ÇAYKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜN’DE SUDAN BÜYÜK TASARRUF

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ilk kez, Rize’de Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len, sudan ta­sar­ruf için yağan yağ­mur su­yun­dan fay­da­lan­ma uy­gu­la­ma­sı ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü­nün bu­lun­du­ğu Müftü Ma­hal­le­sin­de, Genel Mü­dür­lük bi­na­sı­nın en alt ka­tın­da bu­lu­nan araç ga­ra­jı parkı üs­tün­de bu­lu­na boş alana, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’ın ta­li­ma­tıy­la baş­la­tı­lan, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Daire Baş­kan­lı­ğı­na bağlı tek­ni­ker­ler ta­ra­fın­dan pro­je­len­di­ri­len yağ­mur su­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me ve de­po­la­ma uy­gu­la­ma­sı büyük be­ğe­ni top­la­dı. Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ça­tı­sın­dan bo­ru­lar­la zemin kat­ta­ki araç ga­ra­jı­nın bu­lun­du­ğu alana yer­leş­ti­ri­len 15 ton ka­pa­si­te­li su de­po­la­ma tan­kı­na yağ­mur­lu ha­va­lar­da bi­ri­ken su ile Çay­kur’a ait hiz­met araç­la­rı­nın ve çev­re­nin te­miz­li­ği ya­pı­lı­yor.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM; “Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de anı iklim de­ği­şik­le­ri, diğer bir de­yiş­le kü­re­sel ısın­ma, kü­re­sel so­ğu­ma ile il­gi­li ge­liş­me­ler kar­şı­sın­da bi­rim­le­ri­miz­le yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­lar­da su nok­ta­sın­da nasıl ta­sar­ruf ede­riz ça­lış­ma­mı­zı ha­ya­ta ge­çir­miş olduk. Yağ­mu­run ve çayın şehri Rize’de te­şek­kül ola­rak her alan­da alın­ma­sı ge­re­ken ta­sar­ruf önlem ve uy­gu­la­ma­la­rı­mı­zı üç yıl­dır ta­viz­siz bir şek­li­de yü­rüt­me­ye devam edi­yo­ruz. Bütün fab­ri­ka­la­rı­mız­da atıl ve hurda du­rum­da bu­lu­nan her türlü mal­ze­me ve ma­ki­ne­yi, Ana­ta­mir fab­ri­ka­mız başta olmak üzere tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da bu­lu­nan atöl­ye­ler­de bu atıl mal­ze­me­le­ri üre­ti­me ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Bir­kaç yıl­dır ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu­muz bu uy­gu­la­ma­mız­la ku­ru­mu­mu­za önem­li oran­da ta­sar­ru­fu ka­zan­dır­mış olu­yo­ruz. Bun­lar­dan bi­ri­si­de Genel Mü­dür­lü­ğü­müz ga­ra­jın­da bu­lu­nan hiz­met araç­la­rı­mı­zın te­miz­lik­le­rin­de tü­ke­ti­len ton­lar­ca suyu artık üc­ret­siz ola­rak elde etmiş olduk. Allah’ın be­re­ke­ti üc­ret­siz yağ­mur su­yu­nu de­po­la­yıp kul­la­na­rak ku­ru­mu­mu­za üc­ret­siz su ta­sar­ru­fu sağ­la­mış olduk. Çayın ve yağ­mu­run baş­ken­ti olan ili­miz­de, ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu­muz yağ­mur su­yu­nu de­po­la­ma uy­gu­la­ma­sı­nın tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da ha­ya­ta ge­çir­miş ola­ca­ğız. Nor­mal ana su şe­be­ke­siy­le hiç bir bağ­lan­tı­sı ol­ma­yan, bi­na­nın ça­tı­sı­na yer­leş­tir­di­ği­miz su bo­ru­la­rın­dan ze­ni­me akan yağ­mur su­la­rı 15 ton su ka­pa­si­te­li saç de­po­mu­zun su gi­ri­şi­ne ko­nul­muş olan filt­re­den sü­zül­dük­ten sonra de­po­ya ak­mak­ta­dır. Yağ­mur su­yu­nu de­po­la­dı­ğı­mız su tan­kı­mı­zı hiç boş kal­ma­mak­ta­dır. Çünkü ül­ke­miz­de en çok ya­ğı­şın yağ­dı­ğı şehir Rize’miz­dir. Nasıl ça­yı­mız Rize için Allah’ın bir lüt­fuy­sa, en çok yağ­mu­run yağ­dı­ğı şehir ol­ma­mız­da, Allah’ın şeh­ri­mi­ze önem­li bir be­re­ke­ti­dir. Bu uy­gu­la­may­la, Genel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün çevre te­miz­li­ği ve tüm mev­cut ye­şil­lik alan­la­rı­nın yağ­mur su­yuy­la su­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ilave de­po­lar ya­pa­ca­ğız. Böy­le­lik­le yağ­mur su­la­rı­nı de­po­la­ma sis­te­mi­miz­le her ay ton­lar­ca su ta­sar­ru­fu­na git­miş olduk. Yağ­mur suyu top­la­ma sis­tem­le­ri, gü­nü­müz­de dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de uy­gu­la­nı­yor ol­ma­sı­na rağ­men su sı­kın­tı­sı çeken ül­ke­ler ka­te­go­ri­sin­de yer alan ül­ke­miz­de, bu konu ile il­gi­li ilk ça­lış­ma­yı baş­la­tan ku­rum­lar­dan bi­ri­si­yiz. Dün­ya­nın ve ül­ke­mi­zin son yıl­lar­da sıkça kar­şı­laş­tı­ğı su­suz­luk so­ru­nu ya­pı­la­rı­mız­da­ki bu ge­le­nek­sel uy­gu­la­ma­la­rın ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ril­me­si­ni ka­çı­nıl­maz kıl­mak­ta­dır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı