Karadeniz’de mart ayında ağlara takılan palamut balıkçıları şaşırttı

Gi­re­sun Pi­ra­ziz Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hamdi Ars­lan: “Göç eden pa­la­mut git­miş, kalan da Ka­ra­de­niz’de kal­mış. Bunun ne­de­ni de deniz suyu sı­cak­lı­ğı­nın bu ba­lı­ğa uygun ol­ma­sı­dır.”

Gi­re­sun Pi­ra­ziz Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hamdi Ars­lan, uzun yıl­lar­dır ilk kez mart ayın­da çok az mik­tar da olsa pa­la­mut av­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Ars­lan, ey­lül­de baş­la­yan pa­la­mut avı­nın ara­lık ayına kadar sür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Bu ba­lı­ğın deniz suyu sı­cak­lı­ğı­na göre göç et­ti­ği­ne dik­ka­ti çeken Ars­lan, “Deniz suyu erken so­ğu­du­ğun­da pa­la­mut erken göç ede­bi­lir. Ni­te­kim de kü­re­sel iklim de­ğiş­ti. Bu, de­niz­le­re de etki etti.” dedi.
Ars­lan, kıyı ba­lık­çı­la­rı­nın bu yıl mart ayın­da pa­la­mut av­la­dı­ğı­nı ifade ede­rek, şöyle ko­nuş­tu:
“35-40 yıl­dır de­niz­de av­cı­lık ya­pı­yo­rum, ilk kez mart ayın­da pa­la­mut av­la­dım. Özel­lik­le Gi­re­sun’un bazı böl­ge­le­rin­de pa­la­mut küçük ba­lık­çı­lar ta­ra­fın­dan av­la­nı­yor. Tabii bu av çok az mik­tar­lar­da. Her böl­ge­de her zaman av­la­nı­yor gibi durum söz ko­nu­su değil. Göç eden pa­la­mut git­miş, kalan da Ka­ra­de­niz’de kal­mış. Bunun ne­de­ni de deniz suyu sı­cak­lı­ğı­nın bu ba­lı­ğa uygun ol­ma­sı­dır.”
Şu anda az mik­tar­da av­la­nan pa­la­mu­dun ge­lecek av se­zo­nu­na bir et­ki­si­nin ol­ma­ya­ca­ğı­nı kay­de­den Ars­lan, bu ba­lık­la­rın yu­mur­ta bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı ak­tar­dı. Ars­lan, va­tan­daş­lar­dan tez­gah­lar­da pa­la­mut ko­nu­sun­da dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı is­te­ye­rek, “Pa­la­mu­dun başka bir çe­şi­di olan, ba­lık­çı­lık li­te­ra­tü­rün­de ‘tom­bik’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bir tür, pa­la­mut gibi sa­tı­lı­yor. Va­tan­daş­la­rı­mız bun­la­ra kan­ma­sın­lar, al­dan­ma­sın­lar.” diye ko­nuş­tu. Av se­zo­nu­nun bit­me­si­ne çok az bir süre kal­dı­ğı­na işa­ret eden Ars­lan, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
“Zaten şu an böl­ge­miz­de tez­gah­lar­da sa­tı­lan 10 çeşit balık varsa bun­la­rın ya­rı­dan faz­la­sı Ege Böl­ge­si’nden gelen ba­lık­lar. Bu, Ka­ra­de­niz için dü­şün­dü­rü­cü bir durum. Bu yıl ham­siy­le il­gi­li bazı ka­rar­lar alın­dı ama geç ka­lın­dı. Ka­ra­de­niz’in ge­le­ce­ği teh­li­ke­de. İnşal­lah yet­ki­li­ler daha ra­di­kal ka­rar­lar alır­lar.”

Haber Merkezi