Rize Türk Te­le­kom Güzel Sa­nat­lar Li­se­si­nin ar­dın­da, Aydın Adnan Men­de­res Üni­ver­si­te­si Müzik Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mü me­zu­nu, Ri­ze­li Eği­tim­ci, Sa­nat­çı İsmail Mü­ca­hit ÖKSÜZ ta­ra­fın­dan açı­lan, Rize Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­si eği­tim ver­me­ye baş­la­dı.

Rize Mer­kez Kazım Ka­ra­be­kir Cad­de­si Ku­yum­cu­lar Sokak, Şe­hir­li iş ha­nın­da, Güzel Sa­nat­lar Li­se­si Ha­zır­lık Üni­ver­si­te Sı­nav­la­rı­na Ha­zır­lık Müzik Ders­le­ri, Nota, Sol­fej Eği­ti­mi ve Ritim ders­le­ri­nin ve­ril­di­ği Aka­de­min ku­ru­cu sa­hi­bi, Eği­tim­ci, Sa­nat­çı İsmail Mü­ca­hit ÖKSÜZ, “Ala­nın­da Üni­ver­si­te me­zu­nu öğ­ret­men kad­ro­muz­la eğit­tim veren, Rize Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­miz de 4 yaş­tan iti­ba­ren tüm yaş grup­la­rı­na uygun müzik eği­tim­le­ri, Enst­rü­man eği­tim­le­ri ver­me­yi he­def­le­yen özel bir müzik oku­lu­muz­dur. Aka­de­mi­miz de her türlü çalgı aleti bu­lun­mak­ta­dır.
Müzik Öğ­ret­me­ni ola­rak şah­sın ve diğer pro­fes­yo­nel müzik eği­tim­ci­le­ri­miz ta­ra­fın­dan tüm ders­le­ri bi­re­bir ki­şi­ye özel ola­rak ver­mek­te­yiz. Rize Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­si mü­zi­ğe ve Enst­rü­man çal­ma­ya te­orik bil­gi­ler da­hi­lin­de baş­la­yıp son­ra­sın da uy­gu­la­ma­lı ola­rak eği­tim­le­re devam et­mek­te­yiz. Eği­tim sü­re­sin­ce dü­zen­li ola­rak her ders­ten sonra öğ­ren­ci­le­rin se­vi­ye­si­ni ve iler­le­me­si­ni tes­pit etmek için öğ­ret­men­ler ta­ra­fın­dan kayıt al­tı­na alın­mak­ta­dır. Rize Kül­tür ve Sanat Aka­de­mi­miz, Rize ‘ de Müzik eği­ti­mi­ni, Müzik kül­tü­rü­nü, Sanat kül­tü­rü­nü art­tır­ma­yı, her türlü müzik ter­ci­hi­nin ya­nın­da yöre mü­zi­ği­ni de ge­liş­tir­mek ve sa­hip­len­mek­le bir­lik­te, çev­re­ye du­yar­lı, ol­duk­ça hoş­gö­rü­lü, say­gı­lı, nazik bi­rey­ler ola­rak genç­le­ri­mi­zi ye­tiş­tir­me­yi ilk hedef ola­rak gör­mek­te­dir.” şek­lin­de açık­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı