adlı film­le Kay­se­ri İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü alır­ken, Rize İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü “Güneş Dua Su” isim­li film­le ikin­ci­lik ödü­lü­ne, Bursa İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü “Çizgi Çek” isim­li film­le üçün­cü­lük ödü­lü­ne, An­ka­ra İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ise “Tu­lum­ba” isim­li film­le man­si­yon ödü­lü­ne değer gö­rül­dü.
Ya­rış­ma­nın sos­yal so­rum­lu­luk he­de­fi­ni özüm­se­ye­rek film­de­ki su sah­ne­le­ri­ni ani­mas­yon­la yapan ve fil­min so­nu­na “Bu fil­min çe­kim­le­ri bo­yun­ca bir damla su bile bo­şu­na akı­tıl­ma­mış­tır” yazan İzmir İl Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ekibi, “Kuru” isim­li fil­miy­le se­çi­ci ku­ru­lun özel te­şek­kü­rü­ne maz­har oldu.
Or­ta­öğ­re­tim Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan, 22 Mart Dünya Su Günü’nde su ta­sar­ru­fu­na bir kez daha güçlü bir şe­kil­de dik­kat çek­mek ve öğ­ren­ci­le­re bi­linç­li su tü­ke­ti­mi ko­nu­sun­da far­kın­da­lık ka­zan­dır­mak ama­cıy­la dü­zen­le­nen ya­rış­ma­ya ka­tı­lan İl Milli Eği­tim Mü­dür­lük­le­ri, film­ler­de eği­tim ku­ru­mu yö­ne­ti­ci­le­ri, öğ­ret­men­ler, öğ­ren­ci­ler ve yar­dım­cı per­so­nel­ler olmak üzere eği­ti­min her ala­nın­dan isim­le­re yer verdi.
Ya­rış­ma­nın ka­za­nan­la­rı; Der­viş Zaim (Yö­net­men), Bora Dur­mu­şoğ­lu (TRT Çocuk Kanal Ko­or­di­na­tö­rü), Elif Dağ­de­vi­ren (Film Ya­pım­cı­sı, TÜR­SAK Vakfı Baş­ka­nı), Demir Ka­ra­han (Oyun­cu) ve Doç. Dr. Özgü Yolcu’dan (İstan­bul Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi) olu­şan Se­çi­ci Kurul ta­ra­fın­dan be­lir­len­di.


Haber Merkezi

ÇAYKUR’A İKİ YENİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ATANDI

Çay İşlet­me­le­ri Genel Müdür Yar­dım­cı­lık­la­rı­na, Çay­kur’da Daire Baş­ka­nı olan iki yeni isim atan­dı.

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nın, 19 Mart 2012 Tarih ve Karar: 2021/163-3 sa­yı­lı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si­nin 2 ve 3’üncü mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce, Çay İşlet­me­le­ri Genel Müdür Yar­dım­cı­lık­la­rı­na mev­cut, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı Er­dinç HATİNOĞLU ve mev­cut, Çay­kur Çay Tarım Da­ire­si Baş­ka­nı Zeki KA­RA­OĞ­LU atan­dı­lar.

ERDİNÇ HATİNOĞLU KİMDİR?
1973 yı­lın­da Art­vin’in Ar­ha­vi il­çe­sin­de dün­ya­ya geldi. Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı; Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, Trab­zon KTÜ Tu­rizm ve Otel­ci­lik İşlet­me­ci­li­ği me­zu­nu­dur. Aynı za­man­da li­sans dü­ze­yin­de Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si İşlet­me Fa­kül­te­si me­zu­nu olan, Çay­kur’un yeni Genel Mü­dü­rü Yar­dım­cı­sı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu, THK Üni­ver­si­te­si’nde İşlet­me Ana Bilim Da­lın­da Yük­sek li­sans eği­ti­mi­ni ta­mam­la­mış­tır. Özel sek­tör­de tu­rizm ala­nın­da ta­nın­mış ku­ru­luş­lar­da üst düzey yö­ne­ti­ci­lik yaptı. Bu gö­rev­le­ri­nin ar­dın­da, Özel sek­tör­den Kamu’ya geçen Ha­ti­noğ­lu, Çay­kur’un çe­şit­li bi­rim­le­rin­de uzun süre ida­re­ci ola­rak ça­lış­tık­tan sonra, 2012 yı­lın­da Çay­kur Şube Mü­dü­rü, 2015 yı­lın­da, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Da­ire­si Baş­ka­nı ola­rak atan­mış­tır. İngi­liz­ce bilen, yeni Genel Müdür Yar­dım­cı­sı Er­dinç Ha­ti­noğ­lu evli ve 2 çocuk ba­ba­sı­dır.
ZEKİ KA­RA­OĞ­LU KİMDİR?
1966 yı­lın­da, Rize’nin Ça­ye­li İlçe­sin­de dün­ya­ya geldi. 1989 yı­lın­da, Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­sin­den mezun oldu. 1994 ta­ri­hin­de, Ça­ye­li Bü­yük­köy Çay­kur Çay Fab­ri­ka­sı Mü­dür­lü­ğün­de Zi­ra­at Mü­hen­di­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 2008-2010 ta­rih­le­ri ara­sın­da, Çay­kur Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sı ve Çay­kur 100. Yıl Çay Pa­ket­le­me Fab­ri­ka­sı Mü­dür­lük­le­rin­de Kısım Mü­dü­rü, Ata­türk Çay ve Bahçe Kül­tür­le­ri Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sün­de Ens­ti­tü Müdür Yar­dım­cı­sı, Çay­kur 100. Yıl Çay Pa­ket­le­me Fab­ri­ka­sın­da Mü­dür­lü­ğün­de Fab­ri­ka Mü­dü­rü ve Çay­kur İşlet­me ve Üre­tim Da­ire­si Baş­kan­lı­ğın­da Ba­şuz­man ola­rak görev yaptı. 2019 yı­lı­nın ba­şın­da, Çay­kur Çay Tarım Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı­na atan­dı. Yeni Genel Mü­dü­rü Yar­dım­cı­sı Ka­ra­oğ­lu evli ve 3 çocuk ba­ba­sı­dır.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

