İkiz­de­re Me­şe­köy’de (Pet­ran) uzun yıl­lar­dır köy­lü­le­rin kış mev­si­min­de ula­şım aracı ola­rak kul­lan­dık­la­rı Üzme Tah­ta­sı İsviç­re­li ka­yak­çı­la­rın il­gi­si­ni çekti.

Rize’ye gelen İsviç­re­li 2 kayak sever spor­cu tu­rist is­mi­ni çok duy­duk­la­rı, yö­re­de Üzme Tah­ta­sı de­ni­len Pet­ran­bo­ar­dı gör­mek için İkiz­de­re’ye geldi.

Üzme Tah­ta­sı veya yeni is­miy­le Pet­ran­bo­ard fa­ali­ye­ti­nin ya­pıl­dı­ğı il­çe­ye, köye gel­mek­ten mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen İsviç­re­li iki spor­cu genç köyde Üzme Tah­ta­sı ko­nu­sun­da en usta spor­cu­lar­dan olan Hızır Havuz’dan bilgi al­dı­lar.

Üzme Tah­ta­sı­nın çok özel ağaç­tan us­ta­lık­la ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Hızır Havuz ’bu tah­ta­yı her­kes ya­pa­maz.
Us­ta­lık ve za­na­at is­te­yen bir iş.
Tahta ince hale ge­ti­ri­le­rek tep parça ola­rak ya­pı­lır.
Tah­ta­nın so­run­suz kay­ma­sı için alt ta­ra­fı­nı çok iyi zım­pa­ra­la­mak lazım, çok pü­rüz­süz bir yüz ol­ma­lı.
İsviç­re’den gelen kayak ve si­no­w­bard­ci ar­ka­daş­lar­la Pet­ran tah­ta­sı hak­kın­da soh­bet­le­ri­miz oldu Pet­ra­na çıkıp köyü gez­di­ler çok mem­nun bir şe­kil­de İkiz­de­re’den ay­rıl­dı­lar’ dedi.
İsviç­re­li tu­rist­ler dün­ya­yı saran Co­vid-19 teh­li­ke­si do­la­yı­sıy­la bu yıl ya­pı­la­ma­yan Pet­ran Üzme tah­ta­sı şen­li­ği­ne ge­lecek yıl­lar­da ka­tıl­mak is­te­riz.
Bu yöre kış spor­la­rı yap­mak için çok uygun, Pet­ran önem­li bir par­kur alanı’ de­di­ler.
Ge­le­nek­sel ola­rak her Şubat ayın­da Pet­ran­da ya­pı­lan Pet­ran­bo­ard kar şen­li­ği­ne yoğun ka­tı­lım­lar olur­du.
Geçen yıl 13.​kez ya­pı­lan şen­lik bu yıl Pan­de­mi ge­re­ğin­ce ya­pı­la­ma­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU