Monthly Archives: Mart 2021

Vali Çeber Başkanlığında Rize’nin Turizm Geleceğine Yönelik Toplantı

Rize Va­li­si Kemal ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da, Tu­rizm Mas­ter Planı Ko­nu­lu top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ril­di.

Vali ÇEBER Baş­kan­lı­ğın­da ger­çek­leş­ti­ri­len top­lan­tı­ya; her biri ala­nın­da uzman ve ülke ça­pın­da say­gın­lı­ğa sahip olan şehir plan­cı­la­rı, kent­sel ta­sa­rım, dağ ya­tı­rım­la­rı ve fi­nans­man uz­man­la­rı ile aka­de­mis­yen­ler­den olu­şan yet­kin isim­ler ka­tı­lır­ken, Vali ÇEBER’e, Vali Yar­dım­cı­sı Gül­ha­ni Ozan SARI, İkiz­de­re Kay­ma­ka­mı Cafer KAY­MAK­ÇI, İl Özel İdare Genel Sek­re­te­ri Ümit Hü­se­yin SARI ve İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra ALEM­DA­ROĞ­LU eşlik etti.
Top­lan­tı­da; Rize’nin hali ha­zır­da­ki tu­rizm var­lı­ğı ve ha­re­ket­li­li­ği, ya­pı­mı­na devam eden pro­je­ler ve bu pro­je­le­rin önü­müz­de­ki dö­nem­de Rize tu­riz­mi­nin ge­li­şi­mi­ne et­ki­le­ri ko­nu­la­rı ele alı­nır­ken, il­gi­li uz­man­lar ta­ra­fın­dan fark­lı ül­ke­ler­de­ki ben­zer ör­nek­ler­den ha­re­ket­le Rize’nin tu­rizm ge­le­ce­ği­ne yö­ne­lik po­tan­si­ye­li ve neler ya­pı­la­bi­le­ce­ği ko­nu­la­rı ele alın­dı. Vali ÇEBER ta­ra­fın­dan ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­de; Rize’nin coğ­raf­ya­sı­nın, ta­bi­atı­nın, kül­tü­rel ya­pı­sı­nın ve folk­lo­rik de­ğer­le­ri­nin önem­li bir mi­ra­sa sahip ol­du­ğu, ha­li­ha­zır­da devam eden Ha­va­li­ma­nı gibi büyük öl­çek­li ya­tı­rım­la­rın, ula­şı­la­bi­lir­li­ği ko­lay­laş­tı­ra­ca­ğı, bu du­ru­mun tu­rizm fa­ali­yet­le­ri­nin çe­şit­len­di­ril­me­si­ni ve daha pro­fes­yo­nel bir bakış açısı ile ele alın­ma­sı­nı zo­run­lu hale ge­ti­rir­ken, mut­la­ka il ge­ne­lin­de makro öl­çek­te bir plana sadık ka­lın­ma­sı­nın, ko­ru­ma kul­lan­ma den­ge­si­nin sağ­lan­ma­sı, çevre tah­ri­ba­tı­na yol açıl­ma­ma­sı açı­sın­dan önem­li ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Bir mas­ter plan çer­çe­ve­sin­de sür­dü­rü­lecek olan ça­lış­ma­lar kap­sa­mın­da, Ri­ze­li hem­şeh­ri­le­rin bu sü­re­cin önem­li bir pay­da­şı ol­du­ğu ve tu­rizm ha­re­ket­li­li­ği­ne ortak edil­me­si­nin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğin sağ­lan­ma­sı nok­ta­sın­da zo­run­lu­luk ol­du­ğu be­lir­til­di. İl ge­ne­lin­de­ki tu­rizm po­tan­si­ye­li ol­du­ğu dü­şü­nü­len sa­ha­la­rın ana­liz edi­le­ce­ği is­ti­şa­re ve de­ğer­len­dir­me top­lan­tı­la­rı­nın önü­müz­de­ki sü­reç­te sek­tö­rün pro­fes­yo­nel­le­ri ve top­lu­mun fark­lı ke­sim­le­rin­den gu­rup­lar­la belli ara­lık­lar­la devam et­ti­ri­le­ce­ği ifade edil­di.

Haber Merkezi

Rizeliler Rehavete Kapılmamaya Özen Gösteriyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın pay­laş­tı­ğı gün­cel ko­ro­na­vi­rüs ha­ri­ta­sın­da va­ka­la­rın azal­dı­ğı göz­le­nen Rize’de va­tan­daş­lar ’re­ha­vet’ ko­nu­sun­da du­yar­lı dav­ra­nı­yor.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca, 6-12 Mart ta­rih­le­ri­ne iliş­kin yeni vaka ha­ri­ta­sı­nı açık­la­ya­rak Rize’nin geç­ti­ği­miz hafta 208,21 ola­rak açık­la­nan her yüz binde vaka sa­yı­sı­nın bu hafta 188.18’e düş­tü­ğü­nü ve vaka sa­yı­la­rın­da yük­sek dü­şü­şün yer al­dı­ğı iller ara­sın­da ol­du­ğu­nu du­yur­du.
Açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ise Rize’deki va­tan­daş­lar re­ha­ve­te ka­pıl­ma­mak ve ted­bi­ri elden bı­rak­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek mavi ka­te­go­ri­ye inmek için sab­ret­mek ge­rek­ti­ği­ni dile ge­tir­di. Bey­tul­lah Çolak isim­li Ri­ze­li va­tan­daş Bakan Koca’nın açık­la­ma­sın­dan sonra re­ha­ve­te ka­pıl­ma­mak ve ted­bi­ri elden bı­rak­ma­mak ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­re­rek “İnsan­lar re­ha­ve­te ka­pıl­ma­sın. Yine dik­ka­ti elden bı­rak­ma­ya­lım, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ya­lım. Sağ­lı­ğı­mız için ge­re­ken neyse yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Rize Mer­kez’in vaka sa­yı­la­rın­da bir düşüş var. Vaka sa­yı­la­rı­nın se­be­bi sos­yal me­sa­fe. Rize’de ku­ral­la­ra dik­kat eden de var et­me­yen de var. İç içe otu­ran da var. Daha da dik­kat et­me­miz ge­re­ki­yor. İnşal­lah bun­dan yakın za­man­da kur­tu­lu­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ali Çarım isim­li va­tan­daş ise ce­za­la­rın ye­ter­siz ol­du­ğu­nu sa­vu­na­rak “İnşal­lah Rize ma­vi­ye döner ama böyle çok zor. Biraz ceza ke­sil­se düşer de ce­za­sız ol­mu­yor bu iş” dedi. Gö­rev­li­le­rin uya­rı­da bu­lun­ma­sı­nın bile ge­rek­siz ol­du­ğu­nu, her­ke­sin kendi ted­bi­ri­ni kendi al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nan Hasan Çelik “Dev­le­tin bizi dü­şün­dü­ğü kadar biz ken­di­mi­zi dü­şün­mü­yo­ruz. Oğ­lu­mun ya­şın­da­ki bir gö­rev­li neden bana ‘sos­yal med­ya­nı koru’ desin? Veya ‘bu­ra­sı yasak bu­ra­ya otur­ma’ neden desin? Bunu hep yapan biz in­san­la­rız. Biz ken­di­miz hiç önem­se­mi­yo­ruz. Bu yan­lış bir şey. Yani dev­le­tin bizi ko­ru­du­ğu kadar biz ken­di­mi­zi ko­ru­mu­yo­ruz. Bu işe bakan gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­nin de gö­re­vi­ni yap­ma­sı lazım. Ceza ise ceza, taviz ve­ril­me­me­si ge­re­kir. İda­re­ci­ler önlem aldı diye böyle vaka sa­yı­la­rı azal­dı. Yoksa bu in­san­la­ra kalsa azal­maz­dı” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

Kaliteli Çay Hasadı Kuru Çay Kalitemizi Dünya Piyasasında Aranır ve İstenir Kılacaktır

2021 Çay Se­zo­nu­nun Yak­laş­ma­sı İle Bir­lik­te Çay­kur’da Fab­ri­ka­la­rın Bakım Ona­rım ve Te­miz­lik Ça­lış­ma­la­rı Baş­la­tıl­dı. Genel Müdür Yusuf Ziya Alim Ça­lış­ma­la­rı Biz­zat Ye­rin­de Takip edi­yor.

2021 yılı yaş çay se­zo­nu­nun yak­laş­ma­sı ile bir­lik­te Çay­kur 30’a yakın fab­ri­ka­sın­da hum­ma­lı bir ça­lış­ma baş­lat­tı. Bakım ona­rım ve te­miz­lik iş­lem­le­ri­nin yü­rü­tül­dü­ğü fab­ri­ka­lar­da ki ça­lış­ma­la­rı, Genel Müdür Yusuf Ziya Alim ve ekibi biz­zat ye­rin­de takip eder­ken; Covid 19 ted­bir­le­ri hu­su­sun­da bilgi ak­ta­rı­mın­da bu­lu­na­rak üre­ti­ci­le­re ak­ta­rı­la­cak hij­yen ku­ral­la­rı, çay bu­da­ma­sı ve hasat edi­lecek çay için bil­gi­len­dir­me­ler ya­pı­yor.
‘’Ka­li­te­li Çay Alımı İçin Bahçe ve Eks­per Çok Önem­li’’
Bu yıl daha da ka­li­te­li çay ha­sa­dı ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, bunun kuru çay ka­li­te­mi­zi dünya pi­ya­sa­sın­da ara­nır ve is­te­nir kı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten Genel Müdür Alim; ‘’Bu bizim çay de­ğe­ri­mi­zi ve ya­rın­la­ra sağ­lık­lı çay bah­çe­le­ri tes­lim et­me­mi­zi sağ­la­ya­cak­tır. Biz bu gün­den çaba gös­ter­me­li­yiz ki ge­lecek nesil de çay ürü­nün­den ümi­di­ni kes­me­sin. İnşal­lah üre­ti­ci ile bir­lik­te daha iyi bir ge­lecek için ça­yı­mı­za ve ka­li­te­si­ne önem ve­re­ce­ğiz.’’dedi.
Ka­li­te­li Çay Ha­sa­dı Kuru Çay Ka­li­te­mi­zi Dünya Pi­ya­sa­sın­da Ara­nır ve İste­nir Kı­la­cak­tır.


Haber Merkezi

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 106. YILI KUTLU OLSUN

Ça­nak­ka­le Za­fe­ri­nin 106. Yıl Dö­nü­mü ve­si­le­siy­le Ça­ye­li Genç­lik Der­ne­ği Baş­ka­nı Vatan KA­RA­KAŞ bir mesaj ya­yın­la­dı. Me­sa­jın­da KA­RA­KAŞ;

Mil­le­ti­miz, ta­ri­hin zorlu sı­nav­la­rın­dan ge­çe­rek bu­gün­le­re ulaş­mış­tır. Mil­let ola­rak im­kân­sız­lık­lar için­dey­ken bile Ça­nak­ka­le Ge­çil­mez de­dir­ten sağ­lam bir inan­cın, sar­sıl­maz bir ruhun mi­ras­çı­la­rı­yız.
Ay­dın­lık ge­le­ce­ği­mi­zin te­mi­na­tı dün ol­du­ğu gibi bugün de bu ruh, bu inanç­tır. Bu yüz­den Ça­nak­ka­le Za­fe­ri, sa­de­ce geç­mi­şi­mi­zin bir aziz ha­tı­ra­sı ola­rak değil, ge­le­ce­ğe yü­rü­yü­şü­mü­zün de en güçlü ilham kay­nak­la­rın­dan biri ol­ma­ya devam ede­cek­tir. Bu­gün­kü var­lı­ğı­mı­zı ve ba­ğım­sız­lı­ğı­mı­zı, Ça­nak­ka­le’de ve Kur­tu­luş Sa­va­şı’nda yur­du­nu sa­vun­mak için şehit olan­la­ra borç­lu­yuz. Ça­nak­ka­le Za­fe­ri’nin yıl­dö­nü­mün­de, bize bı­rak­tık­la­rı mi­ra­sın ve ver­dik­le­ri mü­ca­de­le­nin bi­lin­ciy­le başta Mus­ta­fa Kemal Ata­türk ve silah ar­ka­daş­la­rı­nı, kah­ra­man şe­hit­le­ri­mi­zi rah­met ve say­gıy­la anı­yor, ga­zi­le­ri­mi­ze, dev­le­ti­mi­zin va­rol­ma mü­ca­de­le­sin­de emeği ge­çen­le­re şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum dedi.


Haber-Foto: Mustafa SAKLI

Ak Parti İl Başkanı Alim; Vatandaşımız İfşa Etsin

İl Baş­ka­nı Alim Kamu Ku­rum­la­rın­da Memur ya da Bü­rok­rat­la­rın Va­tan­daş­la­rın İşle­ri­ni Çöz­mek Ye­ri­ne Si­ya­se­te Yön­len­dir­me­si­ni Eleş­ti­re­rek, “Bu Tarz İş Yapan Bü­rok­rat veya Me­mu­ru­muz Varsa Va­tan­da­şı­mı­za Ben Bu­ra­dan Söy­lü­yo­rum. İfşa Et­sin­ler” Dedi.

AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim ka­tıl­dı­ğı canlı yayın prog­ra­mın­da gün­de­me dair açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. İl Baş­ka­nı Alim özel­lik­le çözüm odak­lı ol­ma­sı ge­re­ken kamu ku­rum­la­rın­da­ki bü­rok­rat ve me­mur­la­rın va­tan­daş­la­rı si­ya­se­te yön­len­dir­me­si­ni, “Si­ya­se­te git ora­dan bizi ara­sın­lar’ söy­lem­le­ri­ni sert bir dille eleş­ti­re­rek, “Memur ya da bü­rok­rat va­tan­da­şı­mı­zın işini çöz­mek­le mü­kel­lef­tir. O kol­tuk­ta ‘git si­ya­se­te, si­ya­set­ten bize gel­sin­ler’ demek için otur­mu­yor.” dedi.
“O Kol­tuk­ta ‘Git Si­ya­se­te, Si­ya­set­ten Bize Gel­sin­ler’ Demek İçin Otur­mu­yor.”
İl Baş­ka­nı Alim si­ya­set üze­rin­de Suni bir gün­dem oluş­tu­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ Bu ya art ni­yet­li ya­pı­lı­yor ya da ca­hil­lik­ten, bil­gi­siz­lik­ten ya­pı­lı­yor. Va­tan­da­şı­mız bir ku­ru­ma gi­di­yor. İşini çöz­me­si için me­mur­la ya da bü­rok­rat­la mu­ha­tap olu­yor. Bü­rok­rat ya da memur orada va­tan­da­şın işini çöz­mek­ten zi­ya­de so­run­lu gör­dü­ğü için uzak­laş­tır­ma gay­re­ti­ne dü­şü­yor. Ne­re­ye iti­yor? En rahat iti­lecek yer ne­re­si­dir? ‘İkti­dar par­ti­si­ne git. Ke­sin­lik­le ora­dan ara­sa­lar bu iş çö­zü­lür.’ söy­lem­le­ri­ni gö­rü­yo­ruz. Va­tan­da­şın işini çözün. Ne demek par­ti­ye git ora­dan çö­zer­sin. Bu tarz iş yapan bü­rok­rat veya me­mu­ru­muz varsa va­tan­da­şı­mı­za ben bu­ra­dan söy­lü­yo­rum. İfşa et­sin­ler. Söy­le­sin, açık­la­sın. Memur ya da bü­rok­rat va­tan­da­şı­mı­zın işini çöz­mek­le mü­kel­lef­tir. O kol­tuk­ta ‘git si­ya­se­te, si­ya­set­ten bize gel­sin­ler’ demek için otur­mu­yor. Çözüm odak­lı ola­cak. Va­tan­da­şın işini çö­zecek orda. Va­tan­da­şı kan­dır­ma­ya­cak. Çö­ze­me­di­ği­nin ne­de­ni­ni an­la­ta­cak, niçin ol­ma­dı­ğı­nı ifade edecek. Memur ya da bü­rok­rat biz­den daha si­ya­set­çi olmuş. Kötü biz iyi memur ya da bü­rok­rat.” dedi.
İl Baş­ka­nı Alim artık alım­la­rın yüzde yüz kura ile ol­du­ğu­nu ve buna da si­ya­se­tin mü­da­ha­le et­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Git il baş­ka­nı­na İl Baş­ka­nı arar­sa olur. Yıl­lar­dır alı­şı­la gel­miş bir durum var. Si­ya­set­çi is­ter­se olur diye. Ol­mu­yor, geçti o dö­nem­ler. Ada­let var. Ada­let­le biz işi­mi­zi ya­pı­yo­ruz. TYP ça­lış­ma prog­ram­la­rı­na ele­man­lar alı­nı­yor. Asıl ve ye­dek­ler kura ile be­lir­le­ni­yor ve alı­nı­yor. Ama va­tan­da­şı­mız buna inan­mı­yor. An­la­tı­yo­ruz.
Gö­rü­yo­ruz ki az önce bah­set­ti­ği­miz memur yada bü­rok­rat­lar, ‘De­dik­le­ri gibi değil git si­ya­set­ten bir tor­pil bul gel.’ Böyle bir şey olmaz bunu yapan memur ya da bü­rok­rat kimse va­tan­da­şı­mız ifşa etsin. Ba­ka­lım kim ce­sa­ret edi­yor buna. Biz böyle bir işin için­de de­ği­liz.” dedi.
İl Baş­ka­nı Alim Çay­kur’daki işçi alı­mı­na da de­ği­ne­rek, “Şimdi çay­kur ele­man alımı ya­pa­cak. Yüzde yüz noter hu­zu­run­da ya­pı­la­cak bir kura ola­cak. Va­tan­da­şı­mız ge­li­yor ‘baş­ka­nım İl baş­ka­nı­nın il­la­ki bir ko­ta­sı var­dır.” Diyor. Yok, yüzde yüz kura ile ya­pı­la­cak­tır kura.” dedi.


Haber Merkezi