Rize Va­li­li­ği ile İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­nas­yon­lu­ğun­da ili­miz­de su­nu­lan ruh sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri­nin de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı Rize Va­li­si Kemal ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Rize Va­li­li­ği Top­lan­tı sa­lo­nun­da Vali ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya Vali yar­dım­cı­sı Bay­ram SAĞIR, Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Meh­met PAT­LAK, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin GÖK­DU­MAN, Rize İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan DE­DE­BA­ĞI, Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa TEPE, Rize Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dü­rü İdris Al­tun­taş, Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Halk Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op. Dr. Seç­kin Ka­ra­oğ­lu, Sağ­lık Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op. Dr. Talip BAŞAK, Rize Dev­let Has­ta­ne­si Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi so­rum­lu he­ki­mi Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. İlknur Kiraz AVCI ve Ruh Sağ­lı­ğı Bi­ri­mi Uz­ma­nı Salih YIL­DI­RIM ka­tıl­dı.

Top­lan­tı­da İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. TEPE ili­miz­de su­nu­lan ruh sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri ile il­gi­li bir sunum yaptı.
Top­lan­tı­da ili­miz­de bu­lu­nan ruh sağ­lı­ğı has­ta­la­rı­nın ge­rek­li sağ­lık te­sis­le­ri­ne sevki ve ya­ta­rak te­da­vi­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı, alkol ve madde ba­ğım­lı­sı has­ta­la­rın te­da­vi­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de ya­şa­nan so­run­lar ve çözüm yol­la­rı dile ge­ti­ril­di.
Ruh sağ­lı­ğı has­ta­lık­la­rı bu­lu­nan çocuk ve ye­tiş­kin­ler ile alkol ve madde ba­ğım­lı­sı has­ta­la­ra sahip olan aile­le­rin ya­şa­dık­la­rı so­run­lar ve alı­na­bi­lecek ön­lem­le­rin de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da vaka bazlı ola­rak has­ta­la­ra yö­ne­lik uy­gu­la­na­bi­lecek ted­bir­ler hak­kın­da tek­rar gö­rüş­me­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ne karar ve­ril­di. Ay­rı­ca 5395 Sa­yı­lı Çocuk Ko­ru­ma Ka­nu­nu ge­re­ği hak­la­rın­da sağ­lık ted­bi­ri bu­lu­nan ço­cuk­la­rın te­da­vi­le­rin­de ya­şa­nan zor­luk­lar ile aile­le­ri­mi­zin ya­şa­dı­ğı maddi ve ma­ne­vi so­run­la­ra çözüm öne­ri­le­ri su­nul­du.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI