Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın pay­laş­tı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs ha­ri­ta­sın­da va­ka­la­rın azal­dı­ğı göz­le­nen Rize’de va­tan­daş­lar ’re­ha­vet’ ko­nu­sun­da du­yar­lı dav­ra­nı­yor.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, 6-12 Mart ta­rih­le­ri­ne iliş­kin yeni vaka ha­ri­ta­sı­nı açık­la­ya­rak Rize’nin geç­ti­ği­miz hafta 208,21 ola­rak açık­la­nan her yüz binde vaka sa­yı­sı­nın bu hafta 188.18’e düş­tü­ğü­nü ve vaka sa­yı­la­rın­da yük­sek dü­şü­şün yer al­dı­ğı iller ara­sın­da ol­du­ğu­nu du­yur­du.
Açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ise Rize’deki va­tan­daş­lar re­ha­ve­te ka­pıl­ma­mak ve ted­bi­ri elden bı­rak­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek mavi ka­te­go­ri­ye inmek için sab­ret­mek ge­rek­ti­ği­ni dile ge­tir­di. Bey­tul­lah Çolak isim­li Ri­ze­li va­tan­daş Bakan Koca’nın açık­la­ma­sın­dan sonra re­ha­ve­te ka­pıl­ma­mak ve ted­bi­ri elden bı­rak­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek “İnsan­lar re­ha­ve­te ka­pıl­ma­sın. Yine dik­ka­ti elden bı­rak­ma­ya­lım, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ya­lım. Sağ­lı­ğı­mız için ge­re­ken neyse yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Rize Mer­kez’in vaka sa­yı­la­rın­da bir düşüş var. Vaka sa­yı­la­rı­nın se­be­bi sos­yal me­sa­fe. Rize’de ku­ral­la­ra dik­kat eden de var et­me­yen de var. İç içe otu­ran da var. Daha da dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor. İnşal­lah bun­dan yakın za­man­da kur­tu­lu­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ali Çarım isim­li va­tan­daş ise ce­za­la­rın ye­ter­siz ol­du­ğu­nu sa­vu­na­rak “İnşal­lah Rize ma­vi­ye döner ama böyle çok zor. Biraz ceza ke­sil­se düşer de ce­za­sız ol­mu­yor bu iş” dedi. Gö­rev­li­le­rin uya­rı­da bu­lun­ma­sı­nın bile ge­rek­siz ol­du­ğu­nu, her­ke­sin kendi ted­bi­ri­ni kendi al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Hasan Çelik “Dev­le­tin bizi dü­şün­dü­ğü kadar biz ken­di­mi­zi dü­şün­mü­yo­ruz. Oğ­lu­mun ya­şın­da­ki bir gö­rev­li neden bana ‘sos­yal med­ya­nı koru’ desin? Veya ‘bu­ra­sı yasak bu­ra­ya otur­ma’ neden desin? Bunu hep yapan biz in­san­la­rız. Biz ken­di­miz hiç önem­se­mi­yo­ruz. Bu yan­lış bir şey. Yani dev­le­tin bizi ko­ru­du­ğu kadar biz ken­di­mi­zi ko­ru­mu­yo­ruz. Bu işe bakan gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­nin de gö­re­vi­ni yap­ma­sı lazım. Ceza ise ceza, taviz ve­ril­me­me­si ge­re­kir. İda­re­ci­ler önlem aldı diye böyle vaka sa­yı­la­rı azal­dı. Yoksa bu in­san­la­ra kalsa azal­maz­dı” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi