RİPORT Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Asım Çil­li­oğ­lu’nun açık­la­dı­ğı Rize’de Cru­ise pro­je­si­ni en­gel­le­yen si­ya­set­çi kim so­ru­su cevap bek­li­yor.

Bölge tu­riz­mi­ne ve eko­no­mik ge­liş­me­ye kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı be­lir­ti­len Cru­ise ge­mi­le­ri­nin Rize’ye gel­me­si için pro­je­ler ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen RİPORT Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Asım Çil­li­oğ­lu Ga­ze­te­ci Tur­gay Ayhan’a konu hak­kın­da çok önem­li açık­la­ma­da bu­lun­du. Rize Li­ma­nı­na Cru­ise ge­mi­le­ri­nin ge­le­bil­me­si için 300 metre uzun­lu­ğun­da bir rıh­tım ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da proje ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Çil­li­oğ­lu’fakat si­ya­set­te et­ki­li ko­num­da olan bir ki­şi­nin bu pro­je­yi bal­ta­la­ya­rak rafa kal­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. Rize Li­ma­nı­nın yolcu ge­mi­le­ri­ne açıl­ma­sı la­zım­dı. Bu ko­nu­da çok ciddi an­lam­da proje ha­zır­la­dık. Bu ge­mi­le­rin Rize’ye önem­li katma değer ka­ta­ca­ğı­na ina­nı­yor­duk. Yurt­dı­şı­na gi­de­rek çe­şit­li plat­form­lar­da su­num­lar yap­tık Rize’yi ön plana çı­ka­ra­rak dün­ya­nın sa­yı­lı der­gi­le­rin­de yer al­ma­sı­nı sağ­la­dık. Çok ka­la­ba­lık yolcu ta­şı­yan bu ge­mi­le­rin Rize’ye gel­me­si için alt­ya­pı ça­lış­ma­sın­da bu­lun­duk dö­nem­de Rize’de si­ya­set­te etkin olan kişi bu işe mü­da­hil ol­duk­tan sonra bu işi bal­ta­la­dı. Bizim is­te­di­ği­miz 300 met­re­lik bir rıh­tım uzat­ma işiy­di. O zaman 11 mil­yo­na mal ola­cak­tı. Bu rıh­tım ol­say­dı Cru­ise ge­mi­le­ri ko­lay­ca ya­na­şa­cak­tı. Bu pro­je­miz du­ru­yor sa­hip­le­ni­lir­se des­tek olu­nur­sa yine des­tek­le­riz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU