Bil­gi­sa­yar, in­ter­net, fa­ce­bo­ok ve twit­ter ba­ğım­lı­lı­ğı, te­le­viz­yon, cep te­le­fo­nu gibi ol­maz­sa olmaz hale gelen araç­lar, gü­nü­müz genç­li­ği­nin temel so­run­la­rı ola­rak gö­rül­mek­te­dir. Gü­nü­müz­de ço­cuk­la­rın ve genç­le­rin elin­den cep te­le­fo­nu düş­mü­yor.
Evde, so­kak­ta, yolda ve ara­ba­da, yani her yerde cep te­le­fo­nuy­la sü­rek­li ko­nu­şu­yor­lar ya da dur­ma­dan bir yer­le­re mesaj çe­ki­yor­lar, gelen me­sa­jı oku­yor­lar. Ço­cuk­lar ve genç­ler için ev; in­ter­net demek, te­le­viz­yon de­mek­tir, hayat oyun ala­nı­dır, nefse hoş gelen özel­lik­ler­dir. Bu bağ­lam­da genç­lik; te­le­viz­yon­suz, mü­zik­siz, film­siz, in­ter­net­siz, çet­siz ve cep­siz bir ya­şan­tı­yı artık dü­şü­ne­mi­yor. Genç­le­rin tek­no­lo­jik ay­gıt­la­rı aşırı ve uy­gun­suz kul­la­nı­ma karşı bil­gi­len­di­ril­me­si, oluş­ma­sı muh­te­mel so­run­la­rı azal­ta­cak­tır.
Ana-ba­ba­la­rın; çocuk ve genç­le­rin sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve güç­len­dir­mek, so­rum­lu­luk duy­gu­la­rı ve öz gü­ven­le­ri­ni ge­liş­tir­mek, boş za­man­la­rı­nı olum­lu yönde de­ğer­len­dir­mek, top­lum­sal­laş­ma­la­rı­na yar­dım­cı olmak, ken­di­le­ri­ni yö­ne­te­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak, uyum­lu, ba­şa­rı­lı ve ah­lâk­lı birer birey ol­ma­la­rı­na yar­dım­cı olmak gibi temel gö­rev­le­ri­ni unut­ma­ma­la­rı ge­re­kir.
İnter­net ama­cı­nın dı­şın­da ve ol­duk­ça uzun sa­at­ler­ce kul­la­nı­lır­sa, ba­ğım­lı­lık­la bir­lik­te kötü ah­lâ­ka sebep olur, aile­den uzak tutar, obez yapar, ki­şi­yi tem­bel­leş­ti­rir. Or­gan­la­rın uzun zaman ha­re­ket­siz ka­lın­ma­sı so­nu­cu vü­cu­dun belli nok­ta­la­rın­da ve bir kısım or­gan­lar­da ki­reç­le­me ve ha­re­ket­siz­li­ğe neden olur.
Bugün gör­sel ve ya­zı­lı med­ya­da hemen her gün fa­ce­bo­ok gibi in­ter­net­te ya­pı­lan sanal soh­bet or­tam­la­rı bir­çok ev­li­li­ğin yı­kıl­ma­sı­na sebep olu­yor. Bu sa­yı­lan­la­rın dı­şın­da, in­ter­ne­tin daha bir­çok za­rar­la­rı da var­dır. Çocuk ve genç­le­rin bil­gi­sa­yar ve in­ter­net­le olan iliş­ki­si, ca­ğı­mı­zın ge­re­ği ola­rak, ka­çı­nıl­maz hale gel­miş­tir. Bu se­bep­le hem ken­di­mi­zi, hem de ço­cu­ğu­mu­zu bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı ko­nu­sun­da di­sip­li­ne etmek ve ya­pı­la­cak­la­rı plan­la­mak ge­re­kir. Can­sız hiç­bir şey kendi ba­şı­na ne fay­da­lı­dır ne de za­rar­lı. Fayda veya za­ra­rı, sizin onu nasıl kul­lan­dı­ğı­nı­za bağ­lı­dır. Do­la­yı­sıy­la in­ter­net kul­la­nı­mı­na çok dik­kat et­me­li­yiz.

Kay­nak: Genç­le­rin Dün­ya­sı