Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­nin 106. Yıl Dö­nü­mü ve­si­le­siy­le Ça­ye­li Genç­lik Der­ne­ği Baş­ka­nı Vatan KA­RA­KAŞ bir mesaj ya­yın­la­dı. Me­sa­jın­da KA­RA­KAŞ;

Mil­le­ti­miz, ta­ri­hin zorlu sı­nav­la­rın­dan ge­çe­rek bu­gün­le­re ulaş­mış­tır. Mil­let ola­rak im­kân­sız­lık­lar için­dey­ken bile Ça­nak­ka­le Ge­çil­mez de­dir­ten sağ­lam bir inan­cın, sar­sıl­maz bir ruhun mi­ras­çı­la­rı­yız.
Ay­dın­lık ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı dün ol­du­ğu gibi bugün de bu ruh, bu inanç­tır. Bu yüz­den Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, sa­de­ce geç­mi­şi­mi­zin bir aziz ha­tı­ra­sı ola­rak değil, ge­le­ce­ğe yü­rü­yü­şü­mü­zün de en güçlü ilham kay­nak­la­rın­dan biri ol­ma­ya devam ede­cek­tir. Bu­gün­kü var­lı­ğı­mı­zı ve ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı, Ça­nak­ka­le’de ve Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda yur­du­nu sa­vun­mak için şehit olan­la­ra borç­lu­yuz. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin yıl­dö­nü­mün­de, bize bı­rak­tık­la­rı mi­ra­sın ve ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­nin bi­lin­ciy­le başta Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­nı, kah­ra­man şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve say­gıy­la anı­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze, dev­le­ti­mi­zin va­rol­ma mü­ca­de­le­sin­de emeği ge­çen­le­re şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum dedi.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI