Çay­kur Ri­zes­por­lu fut­bol­cu Talbi: “Yeni ho­ca­mız bize öz güven kattı”
Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans oyun­cu­su Mon­tas­sar Talbi, tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun’un ken­di­le­ri­ne öz güven kat­tı­ğı­nı söy­le­di.

Talbi, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’ndeki idman ön­ce­si ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Ata­kaş Ha­tays­por ma­çın­da çok önem­li bir ga­li­bi­yet al­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
Bü­lent Uygun’un gö­re­ve gel­me­si­nin ta­kı­ma olum­lu yan­sı­dı­ğı­nı ifade eden Tu­nus­lu de­fans oyun­cu­su, “Yeni ho­ca­mız bize öz güven kattı. Bu öz gü­ve­ni sa­ha­ya yan­sıt­ma­yı ba­şar­dık. Kal­bi­miz­le yü­re­ği­miz­le mü­ca­de­le ettik ve skora yan­sı­dı.” dedi.
Talbi, ön­le­rin­de Ga­la­ta­sa­ray ile çok zor bir maç ol­du­ğu­na işa­ret ede­rek, “Önü­müz­de ça­lış­ma sü­re­ci var. Bunu iyi de­ğer­len­dir­mek is­ti­yo­ruz. Ga­la­ta­sa­ray şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­dı­ğı için zor maç ola­cak. Biz oraya eli­miz­den ge­le­ni yap­ma­ya gi­di­yo­ruz. Bi­rey­sel de­ğer­len­dir­mek ge­re­kir­se Fal­cao gibi oyun­cu­la­ra karşı oy­na­ma fır­sa­tım ol­muş­tu. İyi bir mü­ca­de­le ola­cak. İyi bir sonuç ile dön­mek is­ti­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Sezon so­nun­da söz­leş­me­si­nin bi­te­ce­ği­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Talbi, şun­la­rı söy­le­di:
“Çay­kur Ri­zes­por ve Rize bana çok şey kattı. Bu­ra­ya gel­di­ğim gün­den bu yana ken­di­mi evim­de his­set­tim. Çok iyi gün­le­rim oldu. Şu anda çok ince bir çizgi üze­rin­de yü­rü­yo­ruz. Benim ön­ce­lik­li he­de­fim bu ta­kı­mın bana ver­di­ği­ni geri ve­re­bil­mek. Bu ta­kı­mı ola­bil­di­ğin­ce üst sı­ra­la­ra ta­şı­mak is­ti­yo­ruz. Sezon so­nu­na kadar görev ve­ri­lir­se eli­miz­den ge­le­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­tin­de ola­ca­ğız.”

Haber Merkezi