Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği İstan­bul’da 1 Mart’tan iti­ba­ren yeni nor­mal­leş­me dü­ze­ni­ne ge­çil­me­si ve der­nek­le­rin ku­ral­la­ra ri­ayet ede­rek fa­ali­yet­le­ri­ne izin ve­ril­me­si ile bu haf­ta­da gün­cel bir ko­nu­da; ikin­ci yı­lı­na baş­lar­ken CO­VID-19 pan­de­mi­sin­de nasıl ya­şa­ya­ca­ğız baş­lık­lı bir kon­fe­rans dü­zen­le­di.

Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği İstan­bul’da 1 Mart’tan iti­ba­ren yeni nor­mal­leş­me dü­ze­ni­ne ge­çil­me­si ve der­nek­le­rin ku­ral­la­ra ri­ayet ede­rek fa­ali­yet­le­ri­ne izin ve­ril­me­si ile bu haf­ta­da gün­cel bir ko­nu­da; ikin­ci yı­lı­na baş­lar­ken CO­VID-19 pan­de­mi­sin­de nasıl ya­şa­ya­ca­ğız baş­lık­lı bir kon­fe­rans dü­zen­le­di.
Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği­nin Ka­va­cık ’ta ki mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen ve in­te­rak­tif bir şe­kil­de süren et­kin­li­ğin ko­nuş­ma­cı­la­rı Bey­koz Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Op. Dr. Sü­ley­man Er­doğ­du ile En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Mikro Bi­yo­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Hü­se­yin Atil­la Tüy­süz oldu.
Baş­he­kim Sü­ley­man Er­doğ­du’nun, yeni nor­mal­leş­me de nasıl ya­şa­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne iliş­kin bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du­ğu prog­ram­da, En­fek­si­yon Uz­ma­nı Dr. Hü­se­yin Atil­la Tüy­süz’de Ko­vid-19 ile il­gi­li ve­ri­le­ri de­ğer­len­di­re­rek, ge­ri­de kalan bir yıl­lık sü­reç­ten ya­şan­mış­lık­la­rı pay­la­şa­rak, ko­nuk­lar­dan gelen so­ru­la­ra cevap verdi.
BAŞ­KAN AK­YIL­DIZ, “KO­RO­NA İLLETİ İLE YA­ŞA­MA­YA ÇA­LI­ŞA­CA­ĞIZ”
Kon­fe­rans ön­ce­si Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Mi­ka­il Ak­yıl­dız da, Ocak ayın­da adeta ba­ha­rı ya­şar­ken Mart’ın ikin­ci haf­ta­sın­da soğuk bir kış ak­şa­mın­da da­vet­le­ri­ne ica­bet eden ko­nuk­la­ra te­şek­kür ede­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Mev­sim­le­rin ka­rış­ma­sı gibi bir yı­lı­nı ta­mam­la­dı­ğı­mız COVID – 19 pan­de­mi dö­ne­min­de he­pi­mi­zin ya­şa­mın­da da çok şey­ler de­ğiş­ti. Ha­va­lar ısı­nın­ca ko­ro­na gider di­yen­le­ri­miz ol­du­ğu gibi ikin­ci, üçün­cü dal­ga­sı ge­lecek di­yen­le­ri­miz­de oldu. Öyle de oldu. Bir yıl ge­ri­de kaldı ve artık co­ro­na il­le­ti ile ya­şı­yo­ruz. Daha doğ­ru­su ya­şa­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İlk za­man­lar te­da­vi­si ko­nu­sun­da be­lir­siz­lik­ler vardı. Ka­yıp­la­rı­mız da çok olu­yor­du. Şimdi te­da­vi­sin­de me­sa­fe alın­ma­ya baş­lan­dı ama bu kez mu­tas­yon­lar­la sal­gın ar­ta­rak devam edi­yor, risk sü­rü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Baş­kan Ak­yıl­dız, ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da, “Der­nek ola­rak pan­de­mi sü­re­cin­de fa­ali­yet­le­ri­miz kı­sıt­lan­dı­ğın­dan sı­nır­lı sa­yı­da, ge­ne­le açık ol­ma­yan ak­ti­vi­te­ler ger­çek­leş­tir­dik. Yeni nor­mal­leş­me sü­re­cin­de pan­de­mi ko­şul­la­rı­na, ku­ral­la­ra uygun ola­rak fa­ali­yet­le­ri­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Bu akşam da ara­mız­da pan­de­mi­ye, ko­ro­na­ya dair söy­le­yecek söz­le­ri, hatta ya­şan­mış­lık­la­rı olan iki de­ğer­li ko­nu­ğu­muz, ho­ca­mız var. Ken­di­le­ri­ne tek­rar hoş gel­di­niz diyor, bize pay­la­şa­cak­la­rı de­ğer­li bil­gi­le­ri için şim­di­den te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
Her iki uzman ko­nu­ğun bi­yog­ra­fi­le­ri­nin okun­du­ğu prog­ram­da ilk ko­nuş­ma­yı Baş­he­kim Dr. Sü­ley­man Er­doğ­du yaptı.
BAŞ­HEKİM ER­DOĞ­DU, “HAS­TA­NEMİZ NOR­MA­LE DÖNDÜ”
Baş­he­kim Er­doğ­du, bu prog­ra­mın eği­tim amaç­lı ol­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­ne dü­şe­nin­de bil­dik­le­ri­ni an­lat­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek pan­de­mi sü­re­cin­de özel­lik­le ilk ay­lar­da Bey­koz İlçede ve genel ola­rak kar­şı­laş­tık­la­rı so­run­la­rı, son­ra­sın­da dün­ya­da en ba­si­tin­den cihaz yok­lu­ğun­dan bo­ğu­la­rak ölen in­san­lar olur­ken ül­ke­miz­de kat edi­len me­sa­fe­le­ri, sağ­lık per­so­ne­li­nin fe­da­kar­lık­la­rı­nı ve sü­reç­te ya­şa­dık­la­rı il­ginç va­ka­la­rı ör­nek­le­riy­le an­lat­tı.
BEY­KOZ DEV­LET HAS­TA­NESİ NOR­MA­LE DÖNDÜ
“Maske, me­sa­fe ve te­miz­lik ku­rul­la­rı­na son de­re­ce ri­ayet et­me­li, bun­dan asla ödün ver­me­me­miz lazım. Mas­ke­yi tak­ma­dı­ğı­mız zaman vi­rü­se da­ve­ti­ye çı­kar­tı­yor­su­nuz. Me­sa­fe­ye dik­kat et­mez­se­niz bu­laş­ma hı­zı­nı art­tı­rır­sı­nız” diyen Baş­he­kim Er­doğ­du’nun Bey­koz­lu hem­şe­ri­le­ri­ne de bir me­sa­jı oldu.
Baş­he­kim Er­doğ­du, “Has­ta­ne­le­rin do­lu­lu­ğu ve ko­ro­na kor­ku­suy­la ame­li­yat­la­rı­nı, te­da­vi­le­ri­ni ak­sa­tan­la­rın, er­te­le­yen­le­rin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Artık diğer sağ­lık so­run­la­rı­mı­zı önem­se­me­li­yiz.

Haber Merkezi