Bülent Hoca Takımı Birleştirdi

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, “3 puana çok ih­ti­ya­cı­mız vardı. Ri­zes­por ola­rak iyi oy­na­dık ve ka­zan­dık” diye ko­nuş­tu.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 mağ­lup etti. Maçın ar­dın­dan basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın güzel ve he­ye­can­lı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Ne­ti­ce­de Ri­zes­por ola­rak biz ka­zan­dık.
Ga­la­ta­sa­ray büyük bir kulüp, ta­raf­ta­rı çok olan bir kulüp.
On­la­rın da ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı is­te­riz.
3 puana çok ih­ti­ya­cı­mız vardı.
Ri­zes­por ola­rak iyi oy­na­dık ve ka­zan­dık.
Ho­ca­mız­la yeni baş­la­ma­mı­za rağ­men çok iyi bir uyum içe­ri­sin­de­yiz ve ligi in­şal­lah çok daha iyi bir yerde bi­ti­ri­riz” dedi.
“Bü­lent hoca ta­kı­mı bir­leş­tir­di”
Ga­la­ta­sa­ray yedek ku­lü­be­siy­le Çay­kur Ri­zes­por yedek ku­lü­be­si­nin maç içe­ri­sin­de­ki tar­tış­ma­la­rıy­la ala­ka­lı ko­nu­şan Kar­tal, “Maç içe­ri­sin­de he­ye­can­lı olay­lar ola­bi­lir.
O anda iki hoca bir­bi­ri­ni kır­mış ola­bi­lir, bun­lar nor­mal şey­ler.
Ufak tefek şey­le­ri nor­mal kar­şı­la­ya­ca­ğız.
Maç he­ye­can­lıy­dı, so­nu­cu bizim le­hi­mi­ze oldu.
Bü­lent Uygun ger­çek­ten çok iyi elekt­rik al­dı­ğı­mız, rahat ko­nuş­tu­ğu­muz bir hoca.
Yerli ho­ca­la­ra daha çok önem ver­mek ge­re­kir.
Çünkü her şeyi ko­nu­şup espri ya­pa­bi­li­yo­ruz.
Ta­kı­mı bir­leş­tir­di Bü­lent hoca.
Bü­lent ho­cay­la daha iyi yer­le­re ge­li­riz in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi