Kaliteli Çay Hasadı Kuru Çay Kalitemizi Dünya Piyasasında Aranır ve İstenir Kılacaktır

2021 Çay Se­zo­nu­nun Yak­laş­ma­sı İle Bir­lik­te Çay­kur’da Fab­ri­ka­la­rın Bakım Ona­rım ve Te­miz­lik Ça­lış­ma­la­rı Baş­la­tıl­dı. Genel Müdür Yusuf Ziya Alim Ça­lış­ma­la­rı Biz­zat Ye­rin­de Takip edi­yor.

2021 yılı yaş çay se­zo­nu­nun yak­laş­ma­sı ile bir­lik­te Çay­kur 30’a yakın fab­ri­ka­sın­da hum­ma­lı bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Bakım ona­rım ve te­miz­lik iş­lem­le­ri­nin yü­rü­tül­dü­ğü fab­ri­ka­lar­da ki ça­lış­ma­la­rı, Genel Müdür Yusuf Ziya Alim ve ekibi biz­zat ye­rin­de takip eder­ken; Covid 19 ted­bir­le­ri hu­su­sun­da bilgi ak­ta­rı­mın­da bu­lu­na­rak üre­ti­ci­le­re ak­ta­rı­la­cak hij­yen ku­ral­la­rı, çay bu­da­ma­sı ve hasat edi­lecek çay için bil­gi­len­dir­me­ler ya­pı­yor.
‘’Ka­li­te­li Çay Alımı İçin Bahçe ve Eks­per Çok Önem­li’’
Bu yıl daha da ka­li­te­li çay ha­sa­dı ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, bunun kuru çay ka­li­te­mi­zi dünya pi­ya­sa­sın­da ara­nır ve is­te­nir kı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Genel Müdür Alim; ‘’Bu bizim çay de­ğe­ri­mi­zi ve ya­rın­la­ra sağ­lık­lı çay bah­çe­le­ri tes­lim et­me­mi­zi sağ­la­ya­cak­tır. Biz bu gün­den çaba gös­ter­me­li­yiz ki ge­lecek nesil de çay ürü­nün­den ümi­di­ni kes­me­sin. İnşal­lah üre­ti­ci ile bir­lik­te daha iyi bir ge­lecek için ça­yı­mı­za ve ka­li­te­si­ne önem ve­re­ce­ğiz.’’dedi.
Ka­li­te­li Çay Ha­sa­dı Kuru Çay Ka­li­te­mi­zi Dünya Pi­ya­sa­sın­da Ara­nır ve İste­nir Kı­la­cak­tır.


Haber Merkezi