Rize’de ‘risk azaltma’ planıyla sel afetlerinde can ve mal kayıplarının nedenini belirlendi

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nca pilot il se­çi­len Tür­ki­ye’nin en çok yağış alan ili Rize’de, bir yıl süren ça­lış­ma ile ‘İl Afet Risk Azalt­ma Planı’ (İRAP) ha­zır­lan­dı.

Rize’de yüzde 96’sı sel ve he­ye­lan­la­rın neden ol­du­ğu afet­ler­de, can ve mal kay­bı­nın ya­şan­ma ge­rek­çe­le­ri or­ta­ya ko­nu­lan plan­da, ha­ta­lı ev ve yer­le­şim yeri se­çim­le­ri, dere ya­tak­la­rı­na ev ya­pıl­ma­sı, je­olo­jik etüt ya­pıl­ma­dan açı­lan ha­ta­lı yol­lar, ev yapan va­tan­daş­la­rın hiç­bir uz­man­dan bilgi al­ma­dan rast­ge­le yer­le­re ev in­şa­sı gibi tes­pit­le­re yer ve­ril­di. Vali Kemal Çeber, “De­re­le­ri­mi­zin içe­ri­sin­den ev sök­mek is­te­mi­yo­ruz. Bunun için hep be­ra­ber mü­ca­de­le ede­ce­ğiz” dedi. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Afet ve Acil Durum Yö­ne­ti­mi Baş­kan­lı­ğı’nca İl Afet Risk Azalt­ma Planı’ ça­lış­ma­la­rı­nın baş­la­tıl­ma­sı için pilot il ola­rak se­çi­len Rize’de doğal afet­ler du­ru­mun­da risk teş­kil eden so­run­lar tes­pit edi­le­rek, ‘İl Afet Risk Azalt­ma Planı’ ha­zır­lan­dı. 1 yıl­dır devam eden ça­lış­ma­lar­da Rize’de sel ve he­ye­lan­lar­da, risk teş­kil eden so­run­lar be­lir­len­di. Kent­te, yüzde 96’sı sel ve he­ye­lan­la­rın neden ol­du­ğu afet­ler­de, can ve mal kay­bı­nın ya­şan­ma ge­rek­çe­le­ri or­ta­ya ko­nul­du. 52 kurum ve ku­ru­luş ile kent­te­ki mes­lek oda­la­rı tem­sil­ci­le­ri­nin de önem­li katkı sağ­la­dı­ğı ça­lış­ma ve ana­liz­ler­de; ha­ta­lı ev ve yer­le­şim yeri se­çim­le­ri, dere ya­tak­la­rı­na ev ya­pıl­ma­sı, je­olo­jik etüt ya­pıl­ma­dan açı­lan ha­ta­lı yol­lar, ev yapan va­tan­daş­la­rın hiç­bir uz­man­dan bilgi al­ma­dan rast­ge­le yer­le­re ev in­şa­sı gibi tes­pit­le­re yer ve­ril­di.

VALİ: DE­RE­LERİMİZİN İÇERİSİNDEN EV SÖK­MEK İSTEMİYORUZ


Rize Va­li­si Kemal Çeber, kent­te il afet risk azalt­ma plan­la­rı için bir yıl­dır ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Rize’nin afet fo­toğ­ra­fı­nı çek­tik. Afet risk­le­ri­ni or­ta­ya çı­ka­ran çok kap­sam­lı ve çok de­tay­lı bir plan or­ta­ya koy­duk. Bun­dan sonra Rize’de ya­pı­la­cak tüm ya­tı­rım­lar ‘İl Afet Risk Azalt­ma Planı’ dik­ka­te alı­na­rak ya­pı­la­cak. De­re­le­ri­mi­zin içe­ri­sin­den ev sök­mek is­te­mi­yo­ruz. Artık her sene sel gel­di­ğin­de, o selle be­ra­ber giden köp­rü­ler, kamu ya­tı­rım­la­rı ve özel ya­tı­rım­la­rı is­te­mi­yo­ruz. En önem­li­si de can kaybı is­te­mi­yo­ruz. Bunun için hep be­ra­ber mü­ca­de­le ede­ce­ğiz. Aynen vi­rüs­le mü­ca­de­le gibi afet mü­ca­de­le­si de top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ni kap­sa­yan bir mü­ca­de­le­dir. Top­lum­sal ola­rak bu mü­ca­de­le­yi yap­maz­sak hiç­bir ku­ru­mun tek ola­rak bu yükün al­tın­dan kalk­ma­sı müm­kün de­ğil­dir” dedi.

‘RİZE AFET­LER­DEN ÇOK ÇEKTİ’

Rize’nin afet­ler­den çok çeken bir vi­la­yet ol­du­ğu­nu söy­le­yen Vali Kemal Çeber, “Özel­lik­le su kay­nak­lı doğal afet­ler­den he­ye­lan, kaya düş­me­si ve sel gibi afet­ler­de Tür­ki­ye’de li­de­riz. Yıl­lık or­ta­la­ma 620 ci­va­rın­da irili ufak­lı afe­ti­miz olu­yor. Bir veya iki büyük afet ya­şa­rız. Ma­ale­sef can ka­yıp­la­rı­mız da olur. Hem coğ­ra­fi öze­lik­le­ri­miz hem fi­zi­ki şart­la­rı­mız, Rize’yi ve bu böl­ge­yi bu an­lam­da çok zor­lu­yor. Biz de bunun için her türlü ted­bi­ri almak için gay­ret edi­yo­ruz. Bu yıl ‘afet far­kın­da­lık eği­tim yılı’dır. İnsan­la­rı bi­linç­len­dir­me nok­ta­sın­da eli­miz­den gelen ne varsa ya­pa­ca­ğız” diye ko­nuş­tu.

‘RTEÜ’DE HE­YE­LAN UY­GU­LA­MA VE ARAŞ­TIR­MA MER­KEZİ KUR­DUK’


Rize Va­li­li­ği ile Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ) ara­sın­da ‘Afet Far­kın­da­lık Eği­tim İşbir­li­ği’ pro­to­ko­lü im­za­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten RTEÜ Rek­tö­rü Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man da, “Bizim bir gö­re­vi­miz de bu­lun­duğu­muz top­lu­mun so­run­la­rıy­la il­gi­len­mek ve çözüm üret­mek­tir. İlimiz afet­ler ko­nu­sun­da has­sas bir il. Her yağ­mur yağ­dı­ğın­da türlü sı­kın­tı­lar ya­şı­yo­ruz. Çö­züm­ler nok­ta­sın­da ça­lış­ma­lar ya­pı­yo­ruz.
Üni­ver­si­te ola­rak yak­la­şık bir ay önce He­ye­lan Uy­gu­la­ma ve Araş­tır­ma Mer­ke­zi kur­duk” diye ko­nuş­tu.

HER YAĞ­MUR­DA KOR­KU­YO­RUZ’


Yöre sa­ki­ni İsmail To­pa­loğ­lu, “Bu­ra­da bi­raz­dan ba­kar­sın yağ­mur yağar, bir afet olur. Bu bölge afet­ler­den çok çekti. Benim de ara­zim he­ye­lan se­be­biy­le zarar gördü. Daha fazla can kaybı, mal kaybı ol­ma­dan çözüm bu­lun­ma­sı lazım” dedi.
Meh­met Yıl­maz ise, “Her yağ­mur­da kor­ku­yo­ruz, de­re­le­rin taş­ma­sın­dan en­di­şe edi­yo­ruz. Yan­lış yer­le­re evler ya­pı­yo­ruz, fazla ya­ğın­ca de­re­ler tı­ka­nı­yor ve önün­de ne varsa zarar ve­ri­yor. Artık ka­lı­cı çö­züm­ler üret­mek gerek” diye ko­nuş­tu.

Haber Merkezi