Rize İl Özel İdaresi Yargıyı da dinlemiyor Bakanı da!

Da­nış­tay’ın iptal et­ti­ği ve yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı ver­di­ği Yeşil Yol’da ısrar eden Rize İl Özel İda­re­si, 2025 yı­lı­na kadar Yeşil Yol kap­sa­mın­da 12 adet yol iha­le­si ya­pa­cak. Ara­lık 2020’de ha­zır­la­nan 2020-2024 St­ra­te­jik Plan­da yer alan ya­tı­rım prog­ra­mın­da Yeşil Yol ıs­ra­rı­nı sür­dü­ren Rize İl Özel İda­re­si ile Va­li­lik, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­dı­ğı gibi Bakan’ın “mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­yın” şek­lin­de­ki ta­li­ma­tı­nı da din­le­mi­yor.

Ko­nuy­la il­gi­li ola­rak Çevre ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Murat Kurum’a 16.07.2020 tarih ve 7/32487 Esas Sa­yı­lı Ya­zı­lı Soru Öner­ge­si ile bazı so­ru­lar yö­nel­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Bakan’ın öner­ge­ye ver­di­ği ce­vap­ta, il mü­dür­lük­le­ri­ne “Mah­ke­me ka­rar­la­rı­na uygun işlem tesis et­me­le­ri” yö­nün­de ver­di­ği ta­li­ma­tı ha­tır­lat­tı. Be­ka­roğ­lu, Rize Va­li­li­ği ve İl Özel İda­re­si­nin yargı ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­dı­ğı gibi Bakan’ın ta­li­ma­tı­nı da din­le­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, ye­ni­le­ye­rek ver­di­ği soru öner­ge­sin­de, “Yeşil Yol kap­sa­mın­da bu­lu­nan, yay­la­la­rı tah­rip eden yol in­şa­at­la­rı mah­ke­me ka­rar­la­rı­na ve Bakan’ın ‘mah­ke­me ka­rar­la­rı­na uyul­ma­sı” ta­li­ma­tı­na rağ­men devam et­mek­te­dir. Yeşil Yol pro­je­si­nin uy­gu­la­yı­cı ku­ru­lu­şu olan DOKAP’ın 2021-2023 Eylem Planı Bel­ge­sin­de yay­la­lar­da yeni yol in­şa­at­la­rın­dan söz edil­mi­yor olsa da Rize İl Özel İda­re­si­nin Ara­lık 2020’de ha­zır­la­mış ol­du­ğu 2020-2024 St­ra­te­jik Pla­nın­da Tu­rizm Yol­la­rı ve Yeşil Yol­la­rın Ya­pı­mı baş­lı­ğı al­tın­da 2025 yı­lı­na kadar 12 adet yol iha­le­si ya­pı­la­ca­ğı be­lir­til­mek­te­dir.” dedi.
Rize İl Özel İda­re­si ve Rize Va­li­li­ği­nin yargı ka­rar­la­rı­nı umur­sa­ma­dı­ğı gibi, Bakan’ın yargı ka­rar­la­rı­na uyul­ma­sı yö­nün­de­ki ta­li­ma­tı­nı da dik­ka­te al­ma­dı­ğı­nı ifade eden Be­ka­roğ­lu, Bölge hal­kı­nın, mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­yan yet­ki­li­le­re olan gü­ve­ni­ni yi­tir­di­ği­ni, artık mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın da bir et­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı in­ti­ba­ına ka­pıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­ya­rak, Bakan Kurum’dan şu so­ru­la­rı­na cevap is­te­di:

  1. Rize İl Özel İda­re­si, St­ra­te­jik Bel­ge­de be­lir­til­di­ği gibi yeşil yol kap­sa­mın­da yeni yol iha­le­le­ri ya­pa­cak mıdır?
  2. Yar­gı­nın iptal ve yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­rar­la­rı­na rağ­men Rize İl Özel İda­re­si­nin yeşil yol ıs­ra­rı­nın ne­de­ni nedir?
  3. Bakan ola­rak mah­ke­me ka­rar­la­rı­nın uy­gu­lan­ma­sı yö­nün­de ver­di­ği­niz ta­li­ma­tı Rize İl Özel İda­re­si­nin ye­ri­ne ge­tir­me­me se­be­bi nedir?
  4. Rize Va­li­li­ği ile İl Özel İda­re­si; Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti­nin, Ana­ya­sa­sı­nın, Ya­sa­la­rı­nın ve Yar­gı­sı­nın üze­rin­de yahut dı­şın­da mıdır?
  5. Mah­ke­me ka­rar­la­rı­nı uya­rı­nı­za rağ­men uy­gu­la­ma­yan Rize İl Özel İda­re­si ve Rize Va­li­li­ği hak­kın­da so­ruş­tur­ma aça­cak mı­sı­nız?
    Haber: Mus­ta­fa SAKLI