Nefeslerin Tutulduğu Karşılaşmada 3 Puan Çaykur Rizespor’un

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray, Çay­kur Ri­zes­por’u ağır­la­dı. Ne­fes­le­rin Tu­tul­du­ğu Kar­şı­laş­ma­da Tam 7 Gol Atı­lır­ken Gülen Taraf Çay­kur Ri­zes­por Oldu.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Fot­bol adına her­şe­yin ya­şan­dı­ğı kar­şı­laş­ma­da meşin yu­var­lak tam 7 kez fi­le­ler ile bu­lu­şur­ken yeşil ma­vi­li ekip kar­şı­laş­ma­dan 4-3’lük ga­li­bi­yet ile ay­rıl­dı. Çayk­lur Ri­zes­por 2. da­ki­ka­da Bra­i­an Sa­mu­dio’nun go­lüy­le öne geçti. Ga­la­ta­sa­ray, 14. da­ki­ka­da De­And­re Yed­lin ile skoru eşit­le­di. 31. da­ki­ka­da Emre Ak­ba­ba, 25 met­re­den yap­tı­ğı vuruş ile Ga­la­ta­sa­ray’ı öne ge­çir­di. 41. da­ki­ka­da Fer­nan­do Bold­rin, Mar­cao’nun ha­ta­sı­nı iyi de­ğer­len­dir­di ve skora eşit­li­ği ge­tir­di. Ri­zes­por, 54. da­ki­ka­da De­And­re Yed­lin’in ceza sa­ha­sı için­de elle mü­da­ha­le et­me­si ne­de­niy­le pe­nal­tı ka­zan­dı. Topun ba­şı­na gelen Milan Skoda, Ri­zes­por’u bir kez daha öne ge­çir­di. Ga­la­ta­sa­ray, 74. da­ki­ka­da Me­ri­ah’ın kendi ka­le­si­ne at­tı­ğı golle skoru eşit­le­di. Hakem Vol­kan Ba­yars­lan, 77. da­ki­ka­da Ri­zes­por le­hi­ne pe­nal­tı nok­ta­sı­nı göds­ter­di. Yed­lin’in Mic­ha­lak’a yap­tı­ğı fa­ulün ceza sa­ha­sı dı­şın­da ol­du­ğu­na yö­ne­lik VAR uya­rı­sı son­ra­sı hakem ser­best vuruş işa­ret eder­ken Yed­lin’in iti­ra­zı­na Vol­kan Ba­yars­lan ikin­ci sarı kar­tı­nı gös­ter­di ve Ga­la­ta­sa­ray 10 kişi kaldı. Ri­zes­por’a ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren golü 90+3. da­ki­ka­da Fer­nan­do Bold­rin attı. İstan­bul’da 17 yıl sonra Ga­la­ta­sa­ray’ı mağ­lup eden ve üst üste ikin­ci kez ka­za­nan Ri­zes­por, pu­anı­nı 34’e yük­selt­ti.


Haber Merkezi