Rize Va­li­si Kemal ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da, Tu­rizm Mas­ter Planı Ko­nu­lu top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Vali ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya; her biri ala­nın­da uzman ve ülke ça­pın­da say­gın­lı­ğa sahip olan şehir plan­cı­la­rı, kent­sel ta­sa­rım, dağ ya­tı­rım­la­rı ve fi­nans­man uz­man­la­rı ile aka­de­mis­yen­ler­den olu­şan yet­kin isim­ler ka­tı­lır­ken, Vali ÇEBER’e, Vali Yar­dım­cı­sı Gül­ha­ni Ozan SARI, İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı Cafer KAY­MAK­ÇI, İl Özel İdare Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin SARI ve İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra ALEM­DA­ROĞ­LU eşlik etti.
Top­lan­tı­da; Rize’nin hali ha­zır­da­ki tu­rizm var­lı­ğı ve ha­re­ket­li­li­ği, ya­pı­mı­na devam eden pro­je­ler ve bu pro­je­le­rin önü­müz­de­ki dö­nem­de Rize tu­riz­mi­nin ge­li­şi­mi­ne et­ki­le­ri ko­nu­la­rı ele alı­nır­ken, il­gi­li uz­man­lar ta­ra­fın­dan fark­lı ül­ke­ler­de­ki ben­zer ör­nek­ler­den ha­re­ket­le Rize’nin tu­rizm ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik po­tan­si­ye­li ve neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği ko­nu­la­rı ele alın­dı. Vali ÇEBER ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de; Rize’nin coğ­raf­ya­sı­nın, ta­bi­atı­nın, kül­tü­rel ya­pı­sı­nın ve folk­lo­rik de­ğer­le­ri­nin önem­li bir mi­ra­sa sahip ol­du­ğu, ha­li­ha­zır­da devam eden Ha­va­li­ma­nı gibi büyük öl­çek­li ya­tı­rım­la­rın, ula­şı­la­bi­lir­li­ği ko­lay­laş­tı­ra­ca­ğı, bu du­ru­mun tu­rizm fa­ali­yet­le­ri­nin çe­şit­len­di­ril­me­si­ni ve daha pro­fes­yo­nel bir bakış açısı ile ele alın­ma­sı­nı zo­run­lu hale ge­ti­rir­ken, mut­la­ka il ge­ne­lin­de makro öl­çek­te bir plana sadık ka­lın­ma­sı­nın, ko­ru­ma kul­lan­ma den­ge­si­nin sağ­lan­ma­sı, çevre tah­ri­ba­tı­na yol açıl­ma­ma­sı açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Bir mas­ter plan çer­çe­ve­sin­de sür­dü­rü­lecek olan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, Ri­ze­li hem­şeh­ri­le­rin bu sü­re­cin önem­li bir pay­da­şı ol­du­ğu ve tu­rizm ha­re­ket­li­li­ği­ne ortak edil­me­si­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı nok­ta­sın­da zo­run­lu­luk ol­du­ğu be­lir­til­di. İl ge­ne­lin­de­ki tu­rizm po­tan­si­ye­li ol­du­ğu dü­şü­nü­len sa­ha­la­rın ana­liz edi­le­ce­ği is­ti­şa­re ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­nın önü­müz­de­ki sü­reç­te sek­tö­rün pro­fes­yo­nel­le­ri ve top­lu­mun fark­lı ke­sim­le­rin­den gu­rup­lar­la belli ara­lık­lar­la devam et­ti­ri­le­ce­ği ifade edil­di.

Haber Merkezi