Monthly Archives: Mart 2021

İSVİÇRELİ KAYAKÇILAR İKİZDEREDE

İkiz­de­re Me­şe­köy’de (Pet­ran) uzun yıl­lar­dır köy­lü­le­rin kış mev­si­min­de ula­şım aracı ola­rak kul­lan­dık­la­rı Üzme Tah­ta­sı İsviç­re­li ka­yak­çı­la­rın il­gi­si­ni çekti.

Rize’ye gelen İsviç­re­li 2 kayak sever spor­cu tu­rist is­mi­ni çok duy­duk­la­rı, yö­re­de Üzme Tah­ta­sı de­ni­len Pet­ran­bo­ar­dı gör­mek için İkiz­de­re’ye geldi.

Üzme Tah­ta­sı veya yeni is­miy­le Pet­ran­bo­ard fa­ali­ye­ti­nin ya­pıl­dı­ğı il­çe­ye, köye gel­mek­ten mem­nun ol­duk­la­rı­nı söy­le­yen İsviç­re­li iki spor­cu genç köyde Üzme Tah­ta­sı ko­nu­sun­da en usta spor­cu­lar­dan olan Hızır Havuz’dan bilgi al­dı­lar.

Üzme Tah­ta­sı­nın çok özel ağaç­tan us­ta­lık­la ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Hızır Havuz ’bu tah­ta­yı her­kes ya­pa­maz.
Us­ta­lık ve za­na­at is­te­yen bir iş.
Tahta ince hale ge­ti­ri­le­rek tep parça ola­rak ya­pı­lır.
Tah­ta­nın so­run­suz kay­ma­sı için alt ta­ra­fı­nı çok iyi zım­pa­ra­la­mak lazım, çok pü­rüz­süz bir yüz ol­ma­lı.
İsviç­re’den gelen kayak ve si­no­w­bard­ci ar­ka­daş­lar­la Pet­ran tah­ta­sı hak­kın­da soh­bet­le­ri­miz oldu Pet­ra­na çıkıp köyü gez­di­ler çok mem­nun bir şe­kil­de İkiz­de­re’den ay­rıl­dı­lar’ dedi.
İsviç­re­li tu­rist­ler dün­ya­yı saran Co­vid-19 teh­li­ke­si do­la­yı­sıy­la bu yıl ya­pı­la­ma­yan Pet­ran Üzme tah­ta­sı şen­li­ği­ne ge­lecek yıl­lar­da ka­tıl­mak is­te­riz.
Bu yöre kış spor­la­rı yap­mak için çok uygun, Pet­ran önem­li bir par­kur alanı’ de­di­ler.
Ge­le­nek­sel ola­rak her Şubat ayın­da Pet­ran­da ya­pı­lan Pet­ran­bo­ard kar şen­li­ği­ne yoğun ka­tı­lım­lar olur­du.
Geçen yıl 13.​kez ya­pı­lan şen­lik bu yıl Pan­de­mi ge­re­ğin­ce ya­pı­la­ma­dı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜN’DE SUDAN BÜYÜK TASARRUF

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ilk kez, Rize’de Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ha­ya­ta ge­çi­ri­len, sudan ta­sar­ruf için yağan yağ­mur su­yun­dan fay­da­lan­ma uy­gu­la­ma­sı ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

Çay İşlet­me­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü­nün bu­lun­du­ğu Müftü Ma­hal­le­sin­de, Genel Mü­dür­lük bi­na­sı­nın en alt ka­tın­da bu­lu­nan araç ga­ra­jı parkı üs­tün­de bu­lu­na boş alana, Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM’ın ta­li­ma­tıy­la baş­la­tı­lan, Çay­kur İdari ve Sos­yal İşler Daire Baş­kan­lı­ğı­na bağlı tek­ni­ker­ler ta­ra­fın­dan pro­je­len­di­ri­len yağ­mur su­la­rı­nı de­ğer­len­dir­me ve de­po­la­ma uy­gu­la­ma­sı büyük be­ğe­ni top­la­dı. Çay­kur Genel Mü­dür­lü­ğü ça­tı­sın­dan bo­ru­lar­la zemin kat­ta­ki araç ga­ra­jı­nın bu­lun­du­ğu alana yer­leş­ti­ri­len 15 ton ka­pa­si­te­li su de­po­la­ma tan­kı­na yağ­mur­lu ha­va­lar­da bi­ri­ken su ile Çay­kur’a ait hiz­met araç­la­rı­nın ve çev­re­nin te­miz­li­ği ya­pı­lı­yor.

Çay­kur Genel Mü­dü­rü ve YK Baş­ka­nı Yusuf Ziya ALİM; “Tüm dün­ya­da ol­du­ğu gibi ül­ke­miz­de de anı iklim de­ği­şik­le­ri, diğer bir de­yiş­le kü­re­sel ısın­ma, kü­re­sel so­ğu­ma ile il­gi­li ge­liş­me­ler kar­şı­sın­da bi­rim­le­ri­miz­le yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­lar­da su nok­ta­sın­da nasıl ta­sar­ruf ede­riz ça­lış­ma­mı­zı ha­ya­ta ge­çir­miş olduk. Yağ­mu­run ve çayın şehri Rize’de te­şek­kül ola­rak her alan­da alın­ma­sı ge­re­ken ta­sar­ruf önlem ve uy­gu­la­ma­la­rı­mı­zı üç yıl­dır ta­viz­siz bir şek­li­de yü­rüt­me­ye devam edi­yo­ruz. Bütün fab­ri­ka­la­rı­mız­da atıl ve hurda du­rum­da bu­lu­nan her türlü mal­ze­me ve ma­ki­ne­yi, Ana­ta­mir fab­ri­ka­mız başta olmak üzere tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da bu­lu­nan atöl­ye­ler­de bu atıl mal­ze­me­le­ri üre­ti­me ka­zan­dı­rı­yo­ruz. Bir­kaç yıl­dır ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu­muz bu uy­gu­la­ma­mız­la ku­ru­mu­mu­za önem­li oran­da ta­sar­ru­fu ka­zan­dır­mış olu­yo­ruz. Bun­lar­dan bi­ri­si­de Genel Mü­dür­lü­ğü­müz ga­ra­jın­da bu­lu­nan hiz­met araç­la­rı­mı­zın te­miz­lik­le­rin­de tü­ke­ti­len ton­lar­ca suyu artık üc­ret­siz ola­rak elde etmiş olduk. Allah’ın be­re­ke­ti üc­ret­siz yağ­mur su­yu­nu de­po­la­yıp kul­la­na­rak ku­ru­mu­mu­za üc­ret­siz su ta­sar­ru­fu sağ­la­mış olduk. Çayın ve yağ­mu­run baş­ken­ti olan ili­miz­de, ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu­muz yağ­mur su­yu­nu de­po­la­ma uy­gu­la­ma­sı­nın tüm fab­ri­ka­la­rı­mız­da ha­ya­ta ge­çir­miş ola­ca­ğız. Nor­mal ana su şe­be­ke­siy­le hiç bir bağ­lan­tı­sı ol­ma­yan, bi­na­nın ça­tı­sı­na yer­leş­tir­di­ği­miz su bo­ru­la­rın­dan ze­ni­me akan yağ­mur su­la­rı 15 ton su ka­pa­si­te­li saç de­po­mu­zun su gi­ri­şi­ne ko­nul­muş olan filt­re­den sü­zül­dük­ten sonra de­po­ya ak­mak­ta­dır. Yağ­mur su­yu­nu de­po­la­dı­ğı­mız su tan­kı­mı­zı hiç boş kal­ma­mak­ta­dır. Çünkü ül­ke­miz­de en çok ya­ğı­şın yağ­dı­ğı şehir Rize’miz­dir. Nasıl ça­yı­mız Rize için Allah’ın bir lüt­fuy­sa, en çok yağ­mu­run yağ­dı­ğı şehir ol­ma­mız­da, Allah’ın şeh­ri­mi­ze önem­li bir be­re­ke­ti­dir. Bu uy­gu­la­may­la, Genel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün çevre te­miz­li­ği ve tüm mev­cut ye­şil­lik alan­la­rı­nın yağ­mur su­yuy­la su­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ilave de­po­lar ya­pa­ca­ğız. Böy­le­lik­le yağ­mur su­la­rı­nı de­po­la­ma sis­te­mi­miz­le her ay ton­lar­ca su ta­sar­ru­fu­na git­miş olduk. Yağ­mur suyu top­la­ma sis­tem­le­ri, gü­nü­müz­de dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de uy­gu­la­nı­yor ol­ma­sı­na rağ­men su sı­kın­tı­sı çeken ül­ke­ler ka­te­go­ri­sin­de yer alan ül­ke­miz­de, bu konu ile il­gi­li ilk ça­lış­ma­yı baş­la­tan ku­rum­lar­dan bi­ri­si­yiz. Dün­ya­nın ve ül­ke­mi­zin son yıl­lar­da sıkça kar­şı­laş­tı­ğı su­suz­luk so­ru­nu ya­pı­la­rı­mız­da­ki bu ge­le­nek­sel uy­gu­la­ma­la­rın ye­ni­den gün­de­me ge­ti­ril­me­si­ni ka­çı­nıl­maz kıl­mak­ta­dır.” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

RİZEDE CRUİSE PROJESİNİ ENGELLEYEN SİYASETÇİ KİM

RİPORT Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Asım Çil­li­oğ­lu’nun açık­la­dı­ğı Rize’de Cru­ise pro­je­si­ni en­gel­le­yen si­ya­set­çi kim so­ru­su cevap bek­li­yor.

Bölge tu­riz­mi­ne ve eko­no­mik ge­liş­me­ye kat­kı­da bu­lu­na­ca­ğı be­lir­ti­len Cru­ise ge­mi­le­ri­nin Rize’ye gel­me­si için pro­je­ler ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen RİPORT Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Asım Çil­li­oğ­lu Ga­ze­te­ci Tur­gay Ayhan’a konu hak­kın­da çok önem­li açık­la­ma­da bu­lun­du. Rize Li­ma­nı­na Cru­ise ge­mi­le­ri­nin ge­le­bil­me­si için 300 metre uzun­lu­ğun­da bir rıh­tım ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da proje ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­yen Çil­li­oğ­lu’fakat si­ya­set­te et­ki­li ko­num­da olan bir ki­şi­nin bu pro­je­yi bal­ta­la­ya­rak rafa kal­dır­dı­ğı­nı söy­le­di. Rize Li­ma­nı­nın yolcu ge­mi­le­ri­ne açıl­ma­sı la­zım­dı. Bu ko­nu­da çok ciddi an­lam­da proje ha­zır­la­dık. Bu ge­mi­le­rin Rize’ye önem­li katma değer ka­ta­ca­ğı­na ina­nı­yor­duk. Yurt­dı­şı­na gi­de­rek çe­şit­li plat­form­lar­da su­num­lar yap­tık Rize’yi ön plana çı­ka­ra­rak dün­ya­nın sa­yı­lı der­gi­le­rin­de yer al­ma­sı­nı sağ­la­dık. Çok ka­la­ba­lık yolcu ta­şı­yan bu ge­mi­le­rin Rize’ye gel­me­si için alt­ya­pı ça­lış­ma­sın­da bu­lun­duk dö­nem­de Rize’de si­ya­set­te etkin olan kişi bu işe mü­da­hil ol­duk­tan sonra bu işi bal­ta­la­dı. Bizim is­te­di­ği­miz 300 met­re­lik bir rıh­tım uzat­ma işiy­di. O zaman 11 mil­yo­na mal ola­cak­tı. Bu rıh­tım ol­say­dı Cru­ise ge­mi­le­ri ko­lay­ca ya­na­şa­cak­tı. Bu pro­je­miz du­ru­yor sa­hip­le­ni­lir­se des­tek olu­nur­sa yine des­tek­le­riz’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RTEÜ’nün 15. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin (RTEÜ) ku­ru­lu­şu­nun 15. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Kong­re ve Kül­tür Mer­ke­zi Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda “15. Ku­ru­luş Yıl Dö­nü­mü Kut­la­ma Tö­re­ni” ger­çek­leş­ti­ril­di.

Prog­ram­da, 2020 yı­lın­da yap­mış ol­duk­la­rı ça­lış­ma­lar­la Aka­de­mik Teş­vik Uy­gu­la­ma­sın­da en yük­sek puan alan üç öğ­re­tim üye­si­ne belge tö­re­ni ve RTEÜ’nün de­ği­şik fa­kül­te ve yük­se­ko­kul­la­rın­da görev yapan Pro­fe­sör, Do­çent ve Dr. Öğr. Üyesi ol­ma­ya hak ka­zan­mış olan öğ­re­tim üye­le­ri­ne cübbe giyme tö­re­ni ya­pıl­dı.

Saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Marşı’nın söy­len­me­si ile baş­la­yan tö­ren­de, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di.
Rek­tör Ka­ra­man ko­nuş­ma­sı­na, “Gönül is­ter­di ki, tüm aka­de­mik ve idari per­so­ne­li­miz­le, öğ­ren­ci­le­ri­miz­le, ili­mi­zin pro­to­ko­lü ve pay­daş­la­rı­mız­la 15. yı­lı­mı­zı coş­ku­lu bir şe­kil­de kut­la­ya­lım.
Ancak ma­ale­sef bir yıl­dır ya­şa­mak­ta ol­du­ğu­muz sal­gın sü­re­ci buna mü­sa­ade et­me­mek­te­dir.
Do­la­yı­sıy­la için­den geç­mek­te ol­du­ğu­muz sal­gın ku­ral­la­rı­na uygun mü­te­va­zı bir tören dü­zen­le­me­ye karar ver­dik.” di­ye­rek baş­la­dı.
Bir üni­ver­si­te­nin ku­rul­ma­sı, ku­rum­sal­laş­ma­sı ve alt ya­pı­sı­nı ta­mam­la­ma­sı için 15 yılın çok kısa bir zaman di­li­mi ol­du­ğu­nu ifade eden Rek­tör Ka­ra­man, “ Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ola­rak biz bu kısa zaman içe­ri­sin­de eği­tim-öğ­re­tim ve araş­tır­ma-ge­liş­tir­me alt ya­pı­sın­dan aka­de­mik kadro ve ku­rum­sal­laş­ma­ya, aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı­ya va­rın­ca­ya kadar bir­çok alan­da bütün pay­daş­la­rı­mı­zın gurur du­ya­ca­ğı bir ge­liş­me gös­ter­dik ve örnek alı­nan bir üni­ver­si­te ha­li­ne gel­dik.
Bun­dan son­ra­ki he­de­fi­miz ise gel­di­ği­miz bu nok­ta­yı ve gös­ter­di­ği­miz ba­şa­rı­yı sür­dü­rü­le­bi­lir kıl­mak ve üze­ri­ne yeni ba­şa­rı­lar ek­le­ye­rek ge­le­ce­ğe daha sağ­lam adım­lar­la yü­rü­mek­tir.” dedi.
Rek­tör Ka­ra­man, ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne kadar geçen zaman zar­fın­da RTEÜ’nün sa­de­ce ni­ce­lik­sel ola­rak bü­yü­me­di­ği­ni aynı za­man­da ni­te­lik ola­rak da çok önem­li nok­ta­la­ra gel­di­ği­ni be­lir­te­rek ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­ler ve elde edi­len ba­şa­rı­la­rı an­lat­tı.
2020 yılı içe­ri­sin­de Pro­fe­sör, Do­çent ve Dr. Öğr. Üyesi olan öğ­re­tim üye­le­ri ile yap­mış ol­duk­la­rı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de ödül al­ma­ya hak ka­za­nan öğ­re­tim üye­le­ri­ni teb­rik eden Rek­tör Ka­ra­man, “Ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne üni­ver­si­te­miz­de görev yapıp ebe­di­ye­te ir­ti­hal eden­le­re Allah’tan rah­met di­li­yo­rum.
Yüce Mevla’dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin daha nice ba­şa­rı­lar­la dolu 15. yıl­la­rı­nı gör­me­yi he­pi­mi­ze nasip et­me­si­ni te­men­ni edi­yor, siz­le­ri say­gıy­la, sev­giy­le ve mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­rum.” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı ta­mam­la­dı.
Rek­tör Ka­ra­man’ın ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan 2020 yı­lın­da Aka­de­mik Teş­vik Uy­gu­la­ma­sın­dan en yük­sek puan alan üç öğ­re­tim üye­si­ne ba­şa­rı bel­ge­le­ri tak­dim edi­le­rek Pro­fe­sör, Do­çent ve Dr. Öğr. Üyesi kad­ro­su­na ata­nan öğ­re­tim üye­le­ri için Cübbe Giyme Tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ril­di.
Tö­re­ne, RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man, Rek­tör Yar­dım­cı­la­rı Prof. Dr. Ali Bil­gin, Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Prof. Dr. Adnan Yıl­maz, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­la­rı İbra­him Avcı, Sait Ya­şı­yan ve de­kan­lar ka­tıl­dı.


Ha­ber-Fo­to: RTEÜ BASIN

Ruh Sağlığı Hizmetleri Değerlendirilme Toplantısı Yapıldı

Rize Va­li­li­ği ile İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü ko­or­di­nas­yon­lu­ğun­da ili­miz­de su­nu­lan ruh sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri­nin de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­sı Rize Va­li­si Kemal ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ril­di.

Rize Va­li­li­ği Top­lan­tı sa­lo­nun­da Vali ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya Vali yar­dım­cı­sı Bay­ram SAĞIR, Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Meh­met PAT­LAK, Rize İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Nu­ret­tin GÖK­DU­MAN, Rize İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Albay Hakan DE­DE­BA­ĞI, Rize İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa TEPE, Rize Aile, Ça­lış­ma ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dü­rü İdris Al­tun­taş, Rize İl Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü Halk Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op. Dr. Seç­kin Ka­ra­oğ­lu, Sağ­lık Hiz­met­le­ri Baş­ka­nı Op. Dr. Talip BAŞAK, Rize Dev­let Has­ta­ne­si Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi so­rum­lu he­ki­mi Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dr. İlknur Kiraz AVCI ve Ruh Sağ­lı­ğı Bi­ri­mi Uz­ma­nı Salih YIL­DI­RIM ka­tıl­dı.

Top­lan­tı­da İl Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. TEPE ili­miz­de su­nu­lan ruh sağ­lı­ğı hiz­met­le­ri ile il­gi­li bir sunum yaptı.
Top­lan­tı­da ili­miz­de bu­lu­nan ruh sağ­lı­ğı has­ta­la­rı­nın ge­rek­li sağ­lık te­sis­le­ri­ne sevki ve ya­ta­rak te­da­vi­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı, alkol ve madde ba­ğım­lı­sı has­ta­la­rın te­da­vi­le­ri­nin ger­çek­leş­ti­ril­me­sin­de ya­şa­nan so­run­lar ve çözüm yol­la­rı dile ge­ti­ril­di.
Ruh sağ­lı­ğı has­ta­lık­la­rı bu­lu­nan çocuk ve ye­tiş­kin­ler ile alkol ve madde ba­ğım­lı­sı has­ta­la­ra sahip olan aile­le­rin ya­şa­dık­la­rı so­run­lar ve alı­na­bi­lecek ön­lem­le­rin de­ğer­len­di­ril­di­ği top­lan­tı­da vaka bazlı ola­rak has­ta­la­ra yö­ne­lik uy­gu­la­na­bi­lecek ted­bir­ler hak­kın­da tek­rar gö­rüş­me­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si­ne karar ve­ril­di. Ay­rı­ca 5395 Sa­yı­lı Çocuk Ko­ru­ma Ka­nu­nu ge­re­ği hak­la­rın­da sağ­lık ted­bi­ri bu­lu­nan ço­cuk­la­rın te­da­vi­le­rin­de ya­şa­nan zor­luk­lar ile aile­le­ri­mi­zin ya­şa­dı­ğı maddi ve ma­ne­vi so­run­la­ra çözüm öne­ri­le­ri su­nul­du.


Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI

ÇANAKKALE İSTİKLÂLİMİZİN TECELLİSİ İSTİKBÂLİMİZİN NİŞANESİDİR!

Türk Eği­tim Sen Rize Şube Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu, 106. Yıl­dö­nü­mün­de Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ve Şe­hit­ler Haf­ta­sı ile il­gi­li açık­la­ma yaptı. Ça­nak­ka­le’nin, Türk mil­le­ti­nin, hür ve ba­ğım­sız ka­rak­te­ri­nin ete ke­mi­ğe bü­rün­dü­ğü bir mü­ca­de­le, mâ­nâ­nın mad­de­ye galip gel­di­ği bir savaş, inan­cın ve imâ­nın küfrü boğ­du­ğu bir zafer ol­du­ğu­nu söy­le­yen Kö­se­oğ­lu şu söz­le­ri kay­det­ti:

“Türk mil­le­ti­nin, ta­ri­hin akı­şı­nı ma­zi­den al­dı­ğı ilham, inanç ve ira­dey­le de­ğiş­tir­di­ği, dünya mil­let­le­ri önün­de büyük bir kah­ra­man­lık des­ta­nı ser­gi­le­di­ği, is­tik­lâ­le duy­du­ğu derin bağ­lı­lı­ğın te­cel­li­si, is­tik­bâl uğ­ru­na ver­di­ği çetin mü­ca­de­le­nin muh­te­şem yıl dö­nü­mü­nü idrak edi­yor, Türk mil­le­ti­nin ebe­di­ye­te kadar kı­vanç­la ana­ca­ğı 18 Mart Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’ni 106. yıl­dö­nü­mün­de gu­rur­la kut­lu­yo­ruz.
Tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı andan iti­ba­ren is­tik­lâl ve is­tik­bâl uğ­ru­na büyük be­del­ler öde­yen mil­le­ti­miz, Dan­da­na­kan’dan Ça­nak­ka­le’ye aynı ide­alin, ira­de­nin, iza­nın ve ka­rar­lı­lı­ğın az­miy­le iler­le­miş, Türk mil­le­ti­nin ve dev­le­ti­nin bü­tün­lü­ğü­nü mü­da­faa ve mu­ha­fa­za için büyük gay­ret­ler gös­ter­miş­tir. Türk ta­ri­hi bu uğur­da ve­ri­len çetin mü­ca­de­le­le­ri ve sa­yı­sız şanlı za­fer­le­ri ba­rın­dır­mak­ta­dır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin ise şan ve şe­ref­le dolu ta­ri­hi­miz içe­ri­sin­de müs­tes­na bir yeri var­dır. Mil­le­ti­miz açı­sın­dan ta­ri­hi, st­ra­te­jik ve je­opo­li­tik bir öneme sahip olan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, sa­de­ce Türk mil­le­ti­nin is­tik­lâl ve is­tik­bâl mü­ca­de­le­si­ni değil si­ya­si, eko­no­mik ve kül­tü­rel ya­pı­sı­na da etki etmiş aziz bir ha­tı­ra­dır. Türk mil­le­ti­nin makûs ta­li­hi­nin de­ğiş­me­si açı­sın­dan önem­li bir yere sahip olan Ça­nak­ka­le Sa­va­şı, Türk mil­le­ti­ne dört bir yan­dan sal­dı­ran yedi dü­ve­lin ba­şı­na inen bir bal­yoz­dur. Dünya ta­ri­hin­de de önem­li bir yere sahip olan bu sa­vaş­ta Fran­sız, İngi­liz ve Anzak as­ker­le­ri Ge­li­bo­lu Ya­rı­ma­da­sı’nı ge­çe­me­miş­ler ve geri çe­kil­mek zo­run­da kal­mış­lar­dır. Türk mil­le­ti­nin düş­man kuv­vet­le­ri kar­şı­sın­da­ki bu ga­li­bi­yet aynı za­man­da dünya ta­ri­hi­ni de de­ğiş­tir­miş­tir. Türk mil­le­ti em­per­ya­liz­me karşı büyük bir mü­ca­de­le ver­miş, her cep­he­de ayrı bir des­tan yaz­mış­tır. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri ile Türk top­rak­la­rı üze­rin­de hak­sız bek­len­ti­ler­de olan­la­rın he­sap­la­rı tut­ma­mış, iti­laf dev­let­le­ri­nin kur­du­ğu oyun­lar bo­zul­muş, dış güç­le­rin Os­man­lı top­rak­la­rı üze­ri­ne yap­tık­la­rı plan­lar ama­cı­na ula­şa­ma­mış­tır. Türk or­du­su dün­ya­da eşi ol­ma­yan bir mü­ca­de­le ile ken­di­le­rin­den hem sa­yı­ca hem de tek­nik ola­rak üstün olan düş­man kuv­vet­le­ri­ni boz­gu­na uğ­rat­mış­tır. Türk mil­le­ti­nin bir­li­ği­ne, top­rak bü­tün­lü­ğü­ne kas­te­den em­per­ya­liz­min uşak­la­rı eli boş dön­müş­ler­dir. Ec­da­dı­mız, bir mil­let ol­ma­nın ira­de­si­ni gös­te­re­rek hep bir­lik­te ci­ha­na emsal ola­cak bir mü­ca­de­le ver­miş­tir. Kum­ka­le’de, Ece­abat’ta, Arı­bur­nu’nda, Sed­dül­ba­hir’de, Ki­lit­ba­hir’de, Conk­ba­yır’da, Ana­far­ta­lar’da mil­le­ti­mi­zin is­tik­bâ­li­ni inşa eden, iz­ze­ti­ni ko­ru­yan Türk or­du­su, Ça­nak­ka­le’de Türk mil­le­ti­nin yok edi­le­me­ye­ce­ği­ni bütün dün­ya­ya bir kez daha gös­ter­miş­tir. Ça­nak­ka­le; Türk mil­le­ti­nin ta­ri­hin­de ya­şa­dı­ğı her­han­gi bir harp de­ğil­dir. Ta­ri­hin kay­det­ti­ği en muh­te­şem sa­vun­ma za­fe­ri­dir. Ça­nak­ka­le; kü­re­sel güç­le­rin önün­de yal­nız­ca bir or­du­nun ver­di­ği mu­ha­re­be değil, Türk mil­le­ti­nin top­ye­kûn gi­riş­ti­ği bir mü­ca­de­le­dir. Ça­nak­ka­le; bir coğ­raf­ya­nın öte­sin­de Türk mil­le­ti­nin nab­zı­nın at­tı­ğı yer­dir. Ça­nak­ka­le; ye­nil­mez mil­le­tin, ge­çil­mez top­rak­la­rın, Türk­lü­ğün Ana­do­lu’daki kadim var­lı­ğı­nın tes­ci­li­dir. Ça­nak­ka­le; Türk mil­le­ti­nin ma­zi­den gelip, atiye giden yo­lu­nun ufku, ül­kü­sü, ruhu ve tem­si­li­dir. Kah­ra­man­lık­la­rı, daha nice yıl­lar ha­fı­za­mız­da ya­şa­ya­cak Ça­nak­ka­le di­re­ni­şi, ec­da­dı­mı­zın mü­ca­de­le ruhu Ça­nak­ka­le şu­uruy­la ku­şak­tan ku­şa­ğa ak­ta­rı­la­cak­tır. Kah­ra­man­lık, za­lim­le­re, zu­lüm­le­re, ölüm­le­re mey­dan oku­mak­tır. Kü­re­sel güç­le­re karşı, 18 Mart’ta Ça­nak­ka­le’de kah­ra­man­lık des­ta­nı yazan mil­le­ti­mi­zi, bu top­rak­la­rı so­nu­nu dü­şün­me­den sa­vu­nan ec­da­dı­mı­zı ta­ri­hi­miz daima kı­vanç­la ha­tır­la­ya­cak­tır. Aziz ec­da­dı­mı­zın muh­te­rem ve muh­te­şem ha­tı­ra­la­rı ebe­di­ye­te kadar ya­şa­ya­cak­tır. Ge­le­ce­ği­ni geç­mi­şi­nin aziz ha­tı­ra­la­rı üze­ri­ne inşa eden mil­le­ti­miz, milli bir­li­ği­mi­zin, iç bü­tün­lü­ğü­mü­zün te­mel­le­ri­ni sars­ma­ya kal­kan­la­rı, dün ol­du­ğu gibi bugün de ve ge­le­cek­te de ber­ta­raf ede­cek­tir. Mil­le­ti­mi­zin bir­li­ğin­den, top­rak­la­rı­mı­zın bü­tün­lü­ğün­den ra­hat­sız olan­lar dün ol­du­ğu gibi bugün de emel­le­ri­ne ula­şa­ma­ya­cak­lar, he­def­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­me­ye­cek­ler­dir. Aziz Türk mil­le­ti, hain emel­ler bes­le­yen dış güç­le­re ve on­la­rın iç­te­ki ma­şa­la­rı­na bir ve ba­ğım­sız olma ira­de­si­ni daima gös­te­re­cek­tir. Türk Eği­tim Sen ola­rak milli ha­fı­za­mız­da gü­zi­de bir yeri olan Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’mizi 106. yıl dö­nü­mün­de büyük bir coş­kuy­la anı­yor, bize bu za­fe­ri ya­şa­tan aziz şe­hit­le­ri­mi­ze, mu­kad­des ha­tı­ra­la­rı­na layık olma gay­re­tin­den ay­rıl­ma­ya­ca­ğı­mı­zı yi­ne­li­yor, mili mü­ca­de­le ru­hu­nun her dem taze ka­la­ca­ğı­nı ve bir onur ni­şa­ne­si ola­rak ebe­di­ye­te kadar var ola­ca­ğı­nı ina­nı­yo­ruz. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin 106. Yıl­dö­nü­mü ve Şe­hit­ler Haf­ta­sı’nda aziz mil­le­ti­mi­ze nice za­fer­ler bah­şe­den kah­ra­man ec­da­dı­mı­zı, bir­li­ği­miz ve dir­li­ği­miz için is­tik­lâ­li­mi­zi ko­ru­mak uğ­run­da mü­ca­de­le­ler veren şe­hit­le­ri­mi­zi min­net­le ve şük­ran­la anı­yo­ruz. Kah­ra­man­lık­la­rıy­la dil­ler­de des­tan­laş­mış; ce­sa­ret­le­ri, inanç­la­rıy­la abi­de­leş­miş ve üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız top­rak­la­rı aziz kan­la­rıy­la vatan kılan, fani be­den­le­ri­ni terk ede­rek ölüm­süz­le­şen şe­hit­le­ri­mi­ze rah­met di­li­yo­ruz. Başta Gazi Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve Ça­nak­ka­le’nin tüm ku­man­dan­la­rı olmak üzere milli di­re­ni­şin isim­siz kah­ra­man­la­rı ve bütün şe­hit­le­ri­mi­zin aziz ruh­la­rı şad olsun.”


Ha­ber-Fo­to: Cey­hun KA­LEN­DER

Nefeslerin Tutulduğu Karşılaşmada 3 Puan Çaykur Rizespor’un

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray, Çay­kur Ri­zes­por’u ağır­la­dı. Ne­fes­le­rin Tu­tul­du­ğu Kar­şı­laş­ma­da Tam 7 Gol Atı­lır­ken Gülen Taraf Çay­kur Ri­zes­por Oldu.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray, Çay­kur Ri­zes­por’u konuk etti. Fot­bol adına her­şe­yin ya­şan­dı­ğı kar­şı­laş­ma­da meşin yu­var­lak tam 7 kez fi­le­ler ile bu­lu­şur­ken yeşil ma­vi­li ekip kar­şı­laş­ma­dan 4-3’lük ga­li­bi­yet ile ay­rıl­dı. Çayk­lur Ri­zes­por 2. da­ki­ka­da Bra­i­an Sa­mu­dio’nun go­lüy­le öne geçti. Ga­la­ta­sa­ray, 14. da­ki­ka­da De­And­re Yed­lin ile skoru eşit­le­di. 31. da­ki­ka­da Emre Ak­ba­ba, 25 met­re­den yap­tı­ğı vuruş ile Ga­la­ta­sa­ray’ı öne ge­çir­di. 41. da­ki­ka­da Fer­nan­do Bold­rin, Mar­cao’nun ha­ta­sı­nı iyi de­ğer­len­dir­di ve skora eşit­li­ği ge­tir­di. Ri­zes­por, 54. da­ki­ka­da De­And­re Yed­lin’in ceza sa­ha­sı için­de elle mü­da­ha­le et­me­si ne­de­niy­le pe­nal­tı ka­zan­dı. Topun ba­şı­na gelen Milan Skoda, Ri­zes­por’u bir kez daha öne ge­çir­di. Ga­la­ta­sa­ray, 74. da­ki­ka­da Me­ri­ah’ın kendi ka­le­si­ne at­tı­ğı golle skoru eşit­le­di. Hakem Vol­kan Ba­yars­lan, 77. da­ki­ka­da Ri­zes­por le­hi­ne pe­nal­tı nok­ta­sı­nı göds­ter­di. Yed­lin’in Mic­ha­lak’a yap­tı­ğı fa­ulün ceza sa­ha­sı dı­şın­da ol­du­ğu­na yö­ne­lik VAR uya­rı­sı son­ra­sı hakem ser­best vuruş işa­ret eder­ken Yed­lin’in iti­ra­zı­na Vol­kan Ba­yars­lan ikin­ci sarı kar­tı­nı gös­ter­di ve Ga­la­ta­sa­ray 10 kişi kaldı. Ri­zes­por’a ga­li­bi­ye­ti ge­ti­ren golü 90+3. da­ki­ka­da Fer­nan­do Bold­rin attı. İstan­bul’da 17 yıl sonra Ga­la­ta­sa­ray’ı mağ­lup eden ve üst üste ikin­ci kez ka­za­nan Ri­zes­por, pu­anı­nı 34’e yük­selt­ti.


Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı’nın Aday Kadrosu Açıklandı! Çaykur Rizespor’un Kalecisi Gökhan Akkan Da Kadroya Davet Edildi

A Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nın 2022 FIFA Dünya Ku­pa­sı Ele­me­le­ri’nde Hol­lan­da, Nor­veç ve Le­ton­ya’yla oy­na­ya­ca­ğı mü­ca­de­le­le­rin 28 ki­şi­lik aday kad­ro­su açık­lan­dı. Tay­lan An­tal­ya­lı ve Halil Ak­bu­nar, ilk kez kad­ro­ya alın­dı.

A Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nın 2022 FIFA Dünya Ku­pa­sı Ele­me­le­ri’nde Hol­lan­da, Nor­veç ve Le­ton­ya’yla oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­la­rın 28 ki­şi­lik aday kad­ro­su belli. Tay­lan An­tal­ya­lı ve Halil Ak­bu­nar, ilk kez A Milli Takım kad­ro­su­na davet edil­di. Aday kad­ro­ya en çok 5 fut­bol­cu ile Fe­ner­bah­çe’den çağ­rıl­dı. Lille’den 3, Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş, Ba­şak­şe­hir ve Sas­su­olo’dan 2’şer fut­bol­cu kad­ro­ya alın­dı.
A Milli Takım’a davet edi­len fut­bol­cu­lar, 21 Mart Pazar günü saat 19.00’dan iti­ba­ren Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Ta­kım­lar Kamp ve Eği­tim Te­sis­le­ri’nde top­lan­ma­ya baş­la­ya­cak.
Ay-yıl­dız­lı­lar, ilk id­ma­nı­nı 22 Mart Pa­zar­te­si günü saat 18.00’de Riva’da ya­pa­cak.
A Milli Fut­bol Ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü Şenol Güneş’in aday kad­ro­ya davet et­ti­ği­ni fut­bol­cu­lar şöyle:
Ka­le­ci: Mert Günok (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir), Uğur­can Çakır (Trab­zons­por), Altay Ba­yın­dır (Fe­ner­bah­çe), Gök­han Akkan (Çay­kur Ri­zes­por)
De­fans: Meh­met Zeki Çelik (Lille), Nazım San­ga­re (Fe­ner­bah­çe), Merih De­mi­ral (Ju­ven­tus), Ozan Kabak (Li­ver­po­ol), Mert Mül­dür (Sas­su­olo), Çağ­lar Sö­yün­cü (Le­ices­ter City), Kaan Ayhan (Sas­su­olo), Umut Meraş (Le Havre), Caner Erkin (Fe­ner­bah­çe)
Orta saha: Okay Yo­kuş­lu (West Bro­m­wich Al­bi­on), Tay­lan An­tal­ya­lı (Ga­la­ta­sa­ray), Do­ruk­han Toköz (Be­şik­taş), Ozan Tufan (Fe­ner­bah­çe), Orkun Kökçü (Fe­ye­no­ord), İrfan Can Kah­ve­ci (Fe­ner­bah­çe), Emre Kı­lınç (Ga­la­ta­sa­ray), Yusuf Ya­zı­cı (Lille), Halil Ak­bu­nar (Göz­te­pe), Hakan Çal­ha­noğ­lu (Milan), Deniz Türüç (Me­di­pol Ba­şak­şe­hir)
For­vet: Burak Yıl­maz (Lille), Enes Ünal (Ge­ta­fe), Kenan Ka­ra­man (For­tu­na Düs­sel­dorf), Cenk Tosun (Be­şik­taş)
Mil­li­le­rin maç prog­ra­mı ise şöyle:
24 Mart Çar­şam­ba
20.00 Tür­ki­ye – Hol­lan­da (Ata­türk Olim­pi­yat Stad­yu­mu)
27 Mart Cu­mar­te­si
18.00 (TSİ 20.00) Nor­veç – Tür­ki­ye (La Ro­sa­le­da, Ma­la­ga/İspan­ya)
30 Mart Salı
21.45 Tür­ki­ye – Le­ton­ya (Ata­türk Olim­pi­yat Stad­yu­mu)


Haber Merkezi

Bülent Hoca Takımı Birleştirdi

Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, “3 puana çok ih­ti­ya­cı­mız vardı. Ri­zes­por ola­rak iyi oy­na­dık ve ka­zan­dık” diye ko­nuş­tu.

Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por dep­las­man­da Ga­la­ta­sa­ray’ı 4-3 mağ­lup etti. Maçın ar­dın­dan basın men­sup­la­rı­na açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por Baş­ka­nı Hasan Kar­tal, maçın güzel ve he­ye­can­lı ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Ne­ti­ce­de Ri­zes­por ola­rak biz ka­zan­dık.
Ga­la­ta­sa­ray büyük bir kulüp, ta­raf­ta­rı çok olan bir kulüp.
On­la­rın da ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı is­te­riz.
3 puana çok ih­ti­ya­cı­mız vardı.
Ri­zes­por ola­rak iyi oy­na­dık ve ka­zan­dık.
Ho­ca­mız­la yeni baş­la­ma­mı­za rağ­men çok iyi bir uyum içe­ri­sin­de­yiz ve ligi in­şal­lah çok daha iyi bir yerde bi­ti­ri­riz” dedi.
“Bü­lent hoca ta­kı­mı bir­leş­tir­di”
Ga­la­ta­sa­ray yedek ku­lü­be­siy­le Çay­kur Ri­zes­por yedek ku­lü­be­si­nin maç içe­ri­sin­de­ki tar­tış­ma­la­rıy­la ala­ka­lı ko­nu­şan Kar­tal, “Maç içe­ri­sin­de he­ye­can­lı olay­lar ola­bi­lir.
O anda iki hoca bir­bi­ri­ni kır­mış ola­bi­lir, bun­lar nor­mal şey­ler.
Ufak tefek şey­le­ri nor­mal kar­şı­la­ya­ca­ğız.
Maç he­ye­can­lıy­dı, so­nu­cu bizim le­hi­mi­ze oldu.
Bü­lent Uygun ger­çek­ten çok iyi elekt­rik al­dı­ğı­mız, rahat ko­nuş­tu­ğu­muz bir hoca.
Yerli ho­ca­la­ra daha çok önem ver­mek ge­re­kir.
Çünkü her şeyi ko­nu­şup espri ya­pa­bi­li­yo­ruz.
Ta­kı­mı bir­leş­tir­di Bü­lent hoca.
Bü­lent ho­cay­la daha iyi yer­le­re ge­li­riz in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Haber Merkezi

Skoda’dan Muslera’ya Çiçek

Geç­ti­ği­miz sezon Rize dep­las­ma­nın­da Skoda ile gir­di­ği po­zis­yon­da ta­lih­siz bir şe­kil­de sa­kat­la­nan Fer­nan­do Mus­le­ra’ya mü­ca­de­le ön­ce­sin­de Skoda çiçek verdi.

Geç­ti­ği­miz sezon Rize’de oy­na­nan kar­şı­laş­ma­da Milan Skoda ile gir­di­ği po­zis­yon­dan sonra Fer­nan­do Mus­le­ra’nın ayağı kı­rıl­mış ve uzun bir süre te­da­vi­si sü­re­ci ge­çir­miş­ti.
Skoda bu olayı unut­ma­dı. Süper Lig’in 31. haf­ta­sın­da Türk Te­le­kom Stad­yu­mu’nda oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray – Ri­zes­por maçı ön­ce­sin­de Skoda, Mus­le­ra’ya çiçek verdi. İkili daha sonra bir­bir­le­ri­ne sa­rıl­dı.


Haber Merkezi