Dün­ya­da ba­şa­rı sı­ra­la­ma­sın­da üni­ver­si­te­ler ye­ri­ni aldı.
Geç­miş­te ol­du­ğu gibi şim­di­de ilk 500 ara­sı­na giren Türk Üni­ver­si­te­si yok ma­ale­sef.
Dev­le­ti­mi­zi yö­ne­ten­ler sık sık dün­ya­da söz sa­hi­bi dev­let­le­ra­ra­sın­da­yız diyor ama Üni­ver­si­te­miz niye bu ka­te­go­ri­de yok.
Lise gibi her Vi­la­ye­te bir değil bir­kaç Üni­ver­si­te açı­lı­yor ama eği­tim öğ­re­tim ka­li­te­si aran­mı­yor. Hoca başta olmak üzere sos­yal, kül­tü­rel gibi bir­çok ek­sik­li­ğin­den do­la­yı eği­tim­de ka­li­te yok, se­vi­ye yük­se­le­mi­yor.
Bugün bir­çok ili­miz­de­ki Üni­ver­si­te­ler 50 ön­ce­si­nin Li­se­le­ri ka­li­te­sin­de değil. Öğ­ren­ci­ler müş­te­ri gibi gö­rül­dük­le­ri şe­hir­ler­de yal­nız­ca fo­toğ­raf­lı im­za­lı mü­hür­lü gös­te­riş­li Üni­ver­si­te Dip­lo­ma­sı sa­hi­bi ola­rak ev­le­ri­ne dö­nü­yor.
Tür­ki­ye’de 130 Dev­let 73 Özel olmak üzere top­lam­da 203 tane Üni­ver­si­te var. Bu Üni­ver­si­te­le­rin bir­ço­ğu İstan­bul’da.
2021 dünya Üni­ver­si­te­ler arası sı­ra­la­ma­sın­da Tür­ki­ye’deki 203 Üni­ver­si­te ara­sın­da yal­nız Koç Üni­ver­si­te­si yer almış.
Koç Üni­ver­si­te­si, yük­se­köğ­re­tim de­re­ce­len­dir­me ku­ru­lu­şu QS ta­ra­fın­dan her yıl ya­yım­la­nan dün­ya­nın en iyi üni­ver­si­te­le­ri lis­te­si­ne geçen yıla göre 14 sıra ge­ri­le­ye­rek 465’nci sı­ra­dan girdi.
İşin doğ­ru­su 500 üni­ver­si­te ara­sın­da tek Üni­ver­si­te­miz var.
İlk 1000’de ise Tür­ki­ye’den 9 Üni­ver­si­te.
RTEÜ bu sı­ra­la­ma­da ol­ma­lıy­dı.
Rize’de dün değil 17 Mart 2006 yı­lın­da ku­ru­lan Rize Üni­ver­si­te­si son­ra­dan ismi de­ği­şe­rek RTEÜ olan gü­zi­de Üni­ver­si­te­miz ka­çın­cı sı­ra­da bil­mi­yo­rum.
Kısır çe­kiş­me­le­rin bir ta­ra­fa bı­ra­kı­la­rak, si­ya­se­tin elini çek­ti­ği ilim bilim yo­lun­da yük­sek se­vi­ye­le­re çı­ka­cak Üni­ver­si­te­mi­zi çok hayal edi­yo­rum.
RTEÜ’nin iyi se­vi­ye­ler­de ol­ma­ma­sı Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın adına ya­kış­mı­yor. Dünya li­de­ri­nin is­mi­ni ta­şı­yan Üni­ver­si­te­miz keşke ilk bin değil de ilk 500 için­de yer al­say­dı.