Ri­ze­li Avu­kat Remzi Kaz­maz Tun­ce­li eski Mil­let­ve­ki­li Kamer Genç’in ha­ya­tı­nı bel­ge­sel film yaptı.

Çevre dostu Avu­kat ola­rak ta­nı­nan Remzi Kaz­maz eski Mil­let­ve­ki­li Kamer Genç hak­kın­da yap­tı­ğı bel­ge­sel film ko­nu­sun­da CHP Genel Baş­ka­nı Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu’nu ga­la­sı­na davet etti.
Film hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Av. Remzi Kaz­maz’ İzmir’de TÜLOV Tür­ki­ye Ta­nı­tım Araş­tır­ma De­mok­ra­si ve Laik olu­şum Vakfı ola­rak De­ğer­li bü­yü­ğü­müz KAMER GENÇ için ha­zır­la­dı­ğı­mız BEL­GE­SEL FİLM için Genel Baş­ka­nım Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ile fil­min yö­net­me­ni ola­rak ger­çek­leş­tir­di­ğim çekim her açı­dan onur du­ya­rak yap­tı­ğım bir iş oldu. Bod­rum­da ya­pa­ca­ğı­mız fil­min ga­la­sı­na davet et­ti­ği­miz Sayın Genel Baş­ka­nım büyük bir ne­za­ket­le bu da­ve­ti kabul etti. Tülov ola­rak ül­ke­mi­zi ve bu ül­ke­ye hiz­met ver­miş kişi ve ku­rum­la­rı De­mok­ra­si ve La­ik­lik üze­rin­den ta­nıt­ma­ya devam ede­ce­ğiz’ dedi.

Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU