İl Baş­ka­nı Alim Kamu Ku­rum­la­rın­da Memur ya da Bü­rok­rat­la­rın Va­tan­daş­la­rın İşle­ri­ni Çöz­mek Ye­ri­ne Si­ya­se­te Yön­len­dir­me­si­ni Eleş­ti­re­rek, “Bu Tarz İş Yapan Bü­rok­rat veya Me­mu­ru­muz Varsa Va­tan­da­şı­mı­za Ben Bu­ra­dan Söy­lü­yo­rum. İfşa Et­sin­ler” Dedi.

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ka­tıl­dı­ğı canlı yayın prog­ra­mın­da gün­de­me dair açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İl Baş­ka­nı Alim özel­lik­le çözüm odak­lı ol­ma­sı ge­re­ken kamu ku­rum­la­rın­da­ki bü­rok­rat ve me­mur­la­rın va­tan­daş­la­rı si­ya­se­te yön­len­dir­me­si­ni, “Si­ya­se­te git ora­dan bizi ara­sın­lar’ söy­lem­le­ri­ni sert bir dille eleş­ti­re­rek, “Memur ya da bü­rok­rat va­tan­da­şı­mı­zın işini çöz­mek­le mü­kel­lef­tir. O kol­tuk­ta ‘git si­ya­se­te, si­ya­set­ten bize gel­sin­ler’ demek için otur­mu­yor.” dedi.
“O Kol­tuk­ta ‘Git Si­ya­se­te, Si­ya­set­ten Bize Gel­sin­ler’ Demek İçin Otur­mu­yor.”
İl Baş­ka­nı Alim si­ya­set üze­rin­de Suni bir gün­dem oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ Bu ya art ni­yet­li ya­pı­lı­yor ya da ca­hil­lik­ten, bil­gi­siz­lik­ten ya­pı­lı­yor. Va­tan­da­şı­mız bir ku­ru­ma gi­di­yor. İşini çöz­me­si için me­mur­la ya da bü­rok­rat­la mu­ha­tap olu­yor. Bü­rok­rat ya da memur orada va­tan­da­şın işini çöz­mek­ten zi­ya­de so­run­lu gör­dü­ğü için uzak­laş­tır­ma gay­re­ti­ne dü­şü­yor. Ne­re­ye iti­yor? En rahat iti­lecek yer ne­re­si­dir? ‘İkti­dar par­ti­si­ne git. Ke­sin­lik­le ora­dan ara­sa­lar bu iş çö­zü­lür.’ söy­lem­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Va­tan­da­şın işini çözün. Ne demek par­ti­ye git ora­dan çö­zer­sin. Bu tarz iş yapan bü­rok­rat veya me­mu­ru­muz varsa va­tan­da­şı­mı­za ben bu­ra­dan söy­lü­yo­rum. İfşa et­sin­ler. Söy­le­sin, açık­la­sın. Memur ya da bü­rok­rat va­tan­da­şı­mı­zın işini çöz­mek­le mü­kel­lef­tir. O kol­tuk­ta ‘git si­ya­se­te, si­ya­set­ten bize gel­sin­ler’ demek için otur­mu­yor. Çözüm odak­lı ola­cak. Va­tan­da­şın işini çö­zecek orda. Va­tan­da­şı kan­dır­ma­ya­cak. Çö­ze­me­di­ği­nin ne­de­ni­ni an­la­ta­cak, niçin ol­ma­dı­ğı­nı ifade edecek. Memur ya da bü­rok­rat biz­den daha si­ya­set­çi olmuş. Kötü biz iyi memur ya da bü­rok­rat.” dedi.
İl Baş­ka­nı Alim artık alım­la­rın yüzde yüz kura ile ol­du­ğu­nu ve buna da si­ya­se­tin mü­da­ha­le et­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Git il baş­ka­nı­na İl Baş­ka­nı arar­sa olur. Yıl­lar­dır alı­şı­la gel­miş bir durum var. Si­ya­set­çi is­ter­se olur diye. Ol­mu­yor, geçti o dö­nem­ler. Ada­let var. Ada­let­le biz işi­mi­zi ya­pı­yo­ruz. TYP ça­lış­ma prog­ram­la­rı­na ele­man­lar alı­nı­yor. Asıl ve ye­dek­ler kura ile be­lir­le­ni­yor ve alı­nı­yor. Ama va­tan­da­şı­mız buna inan­mı­yor. An­la­tı­yo­ruz.
Gö­rü­yo­ruz ki az önce bah­set­ti­ği­miz memur yada bü­rok­rat­lar, ‘De­dik­le­ri gibi değil git si­ya­set­ten bir tor­pil bul gel.’ Böyle bir şey olmaz bunu yapan memur ya da bü­rok­rat kimse va­tan­da­şı­mız ifşa etsin. Ba­ka­lım kim ce­sa­ret edi­yor buna. Biz böyle bir işin için­de de­ği­liz.” dedi.
İl Baş­ka­nı Alim Çay­kur’daki işçi alı­mı­na da de­ği­ne­rek, “Şimdi çay­kur ele­man alımı ya­pa­cak. Yüzde yüz noter hu­zu­run­da ya­pı­la­cak bir kura ola­cak. Va­tan­da­şı­mız ge­li­yor ‘baş­ka­nım İl baş­ka­nı­nın il­la­ki bir ko­ta­sı var­dır.” Diyor. Yok, yüzde yüz kura ile ya­pı­la­cak­tır kura.” dedi.


Haber Merkezi