Türk Eği­tim Sen Rize Şube Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu, 106. Yıl­dö­nü­mün­de Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ve Şe­hit­ler Haf­ta­sı ile il­gi­li açık­la­ma yaptı. Ça­nak­ka­le’nin, Türk mil­le­ti­nin, hür ve ba­ğım­sız ka­rak­te­ri­nin ete ke­mi­ğe bü­rün­dü­ğü bir mü­ca­de­le, mâ­nâ­nın mad­de­ye galip gel­di­ği bir savaş, inan­cın ve imâ­nın küfrü boğ­du­ğu bir zafer ol­du­ğu­nu söy­le­yen Kö­se­oğ­lu şu söz­le­ri kay­det­ti:

“Türk mil­le­ti­nin, ta­ri­hin akı­şı­nı ma­zi­den al­dı­ğı ilham, inanç ve ira­dey­le de­ğiş­tir­di­ği, dünya mil­let­le­ri önün­de büyük bir kah­ra­man­lık des­ta­nı ser­gi­le­di­ği, is­tik­lâ­le duy­du­ğu derin bağ­lı­lı­ğın te­cel­li­si, is­tik­bâl uğ­ru­na ver­di­ği çetin mü­ca­de­le­nin muh­te­şem yıl dö­nü­mü­nü idrak edi­yor, Türk mil­le­ti­nin ebe­di­ye­te kadar kı­vanç­la ana­ca­ğı 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’ni 106. yıl­dö­nü­mün­de gu­rur­la kut­lu­yo­ruz.
Tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı andan iti­ba­ren is­tik­lâl ve is­tik­bâl uğ­ru­na büyük be­del­ler öde­yen mil­le­ti­miz, Dan­da­na­kan’dan Ça­nak­ka­le’ye aynı ide­alin, ira­de­nin, iza­nın ve ka­rar­lı­lı­ğın az­miy­le iler­le­miş, Türk mil­le­ti­nin ve dev­le­ti­nin bü­tün­lü­ğü­nü mü­da­faa ve mu­ha­fa­za için büyük gay­ret­ler gös­ter­miş­tir. Türk ta­ri­hi bu uğur­da ve­ri­len çetin mü­ca­de­le­le­ri ve sa­yı­sız şanlı za­fer­le­ri ba­rın­dır­mak­ta­dır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin ise şan ve şe­ref­le dolu ta­ri­hi­miz içe­ri­sin­de müs­tes­na bir yeri var­dır. Mil­le­ti­miz açı­sın­dan ta­ri­hi, st­ra­te­jik ve je­opo­li­tik bir öneme sahip olan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, sa­de­ce Türk mil­le­ti­nin is­tik­lâl ve is­tik­bâl mü­ca­de­le­si­ni değil si­ya­si, eko­no­mik ve kül­tü­rel ya­pı­sı­na da etki etmiş aziz bir ha­tı­ra­dır. Türk mil­le­ti­nin makûs ta­li­hi­nin de­ğiş­me­si açı­sın­dan önem­li bir yere sahip olan Ça­nak­ka­le Sa­va­şı, Türk mil­le­ti­ne dört bir yan­dan sal­dı­ran yedi dü­ve­lin ba­şı­na inen bir bal­yoz­dur. Dünya ta­ri­hin­de de önem­li bir yere sahip olan bu sa­vaş­ta Fran­sız, İngi­liz ve Anzak as­ker­le­ri Ge­li­bo­lu Ya­rı­ma­da­sı’nı ge­çe­me­miş­ler ve geri çe­kil­mek zo­run­da kal­mış­lar­dır. Türk mil­le­ti­nin düş­man kuv­vet­le­ri kar­şı­sın­da­ki bu ga­li­bi­yet aynı za­man­da dünya ta­ri­hi­ni de de­ğiş­tir­miş­tir. Türk mil­le­ti em­per­ya­liz­me karşı büyük bir mü­ca­de­le ver­miş, her cep­he­de ayrı bir des­tan yaz­mış­tır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ile Türk top­rak­la­rı üze­rin­de hak­sız bek­len­ti­ler­de olan­la­rın he­sap­la­rı tut­ma­mış, iti­laf dev­let­le­ri­nin kur­du­ğu oyun­lar bo­zul­muş, dış güç­le­rin Os­man­lı top­rak­la­rı üze­ri­ne yap­tık­la­rı plan­lar ama­cı­na ula­şa­ma­mış­tır. Türk or­du­su dün­ya­da eşi ol­ma­yan bir mü­ca­de­le ile ken­di­le­rin­den hem sa­yı­ca hem de tek­nik ola­rak üstün olan düş­man kuv­vet­le­ri­ni boz­gu­na uğ­rat­mış­tır. Türk mil­le­ti­nin bir­li­ği­ne, top­rak bü­tün­lü­ğü­ne kas­te­den em­per­ya­liz­min uşak­la­rı eli boş dön­müş­ler­dir. Ec­da­dı­mız, bir mil­let ol­ma­nın ira­de­si­ni gös­te­re­rek hep bir­lik­te ci­ha­na emsal ola­cak bir mü­ca­de­le ver­miş­tir. Kum­ka­le’de, Ece­abat’ta, Arı­bur­nu’nda, Sed­dül­ba­hir’de, Ki­lit­ba­hir’de, Conk­ba­yır’da, Ana­far­ta­lar’da mil­le­ti­mi­zin is­tik­bâ­li­ni inşa eden, iz­ze­ti­ni ko­ru­yan Türk or­du­su, Ça­nak­ka­le’de Türk mil­le­ti­nin yok edi­le­me­ye­ce­ği­ni bütün dün­ya­ya bir kez daha gös­ter­miş­tir. Ça­nak­ka­le; Türk mil­le­ti­nin ta­ri­hin­de ya­şa­dı­ğı her­han­gi bir harp de­ğil­dir. Ta­ri­hin kay­det­ti­ği en muh­te­şem sa­vun­ma za­fe­ri­dir. Ça­nak­ka­le; kü­re­sel güç­le­rin önün­de yal­nız­ca bir or­du­nun ver­di­ği mu­ha­re­be değil, Türk mil­le­ti­nin top­ye­kûn gi­riş­ti­ği bir mü­ca­de­le­dir. Ça­nak­ka­le; bir coğ­raf­ya­nın öte­sin­de Türk mil­le­ti­nin nab­zı­nın at­tı­ğı yer­dir. Ça­nak­ka­le; ye­nil­mez mil­le­tin, ge­çil­mez top­rak­la­rın, Türk­lü­ğün Ana­do­lu’daki kadim var­lı­ğı­nın tes­ci­li­dir. Ça­nak­ka­le; Türk mil­le­ti­nin ma­zi­den gelip, atiye giden yo­lu­nun ufku, ül­kü­sü, ruhu ve tem­si­li­dir. Kah­ra­man­lık­la­rı, daha nice yıl­lar ha­fı­za­mız­da ya­şa­ya­cak Ça­nak­ka­le di­re­ni­şi, ec­da­dı­mı­zın mü­ca­de­le ruhu Ça­nak­ka­le şu­uruy­la ku­şak­tan ku­şa­ğa ak­ta­rı­la­cak­tır. Kah­ra­man­lık, za­lim­le­re, zu­lüm­le­re, ölüm­le­re mey­dan oku­mak­tır. Kü­re­sel güç­le­re karşı, 18 Mart’ta Ça­nak­ka­le’de kah­ra­man­lık des­ta­nı yazan mil­le­ti­mi­zi, bu top­rak­la­rı so­nu­nu dü­şün­me­den sa­vu­nan ec­da­dı­mı­zı ta­ri­hi­miz daima kı­vanç­la ha­tır­la­ya­cak­tır. Aziz ec­da­dı­mı­zın muh­te­rem ve muh­te­şem ha­tı­ra­la­rı ebe­di­ye­te kadar ya­şa­ya­cak­tır. Ge­le­ce­ği­ni geç­mi­şi­nin aziz ha­tı­ra­la­rı üze­ri­ne inşa eden mil­le­ti­miz, milli bir­li­ği­mi­zin, iç bü­tün­lü­ğü­mü­zün te­mel­le­ri­ni sars­ma­ya kal­kan­la­rı, dün ol­du­ğu gibi bugün de ve ge­le­cek­te de ber­ta­raf ede­cek­tir. Mil­le­ti­mi­zin bir­li­ğin­den, top­rak­la­rı­mı­zın bü­tün­lü­ğün­den ra­hat­sız olan­lar dün ol­du­ğu gibi bugün de emel­le­ri­ne ula­şa­ma­ya­cak­lar, he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­me­ye­cek­ler­dir. Aziz Türk mil­le­ti, hain emel­ler bes­le­yen dış güç­le­re ve on­la­rın iç­te­ki ma­şa­la­rı­na bir ve ba­ğım­sız olma ira­de­si­ni daima gös­te­re­cek­tir. Türk Eği­tim Sen ola­rak milli ha­fı­za­mız­da gü­zi­de bir yeri olan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’mizi 106. yıl dö­nü­mün­de büyük bir coş­kuy­la anı­yor, bize bu za­fe­ri ya­şa­tan aziz şe­hit­le­ri­mi­ze, mu­kad­des ha­tı­ra­la­rı­na layık olma gay­re­tin­den ay­rıl­ma­ya­ca­ğı­mı­zı yi­ne­li­yor, mili mü­ca­de­le ru­hu­nun her dem taze ka­la­ca­ğı­nı ve bir onur ni­şa­ne­si ola­rak ebe­di­ye­te kadar var ola­ca­ğı­nı ina­nı­yo­ruz. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin 106. Yıl­dö­nü­mü ve Şe­hit­ler Haf­ta­sı’nda aziz mil­le­ti­mi­ze nice za­fer­ler bah­şe­den kah­ra­man ec­da­dı­mı­zı, bir­li­ği­miz ve dir­li­ği­miz için is­tik­lâ­li­mi­zi ko­ru­mak uğ­run­da mü­ca­de­le­ler veren şe­hit­le­ri­mi­zi min­net­le ve şük­ran­la anı­yo­ruz. Kah­ra­man­lık­la­rıy­la dil­ler­de des­tan­laş­mış; ce­sa­ret­le­ri, inanç­la­rıy­la abi­de­leş­miş ve üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız top­rak­la­rı aziz kan­la­rıy­la vatan kılan, fani be­den­le­ri­ni terk ede­rek ölüm­süz­le­şen şe­hit­le­ri­mi­ze rah­met di­li­yo­ruz. Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve Ça­nak­ka­le’nin tüm ku­man­dan­la­rı olmak üzere milli di­re­ni­şin isim­siz kah­ra­man­la­rı ve bütün şe­hit­le­ri­mi­zin aziz ruh­la­rı şad olsun.”


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun KA­LEN­DER