LOJİSTİK İÇİN İKİZDEREDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI

Rize’nin İyi­de­re il­çe­sin­de ya­pı­la­cak Lo­jis­tik Mer­kez için İkiz­de­re il­çe­si­ne bağlı Ce­viz­lik ve Gür­de­re Köy­le­rin­de­ki bazı ta­şın­maz­lar için Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile acele ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı alın­dı.

Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı İnşa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak ham­mad­de­nin te­mi­ni ama­cıy­la ih­ti­yaç du­yu­lan ta­şo­ca­ğı ile bağ­lan­tı yo­lu­na isa­bet eden bazı ta­şın­maz­la­rın Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı (Alt­ya­pı Ya­tı­rım­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü) ta­ra­fın­dan acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı hak­kın­da karar Resmi Ga­ze­te ’de ya­yım­lan­dı.
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan im­za­lı 20 Mart 2021 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te ‘de ya­yım­la­nan ka­rar­da şu ifa­de­le­re yer ve­ril­di:
“Rize İyi­de­re Lo­jis­tik Li­ma­nı İnşa­atı Pro­je­si kap­sa­mın­da deniz dol­gu­sun­da kul­la­nı­la­cak ham­mad­de­nin te­mi­ni ama­cıy­la ih­ti­yaç du­yu­lan ta­şo­ca­ğı ile bağ­lan­tı yo­lu­na isa­bet eden ve ekli plan lis­te­de bu­lun­duk­la­rı yer ve ada/par­sel nu­ma­ra­la­rı gös­te­ri­len ta­şın­maz­lar ile muh­de­sa­tın, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­kan­lı­ğı (Alt­ya­pı Ya­tı­rım­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğü) ta­ra­fın­dan acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­na, 2942 sa­yı­lı Ka­mu­laş­tır­ma Ka­nu­nu­nun 27nci mad­de­si ge­re­ğin­ce karar ve­ril­miş­tir.” de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYELİNİN YILDIZLARI

Köy­den baş­la­yan ba­şa­rı öy­kü­sü.
Yeni ne­sil­ler! bil­mez eski ku­şak­la­rın neler çek­tik­le­ri­ni.
Nasıl oku­duk­la­rı­nı!!
Ba­şa­rı mer­di­ven­le­ri­ni birer birer nasıl tır­man­dık­la­rı­nı.!
Yok­sul­luk­lar için­de nasıl mü­ca­de­le et­tik­le­ri­ni bil­mez­ler.
Aya­ğın­da ayak­ka­bı­sı, sır­tın­da ön­lü­ğü, yaz­mak için def­te­ri, ka­le­mi!!
Ce­bin­de harç­lı­ğı ol­ma­yan in­san­la­rın ,ba­şa­rı öy­kü­le­ri­ni dil­len­dir­mek gerek.
Okula gi­der­ken hay­van güt­mek,yük ta­şı­mak,yay­la­cı­lık yap­mak,çay top­la­mak ve daha nice hiz­met­le­ri gör­mek mec­bu­ri­ye­tin­de olan ço­cuk­la­rın öy­kü­sü­nü bil­mek gerek.
Ba­ba­la­rın­dan harç­lık is­ter­ken bile!
Ba­ba­la­rı­nın da pa­ra­sı ol­ma­dı­ğı­nı bilen ve her se­fe­rin­de acı çeken ne­sil­le­rin ba­şa­rı­dan ba­şa­rı­ya koşan hi­ka­ye­le­ri­ni yaz­mak gerek.
Üni­ver­si­te­ye gi­der­ken bile takım el­bi­se­si ol­ma­yan, ev tut­ma­ya, kitap al­ma­ya pa­ra­sı ol­ma­yan ne­sil­le­rin omuz omuza veren,yok­sul­lu­ğu asla ve asla dert et­me­yen ,Top­lu­ma,in­san­lı­ğa hiz­met­ten başka ga­ye­si ol­ma­yan in­san­la­rı iyi ta­nı­mak gerek.
El­le­rin­den kitap düş­me­yen, Dev­le­ti­nin ge­le­ce­ği ile il­gi­li bir­çok ide­al­le­ri olan bu nesli AYAK­TA AL­KIŞ­LA­MAK GEREK.
Çi­lin­gir kö­yün­den, Ça­tak­lı­ho­ca­ya, ordan Ça­ye­li or­ta­oku­lu­na, ordan da Ka­ba­taş li­se­si­ne uza­nan bu yol­cu­luk zor­luk­la­rı da ar­ka­sın­dan sü­rük­le­miş İstan­bul tek­nik üni­ver­si­te­si ha­ya­li ger­çek­leş­me­yin­ce İstan­bul Hukuk fa­kül­te­sin­de ken­di­ni bulan, Hiç dü­şün­me­di­ği halde HU­KUK­ÇU OLAN BU KAR­DEŞİMİZİN BA­ŞA­RI ÖY­KÜ­SÜ­NÜ İYİ OKU­MAK GETEK.
Hukuk oku­ma­sın­da büyük etkim ol­du­ğu­nu dü­şün­dü­ğüm Bu de­ğer­li kişi ha­ya­tı ba­şa­rı­lar­la dolu olan FAHRİ KASIRGADIR…
​Herkes gibi fakir bir aile­nin ev­la­dı olan Fahri kar­de­şim:
Az­me­de­rek, mü­ca­de­le ede­rek kendi bi­le­ği­nin hak­kıy­la hayat mer­di­ven­le­ri­ni ka­tet­miş ve Ça­ye­li­mi­zin en önem­li de­ğer­le­rin­den bi­ri­si ol­ma­yı ba­şar­mış­tır.
Olur­dan baş­la­yan hiz­met yol­cu­lu­ğu ile önce Ka­ra­su sav­cı­lı­ğı­na, daha sonra Fatsa Başsav­cı­lı­ğı­na, ar­ka­sın­dan Di­yar­ba­kır baş sav­cı­lı­ğı­na ata­nan Sayın Ka­sır­ga daha sonra Ko­ca­eli Başsav­cı­lı­ğı, ar­dın­dan da An­ka­ra başsav­cı­lı­ğı­na atan­mış­tır.
AN­KA­RA BAŞSAV­CI­LI­ĞIN­DAN SONRA ADA­LET BA­KAN­LI­ĞI MÜS­TE­ŞA­RI OLAN KA­SIR­GA: bu dö­nem­de Türk ad­li­ye­le­ri­nin ve Hakim loj­man­la­rı­nın ye­ni­len­me­sin­de büyük kat­kı­lar sağ­la­mış­tır.
Bir dönem Ada­let ba­kan­lı­ğı da yapan FAHRİ KA­SIR­GA Daha sonra CUM­HUR­BAŞ­KAN­LI­ĞI GENEL SEK­RE­TERLİĞİNE ATAN­MIŞ VE UZUN SÜRE ÖNEMLİ HİZMET­LER­DE BU­LUN­MUŞ­TUR.
Şu anda Cum­hur­baş­kan­lı­ğı başda­nış­ma­nı olan Ka­sır­ga’­nın hayat hi­ka­ye­si her­ke­se örnek ol­ma­lı­dır.
Gö­re­vi­ni ek­sik­siz yapan in­san­la­rın ba­şa­rı­lar­la nasıl ku­cak­laş­tı­ğı­nı bil­me­miz gerek.
Fahri bey Ça­ye­li­mi­zin en önem­li de­ğer­le­rin­den­dir.
Onu an­la­mak için çok iyi ta­nı­mak gerek.
İde­alist ve va­tan­se­ver, olan kar­de­şi­mi­ze ömür boyu ba­şa­rı ve mut­lu­luk­lar di­li­yo­rum…
Say­gı­la­rım­la…