Rize’de te­miz­lik gö­rev­li­si ile köpek ara­sın­da ya­şa­nan eğ­len­ce­li da­ki­ka­lar sos­yal med­ya­da be­ğe­ni re­kor­la­rı kırdı. Ola­yın ar­dın­dan te­miz­lik gö­rev­li­si Erhan Taş­pı­nar, kö­pek­le olan gül­dü­ren ko­va­la­ma­ca­sı­nı an­lat­tı.

Olay, İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’nde ya­şan­dı. Rize Be­le­di­ye­sin­de te­miz­lik gö­rev­li­si ola­rak ça­lı­şan Erhan Taş­pı­nar, mola ver­di­ğin­de ya­nı­na gelen köpek sü­pür­ge­si­ni alıp kaçtı. Taş­pı­nar’ın kö­pe­ğin pe­şin­den ko­şar­ken, “O bana zim­met­li” de­me­si ve o an­la­rı ka­me­ra­ya yan­sı­dı. Gö­rün­tü­ler sos­yal med­ya­da ya­yı­lın­ca her­kes Taş­pı­nar’ı merak etti. O an­la­rı an­la­tan ve sos­yal med­ya­da ken­di­ni gör­dü­ğün­de çok şa­şır­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Erhan Taş­pı­nar, ya­şa­dı­ğı olaya iliş­kin “Böl­gem olan İslam­pa­şa Ma­hal­le­si’nde ça­lı­şır­ken mola sa­atin­de ara ver­dim. Ora­da­ki sa­hip­li bir köpek benim sü­pür­ge­mi alıp koş­ma­ya baş­la­dı. Bende pe­şin­den koş­tum, böyle bir ens­tan­ta­ne oldu. Orada bir va­tan­daş çekim yaptı ve in­ter­ne­te attı. Öyle gü­le­ce­ği­miz bir durum oldu. Bende sos­yal med­ya­da rast­la­dım. Hay­van­la­rı se­vi­yo­rum, on­la­ra değer ve­ri­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Vi­de­oda­ki “O bana zim­met­li” söz­le­ri hak­kın­da da ko­nu­şan Taş­pı­nar “Biz ailecek Kemal Sunal film­le­ri­ni se­ve­rek iz­le­riz. Bende rah­met­li­yi çok se­vi­yo­rum Allah gani gani rah­met ey­le­sin. Onun için söy­le­dim bende. Baya da bir yorum geldi. Sü­pür­ge­yi kur­tar­dım ama zaten bana ge­ti­re­cek­ti onu” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi