Monthly Archives: Mart 2021

Beykoz Rizeliler Derneği’nden Yeni Normalleşme De Nasıl Yaşayacağız Konferansı

Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği İstan­bul’da 1 Mart’tan iti­ba­ren yeni nor­mal­leş­me dü­ze­ni­ne ge­çil­me­si ve der­nek­le­rin ku­ral­la­ra ri­ayet ede­rek fa­ali­yet­le­ri­ne izin ve­ril­me­si ile bu haf­ta­da gün­cel bir ko­nu­da; ikin­ci yı­lı­na baş­lar­ken CO­VID-19 pan­de­mi­sin­de nasıl ya­şa­ya­ca­ğız baş­lık­lı bir kon­fe­rans dü­zen­le­di.

Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği İstan­bul’da 1 Mart’tan iti­ba­ren yeni nor­mal­leş­me dü­ze­ni­ne ge­çil­me­si ve der­nek­le­rin ku­ral­la­ra ri­ayet ede­rek fa­ali­yet­le­ri­ne izin ve­ril­me­si ile bu haf­ta­da gün­cel bir ko­nu­da; ikin­ci yı­lı­na baş­lar­ken CO­VID-19 pan­de­mi­sin­de nasıl ya­şa­ya­ca­ğız baş­lık­lı bir kon­fe­rans dü­zen­le­di.
Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği­nin Ka­va­cık ’ta ki mer­ke­zin­de dü­zen­le­nen ve in­te­rak­tif bir şe­kil­de süren et­kin­li­ğin ko­nuş­ma­cı­la­rı Bey­koz Dev­let Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi Op. Dr. Sü­ley­man Er­doğ­du ile En­fek­si­yon Has­ta­lık­la­rı ve Mikro Bi­yo­lo­ji Uz­ma­nı Dr. Hü­se­yin Atil­la Tüy­süz oldu.
Baş­he­kim Sü­ley­man Er­doğ­du’nun, yeni nor­mal­leş­me de nasıl ya­şa­ma­mız ge­rek­ti­ği­ne iliş­kin bil­gi­len­dir­me­de bu­lun­du­ğu prog­ram­da, En­fek­si­yon Uz­ma­nı Dr. Hü­se­yin Atil­la Tüy­süz’de Ko­vid-19 ile il­gi­li ve­ri­le­ri de­ğer­len­di­re­rek, ge­ri­de kalan bir yıl­lık sü­reç­ten ya­şan­mış­lık­la­rı pay­la­şa­rak, ko­nuk­lar­dan gelen so­ru­la­ra cevap verdi.
BAŞ­KAN AK­YIL­DIZ, “KO­RO­NA İLLETİ İLE YA­ŞA­MA­YA ÇA­LI­ŞA­CA­ĞIZ”
Kon­fe­rans ön­ce­si Bey­koz Ri­ze­li­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Mi­ka­il Ak­yıl­dız da, Ocak ayın­da adeta ba­ha­rı ya­şar­ken Mart’ın ikin­ci haf­ta­sın­da soğuk bir kış ak­şa­mın­da da­vet­le­ri­ne ica­bet eden ko­nuk­la­ra te­şek­kür ede­rek baş­la­dı­ğı ko­nuş­ma­sın­da, “Mev­sim­le­rin ka­rış­ma­sı gibi bir yı­lı­nı ta­mam­la­dı­ğı­mız COVID – 19 pan­de­mi dö­ne­min­de he­pi­mi­zin ya­şa­mın­da da çok şey­ler de­ğiş­ti. Ha­va­lar ısı­nın­ca ko­ro­na gider di­yen­le­ri­miz ol­du­ğu gibi ikin­ci, üçün­cü dal­ga­sı ge­lecek di­yen­le­ri­miz­de oldu. Öyle de oldu. Bir yıl ge­ri­de kaldı ve artık co­ro­na il­le­ti ile ya­şı­yo­ruz. Daha doğ­ru­su ya­şa­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İlk za­man­lar te­da­vi­si ko­nu­sun­da be­lir­siz­lik­ler vardı. Ka­yıp­la­rı­mız da çok olu­yor­du. Şimdi te­da­vi­sin­de me­sa­fe alın­ma­ya baş­lan­dı ama bu kez mu­tas­yon­lar­la sal­gın ar­ta­rak devam edi­yor, risk sü­rü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Baş­kan Ak­yıl­dız, ko­nuş­ma­sı­nın de­va­mın­da, “Der­nek ola­rak pan­de­mi sü­re­cin­de fa­ali­yet­le­ri­miz kı­sıt­lan­dı­ğın­dan sı­nır­lı sa­yı­da, ge­ne­le açık ol­ma­yan ak­ti­vi­te­ler ger­çek­leş­tir­dik. Yeni nor­mal­leş­me sü­re­cin­de pan­de­mi ko­şul­la­rı­na, ku­ral­la­ra uygun ola­rak fa­ali­yet­le­ri­mi­zi sür­dü­re­ce­ğiz. Bu akşam da ara­mız­da pan­de­mi­ye, ko­ro­na­ya dair söy­le­yecek söz­le­ri, hatta ya­şan­mış­lık­la­rı olan iki de­ğer­li ko­nu­ğu­muz, ho­ca­mız var. Ken­di­le­ri­ne tek­rar hoş gel­di­niz diyor, bize pay­la­şa­cak­la­rı de­ğer­li bil­gi­le­ri için şim­di­den te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.
Her iki uzman ko­nu­ğun bi­yog­ra­fi­le­ri­nin okun­du­ğu prog­ram­da ilk ko­nuş­ma­yı Baş­he­kim Dr. Sü­ley­man Er­doğ­du yaptı.
BAŞ­HEKİM ER­DOĞ­DU, “HAS­TA­NEMİZ NOR­MA­LE DÖNDÜ”
Baş­he­kim Er­doğ­du, bu prog­ra­mın eği­tim amaç­lı ol­du­ğu­nu ve ken­di­le­ri­ne dü­şe­nin­de bil­dik­le­ri­ni an­lat­mak ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek pan­de­mi sü­re­cin­de özel­lik­le ilk ay­lar­da Bey­koz İlçede ve genel ola­rak kar­şı­laş­tık­la­rı so­run­la­rı, son­ra­sın­da dün­ya­da en ba­si­tin­den cihaz yok­lu­ğun­dan bo­ğu­la­rak ölen in­san­lar olur­ken ül­ke­miz­de kat edi­len me­sa­fe­le­ri, sağ­lık per­so­ne­li­nin fe­da­kar­lık­la­rı­nı ve sü­reç­te ya­şa­dık­la­rı il­ginç va­ka­la­rı ör­nek­le­riy­le an­lat­tı.
BEY­KOZ DEV­LET HAS­TA­NESİ NOR­MA­LE DÖNDÜ
“Maske, me­sa­fe ve te­miz­lik ku­rul­la­rı­na son de­re­ce ri­ayet et­me­li, bun­dan asla ödün ver­me­me­miz lazım. Mas­ke­yi tak­ma­dı­ğı­mız zaman vi­rü­se da­ve­ti­ye çı­kar­tı­yor­su­nuz. Me­sa­fe­ye dik­kat et­mez­se­niz bu­laş­ma hı­zı­nı art­tı­rır­sı­nız” diyen Baş­he­kim Er­doğ­du’nun Bey­koz­lu hem­şe­ri­le­ri­ne de bir me­sa­jı oldu.
Baş­he­kim Er­doğ­du, “Has­ta­ne­le­rin do­lu­lu­ğu ve ko­ro­na kor­ku­suy­la ame­li­yat­la­rı­nı, te­da­vi­le­ri­ni ak­sa­tan­la­rın, er­te­le­yen­le­rin ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Artık diğer sağ­lık so­run­la­rı­mı­zı önem­se­me­li­yiz.

Haber Merkezi

Karadeniz’de mart ayında ağlara takılan palamut balıkçıları şaşırttı

Gi­re­sun Pi­ra­ziz Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hamdi Ars­lan: “Göç eden pa­la­mut git­miş, kalan da Ka­ra­de­niz’de kal­mış. Bunun ne­de­ni de deniz suyu sı­cak­lı­ğı­nın bu ba­lı­ğa uygun ol­ma­sı­dır.”

Gi­re­sun Pi­ra­ziz Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Hamdi Ars­lan, uzun yıl­lar­dır ilk kez mart ayın­da çok az mik­tar da olsa pa­la­mut av­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.
Ars­lan, ey­lül­de baş­la­yan pa­la­mut avı­nın ara­lık ayına kadar sür­dü­ğü­nü be­lirt­ti. Bu ba­lı­ğın deniz suyu sı­cak­lı­ğı­na göre göç et­ti­ği­ne dik­ka­ti çeken Ars­lan, “Deniz suyu erken so­ğu­du­ğun­da pa­la­mut erken göç ede­bi­lir. Ni­te­kim de kü­re­sel iklim de­ğiş­ti. Bu, de­niz­le­re de etki etti.” dedi.
Ars­lan, kıyı ba­lık­çı­la­rı­nın bu yıl mart ayın­da pa­la­mut av­la­dı­ğı­nı ifade ede­rek, şöyle ko­nuş­tu:
“35-40 yıl­dır de­niz­de av­cı­lık ya­pı­yo­rum, ilk kez mart ayın­da pa­la­mut av­la­dım. Özel­lik­le Gi­re­sun’un bazı böl­ge­le­rin­de pa­la­mut küçük ba­lık­çı­lar ta­ra­fın­dan av­la­nı­yor. Tabii bu av çok az mik­tar­lar­da. Her böl­ge­de her zaman av­la­nı­yor gibi durum söz ko­nu­su değil. Göç eden pa­la­mut git­miş, kalan da Ka­ra­de­niz’de kal­mış. Bunun ne­de­ni de deniz suyu sı­cak­lı­ğı­nın bu ba­lı­ğa uygun ol­ma­sı­dır.”
Şu anda az mik­tar­da av­la­nan pa­la­mu­dun ge­lecek av se­zo­nu­na bir et­ki­si­nin ol­ma­ya­ca­ğı­nı kay­de­den Ars­lan, bu ba­lık­la­rın yu­mur­ta bı­rak­ma­ya­ca­ğı­nı ak­tar­dı. Ars­lan, va­tan­daş­lar­dan tez­gah­lar­da pa­la­mut ko­nu­sun­da dik­kat­li ol­ma­la­rı­nı is­te­ye­rek, “Pa­la­mu­dun başka bir çe­şi­di olan, ba­lık­çı­lık li­te­ra­tü­rün­de ‘tom­bik’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan bir tür, pa­la­mut gibi sa­tı­lı­yor. Va­tan­daş­la­rı­mız bun­la­ra kan­ma­sın­lar, al­dan­ma­sın­lar.” diye ko­nuş­tu. Av se­zo­nu­nun bit­me­si­ne çok az bir süre kal­dı­ğı­na işa­ret eden Ars­lan, söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı:
“Zaten şu an böl­ge­miz­de tez­gah­lar­da sa­tı­lan 10 çeşit balık varsa bun­la­rın ya­rı­dan faz­la­sı Ege Böl­ge­si’nden gelen ba­lık­lar. Bu, Ka­ra­de­niz için dü­şün­dü­rü­cü bir durum. Bu yıl ham­siy­le il­gi­li bazı ka­rar­lar alın­dı ama geç ka­lın­dı. Ka­ra­de­niz’in ge­le­ce­ği teh­li­ke­de. İnşal­lah yet­ki­li­ler daha ra­di­kal ka­rar­lar alır­lar.”

Haber Merkezi

Karadeniz´e ‘çay göçü’ öncesi kritik ‘vaka’ uyarısı

Doğu Ka­ra­de­niz´de, mayıs ayın­da baş­la­ya­cak çay ta­rı­mı için hasat dö­ne­min­de geçen yıl ol­du­ğu gibi büyük kent­ler­den böl­ge­ye 100 binin üze­rin­de üre­ti­ci­nin gel­me­si bek­le­ni­yor.

Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Faruk Aydın, Tür­ki­ye´de Co­vid-19 va­ka­la­rın­daÇok yük­sek risk­li´ ka­te­go­ri­sin­de yer alan Doğu Ka­ra­de­niz´deki il­le­re çay top­la­mak için ge­lecek üre­ti­ci ve iş­çi­le­rin vi­rü­sü ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, "Mayıs ayına gi­ril­me­den önce va­ka­la­rı azalt­mak için daha fazla çaba har­can­ma­sı ge­re­ki­yor" uya­rı­sın­da bu­lun­du. Doğu Ka­ra­de­niz´deki Rize, Trab­zon, Art­vin ve Gi­re­sun il­le­rin­de, 830 bin dekar alan­da 1 mil­yon üre­ti­ci aile ta­ra­fın­dan ya­pı­lan yaş çay üre­ti­min­de hasat dö­ne­mi yak­la­şı­yor. Çay ta­rı­mın­da geçen yıl ol­du­ğu gibi büyük kent­ler­den böl­ge­ye 100 binin üze­rin­de üre­ti­ci ve işçi ge­lecek. Büyük ço­ğun­lu­ğu İstan­bul ve An­ka­ra'dan böl­ge­ye ge­lecek üre­ti­ci­le­rin mayıs ayı ba­şın­da yola çık­ma­sı bek­le­ni­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın ve­ri­le­ri­ne göre 'Çok yük­sek risk­li iller' ara­sın­da yer alan Ka­ra­de­niz il­le­ri­ne ya­pı­la­cak çay göçü vaka ar­tış­la­rı­na neden ola­bi­le­ce­ği en­di­şe­si oluş­tur­du. Uz­man­lar bu ta­ri­he kadar va­ka­la­rın azal­tıl­ma­sı­nın önem­li ol­du­ğu uya­rı­sın­da bu­lu­nu­yor.

VİRÜSÜ TA­ŞI­MA İHTİMAL­LERİ VAR´
KTÜ Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Faruk Aydın, Ka­ra­de­niz´in önem­li eko­no­mik ürün­le­rin­den çay ta­rı­mın­da sezon ön­ce­si uya­rı­lar­da bu­lun­du. Tür­ki­ye´de Co­vid-19 va­ka­la­rın­da `Çok yük­sek risk­li´ ka­te­go­ri­sin­de yer alan Doğu Ka­ra­de­niz´e çay top­la­mak için ge­lecek iş­çi­le­rin vi­rü­sü ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çeken Prof. Dr. Faruk Aydın, mayıs ayına gi­ril­me­den önce va­ka­la­rı azalt­mak için daha fazla çaba har­can­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifade etti. Çay top­la­mak üzere Co­vid-19 va­ka­la­rı­nın yük­sek sey­ret­ti­ği Doğu Ka­ra­de­niz´de ge­lecek iş­çi­le­rin sı­kın­tı ya­şa­ya­bi­le­ce­ği­ne vurgu yapan Prof. Dr. Faruk Aydın, “Yaz se­zo­nu­na ha­zır­lan­dı­ğı­mız bu gün­ler­de çok yakın bir za­man­da çay se­zo­nu baş­lı­yor. Çay se­zo­nu Ka­ra­de­niz için çok önem­li bir eko­no­mik sek­tör ve bölge eko­no­mi­si­nin te­mel­le­rin­den bi­ri­dir. Çay se­zo­nun­da da iş­çi­ye çok fazla ih­ti­yaç var­dır. İl dı­şın­dan, bölge hatta ülke dı­şın­dan iş­çi­ler çay sür­gün­le­ri­ni top­la­mak üzere gel­mek­te­dir. Bu sayı po­zi­tif­li­ğin devam et­me­si du­ru­mun­da iş­çi­le­rin bu­ra­ya gel­me­sin­de sı­kın­tı­lı oluş­tu­ra­cak­tır. Gelse dahi bulaş ola­sı­lı­ğı ol­du­ğu için de bun­la­rın dö­nüş­le­rin­de git­tik­le­ri böl­ge­le­re vi­rü­sü ta­şı­ma ih­ti­mal­le­ri var. O ne­den­le böl­ge­nin ciddi de­re­ce­de ken­di­ni ye­ni­den de­ğer­len­dir­me­si lazım ve bu eko­no­mik bir kayba neden ola­ca­ğı açık olan kır­mı­zı alan­da bu­lun­ma du­ru­mun­dan hız­lı­ca kur­tul­mak için yeni de­ğer­len­dir­me­ler yap­mak lazım” dedi. ‘MAYIS´A SAR­KIT­MA­MA­MIZ LAZIM’ Çay ta­rı­mı­nın et­ki­len­me­me­si için sezon ön­ce­sin­de sıkı ted­bir­ler alın­ma­sı uya­rı­sın­da bu­lu­nan Prof. Dr. Aydın, “En azın­dan bunu mayıs ayına asla sar­kıt­ma­ma­mız ge­re­ki­yor. O ne­den­le top­lum­dan ve bütün sek­tör­ler­den bu ko­nu­da des­tek is­ti­yo­ruz. Bu vi­rü­sün bu­la­şı­nı bir şe­kil­de dur­dur­ma­mız lazım. Dev­le­tin ala­ca­ğı ön­lem­le­rin ya­nın­da bu­ra­da va­tan­daş­la­rın da ya­pa­ca­ğı çok şey var. O ne­den­le va­tan­daş dev­let el ele bunu ba­şa­ra­bi­lir” diye ko­nuş­tu.

‘AYNI HA­TA­NIN TEK­RA­RI GİBİ OLUR’
Geçen yıl çay se­zo­nun­da Co­vid-19 ta­şı­yı­cı­sı ki­şi­le­rin böl­ge­ye ge­le­rek va­ka­la­rın art­ma­sın­da etken ol­du­ğu­na vurgu yapan Prof. Dr. Aydın, “Bu yıl ise risk kay­na­ğı hem bölge içe­ri­sin­de hem de dı­şa­rı­da.
Geçen yıl uy­gu­la­nan sağ­lık ta­ra­ma­la­rı­nın bu sezon ar­tı­rı­la­rak ya­pıl­ma­sı­nı ge­re­ki­yor. Ta­rım­la uğ­ra­şan in­san­lar bunun için ortak karar alın­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir­ler­se, çay ta­rı­mın­da ça­lı­şan iş­çi­le­rin ta­ra­ma­la­rı ya­pı­la­bi­lir, aşı­lı­lar, has­ta­lı­ğı ge­çi­ren­ler, test­le­ri ya­pı­lıp sağ­lık so­ru­nu ol­ma­yan­lar­la ça­lı­şı­lır­sa risk azal­tı­la­bi­lir. Vi­rü­sün geçen yıl dı­şa­rı­dan gel­di­ği gibi dü­şü­nül­düy­se şimdi yerli kay­nak­lar­dan ola­bi­lecek. So­nuç­ta yaşam ve ça­lış­ma şekli elden ele temas gibi fak­tör­ler­de bu­laş­tı­rı­cı­lı­ğa el­ve­riş­li bir ortam. Vi­rü­sü ta­ran­mış ve bu­laş­tı­rı­cı ol­ma­yan in­san­la­rın is­tih­dam edil­me­si temel çö­züm­dür. Bunun ya­pıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da geçen yıl ya­pı­lan ha­ta­nın biraz daha de­ğiş­ti­ri­le­rek yine böl­ge­nin kendi için­den kay­nak­la­nan bir bu­la­şa se­be­bi­yet ve­re­bi­li­riz ve aynı ha­ta­nın tek­ra­rı gibi olur. Bu da kabul edil­me­si zor bir du­rum­dur. O ne­den­le tarım iş­çi­le­ri ça­lış­tı­rı­lır­ken sağ­lık du­rum­la­rı­nın göz­den ge­çi­ril­me­si, ge­re­ki­yor­sa test­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı, aşı ve HES kod­la­rı­nın kont­ro­lüy­le mut­lak de­net­le­ne­rek sek­tör­de is­tih­dam edil­me­le­ri ge­re­ki­yor. Aksi halde sorun geçen yıl aynı halde tek­rar­lar” dedi.
`ÇAY ÜRETİCİLERİ HAS­SAS DAV­RA­NA­CAK’
Çay üre­ti­ci­le­ri­nin pan­de­mi ile il­gi­li ilk sı­na­vı geçen yıl ver­di­ği­ni ifade eden Çay Üre­ti­ci­le­ri Da­ya­nış­ma Der­ne­ği (ÇA­YÜ­DAD) Baş­ka­nı Mus­ta­fa Mavi, “Çay üre­ti­ci­le­ri ola­rak pan­de­mi sü­re­ci ile il­gi­li en zor sü­re­ci geçen yıl at­lat­tık. Üre­ti­ci­ler Rize’ye geldi, ko­ro­na­vi­rüs test­le­ri­ni oldu, izole sü­re­ci­ni ge­çir­di, çay­lık­la ev ara­sın­da za­ma­nı­nı ge­çi­re­rek bu has­sas sü­re­ci at­lat­tık. Bu yıl da üre­ti­ci­le­ri­mi­ze gü­ve­ni­yo­ruz, kont­rol­lü bir şe­kil­de ge­lin­di­ği vakit her­han­gi bir sı­kın­tı ya­şan­ma­ya­cak­tır. İl dı­şın­dan böl­ge­mi­ze ge­lecek olan çay üre­ti­ci­le­ri pan­de­mi ku­ral­la­rı çer­çe­ve­sin­de has­sa­si­yet­le­ri­ni or­ta­ya ko­ya­cak­tır. Bir sorun ya­şa­na­ca­ğı­na inan­mı­yo­rum” dedi. Çay üre­ti­ci­si Ahmet Ak­te­pe, “Üre­ti­ci­ler çay böl­ge­si­ne ge­lir­ken HES kod­la­rı­na ba­kı­la­rak gi­riş­le­ri sağ­lan­sın. İnsan­lar artık du­yar­lı. Geçen yıl sıkı ön­lem­ler alın­mış­tı. Çünkü kar­şı­mız­da tam ola­rak bil­me­di­ği­miz bir has­ta­lık sü­re­ci vardı. Bu yıl artık her şeyi bi­li­yo­ruz, üre­ti­ci­ler de yap­ma­sı ge­re­ke­ni bi­li­yor. Ge­rek­li has­sa­si­ye­ti gös­te­ri­le­cek­tir, bir sorun ya­şa­na­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ali Kasap ise “Vi­rü­sün mu­tas­yo­na uğ­ra­dı­ğı bir sü­reç­te böl­ge­nin kır­mı­zı ol­du­ğu bir dö­nem­de­yiz. Üre­ti­ci­ler çayda gübre za­ma­nı gel­di­ği için artık yavaş yavaş böl­ge­ye gel­me­ye baş­la­ya­cak­lar. Üre­ti­ci­ler ola­rak geçen yıl hiç bil­me­di­ği­miz bir sü­re­ci bence ba­şa­rıy­la at­lat­tık. İl dı­şın­dan gelen üre­ti­ci­ler daha dik­kat­li dav­ra­na­cak­tır. Ancak yine de ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı adına ku­ral­lar ko­nul­ma­lı­dır” dedi.


Haber Merkezi