RTEÜ’nün 15. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin (RTEÜ) ku­ru­lu­şu­nun 15. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda “15. Ku­ru­luş Yıl Dö­nü­mü Kut­la­ma Tö­re­ni” ger­çek­leş­ti­ril­di.

Prog­ram­da, 2020 yı­lın­da yap­mış ol­duk­la­rı ça­lış­ma­lar­la Aka­de­mik Teş­vik Uy­gu­la­ma­sın­da en yük­sek puan alan üç öğ­re­tim üye­si­ne belge tö­re­ni ve RTEÜ’nün de­ği­şik fa­kül­te ve yük­se­ko­kul­la­rın­da görev yapan Pro­fe­sör, Do­çent ve Dr. Öğr. Üyesi ol­ma­ya hak ka­zan­mış olan öğ­re­tim üye­le­ri­ne cübbe giyme tö­re­ni ya­pıl­dı.

Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın söy­len­me­si ile baş­la­yan tö­ren­de, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.
Rek­tör Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­na, “Gönül is­ter­di ki, tüm aka­de­mik ve idari per­so­ne­li­miz­le, öğ­ren­ci­le­ri­miz­le, ili­mi­zin pro­to­ko­lü ve pay­daş­la­rı­mız­la 15. yı­lı­mı­zı coş­ku­lu bir şe­kil­de kut­la­ya­lım.
Ancak ma­ale­sef bir yıl­dır ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz sal­gın sü­re­ci buna mü­sa­ade et­me­mek­te­dir.
Do­la­yı­sıy­la için­den geç­mek­te ol­du­ğu­muz sal­gın ku­ral­la­rı­na uygun mü­te­va­zı bir tören dü­zen­le­me­ye karar ver­dik.” di­ye­rek baş­la­dı.
Bir üni­ver­si­te­nin ku­rul­ma­sı, ku­rum­sal­laş­ma­sı ve alt ya­pı­sı­nı ta­mam­la­ma­sı için 15 yılın çok kısa bir zaman di­li­mi ol­du­ğu­nu ifade eden Rek­tör Ka­ra­man, “ Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak biz bu kısa zaman içe­ri­sin­de eği­tim-öğ­re­tim ve araş­tır­ma-ge­liş­tir­me alt ya­pı­sın­dan aka­de­mik kadro ve ku­rum­sal­laş­ma­ya, aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı­ya va­rın­ca­ya kadar bir­çok alan­da bütün pay­daş­la­rı­mı­zın gurur du­ya­ca­ğı bir ge­liş­me gös­ter­dik ve örnek alı­nan bir üni­ver­si­te ha­li­ne gel­dik.
Bun­dan son­ra­ki he­de­fi­miz ise gel­di­ği­miz bu nok­ta­yı ve gös­ter­di­ği­miz ba­şa­rı­yı sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­mak ve üze­ri­ne yeni ba­şa­rı­lar ek­le­ye­rek ge­le­ce­ğe daha sağ­lam adım­lar­la yü­rü­mek­tir.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man, ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne kadar geçen zaman zar­fın­da RTEÜ’nün sa­de­ce ni­ce­lik­sel ola­rak bü­yü­me­di­ği­ni aynı za­man­da ni­te­lik ola­rak da çok önem­li nok­ta­la­ra gel­di­ği­ni be­lir­te­rek ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­ler ve elde edi­len ba­şa­rı­la­rı an­lat­tı.
2020 yılı içe­ri­sin­de Pro­fe­sör, Do­çent ve Dr. Öğr. Üyesi olan öğ­re­tim üye­le­ri ile yap­mış ol­duk­la­rı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de ödül al­ma­ya hak ka­za­nan öğ­re­tim üye­le­ri­ni teb­rik eden Rek­tör Ka­ra­man, “Ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne üni­ver­si­te­miz­de görev yapıp ebe­di­ye­te ir­ti­hal eden­le­re Allah’tan rah­met di­li­yo­rum.
Yüce Mevla’dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin daha nice ba­şa­rı­lar­la dolu 15. yıl­la­rı­nı gör­me­yi he­pi­mi­ze nasip et­me­si­ni te­men­ni edi­yor, siz­le­ri say­gıy­la, sev­giy­le ve mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­rum.” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Rek­tör Ka­ra­man’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan 2020 yı­lın­da Aka­de­mik Teş­vik Uy­gu­la­ma­sın­dan en yük­sek puan alan üç öğ­re­tim üye­si­ne ba­şa­rı bel­ge­le­ri tak­dim edi­le­rek Pro­fe­sör, Do­çent ve Dr. Öğr. Üyesi kad­ro­su­na ata­nan öğ­re­tim üye­le­ri için Cübbe Giyme Tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ril­di.
Tö­re­ne, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Rek­tör Yar­dım­cı­la­rı Prof. Dr. Ali Bil­gin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Prof. Dr. Adnan Yıl­maz, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­la­rı İbra­him Avcı, Sait Ya­şı­yan ve de­kan­lar ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN